Press release from Companies

Published: 2021-08-31 13:00:00

WntResearch AB: WntResearch:s plan för interimsanalys i december 2022 står fast

WntResearch vill härmed förtydliga att bolagets plan för interimanalys i december 2022 står fast.

I gårdagens pressmeddelande avseende att tillförordnade VD Anders Rabbe kommer att sluta står det bland annat: ”… har bolaget genomfört nödvändiga förändringar av studieprotokollet för den pågående fas 2 studien NeoFox samt säkerställt finansiering av WntResearch fram till våren 2023, då bolaget förväntas kunna presentera interimsdata från NeoFox-studien på 120 patienter.”

Bolaget vill dock understryka så som tidigare meddelats, senast i halvårsrapporten 2021, så står tidplanen fast att själva interimanalysen kommer att genomföras i december 2022. Tidsangivelsen ”fram till våren 2023” i gårdagens pressmeddelande avser den tidsrymd som bolagets finansiering ska täcka.

För vidare upplysningar:

Gudrun Anstrén, styrelseordförande, WntResearch AB
E-mail: Gudrun@anstren.com
Telefon: +46 0705 931068

.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 månad 2021, kl. 13.00.

Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription