Reports

Published: 2011-05-17 14:29:37

WntResearch AB: Delårsrapport 2011-01-01 till 2011-03-31

Sammanfattning av delårsrapport för 2011 Första kvartalet 2011 - Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK. - Resultatet efter finansiella poster uppgick till -697 714 SEK. - Resultatet per aktie* uppgick till -0,1 SEK. - Soliditeten** uppgick per 2011-03-31 till cirka 98,6 %. * Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 6 907 489 aktier per 2011-03-31. ** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2011 - WntResearch utsåg LPT, Laboratory of Pharmacology and Toxicology GmbH, i Hamburg till huvudleverantör av bolagets pre-kliniska toxikologiprogram. LPT har varit etablerat inom branschen sedan 45 år tillbaka och är en partner som är van att arbeta såväl med små som stora läkemedelsbolag. LPT levererar till de högt ställda specifikationer som branschen kräver och har alla de tillstånd som krävs från de europeiska och amerikanska läkemedelsverken för att bedriva utvecklingsverksamhet. Väsentliga händelser efter periodens utgång WntResearch har inga väsentliga händelser att meddela efter rapportperiodens utgång. VD Bert Junno kommenterar Under första kvartalet 2011 har vi arbetat med målet att skaffa solida, flexibla och kunniga leverantörer för att föra utvecklingsprogrammet framåt. Arbetet resulterade i ett avtal med LPT (Laboratory of Pharmacology and Toxicology GmbH) i Hamburg som utsågs till huvudleverantör av vårt pre-kliniska toxikologiprogram. LPT har varit etablerat inom branschen sedan 45 år tillbaka och har därmed gedigen branscherfarenhet. Sedan tidigare har vi samarbeten med Bachem AG i Basel, för produktion av läkemedelssubstanser, och pharm-analyt LABOR GmbH i Baden, för specialisttjänster inom bioanalys. Därmed har vi nu tre mycket renommerade och starka samarbetspartners. I slutet av mars levererade Bachern läkemedelssubstansen till de toxikologiska studier som LPT påbörjade i slutet av april 2011. Resultaten skall sedan analyseras av pharm-analyt i Österrike för att därefter resultera i en rapport som WntResearch ska använda som underlag för rådgivning med läkemedelsverket. Med stöd av denna rådgivning avser bolaget designa och genomföra de avslutande regulatoriska studier med FOXY-5 som krävs för att få godkänt för att ta utvecklingsprogrammet till cancerpatienter i klinisk fas 1. De ovannämnda avslutande regulatoriska studierna är planerade att utföras under andra halvåret 2011. Som tidigare kommunicerats kommer vi dock att behöva ytterligare kapital för att kunna gå över till klinisk fas. Affärsmässigt fokus ligger på att arbeta vidare med de kontakter som initierats med framtida kunder och samarbetspartners och strategin går ut på att WntResearch ska delta i internationella affärsutvecklingsmöten och vid några tillfällen också presentera bolaget såsom skedde vid Biotech Showcase i San Francisco. Vidare deltog WntResearch i Bio Spring Europe i Milano, den 13-16 mars, med över 1 000 företag från läkemedelsbranschen representerade. Inför den ökade aktiviteten under 2011 har vi anställt två personer som ska arbeta med administration respektive koordinering av kontakter med WntResearchs underleverantörer. Tillsammans med bolagets nya medarbetare kommer vi nu att gå in i en ny fas med fokus på genomförande av arbetet som planeras leda till kliniska tester med FOXY-5 i cancerpatienter. Bert Junno - VD, WntResearch AB (publ)

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription