Reports

Published: 2011-08-31 12:23:59

WntResearch AB: Halvårsrapport 2011-01-01 till 2011-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport för 2011 Första halvåret 2011 (6 månader) - Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK. - Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 955 083 SEK. - Resultatet per aktie* uppgick till -0,28 SEK. - Soliditeten** uppgick per 2011-06-30 till cirka 87,4 %. Andra kvartalet 2011 (3 månader) - Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK. - Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 257 369 SEK. - Resultatet per aktie* uppgick till -0,18 SEK. * Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 6 907 489 aktier per 2011-06-30. ** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2011 - Den 17 juni 2011 hölls årsstämma i WntResearch, där det bland annat beslutades om omval av styrelsen, ändring av bolagsordningen samt bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner. Kommuniké från årsstämma finns att tillgå på bolagets (www.wntresearch.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida. - I juni 2011 offentliggjorde WntResearch att bolaget tillsammans med LPT, laboratoriet för farmakologi och toxikologi GmbH i Hamburg, har avslutat det första viktiga steget i de toxikologiska studier som krävs av de medicinska myndigheterna, som t.ex. svenska läkemedelsverket, för att kliniska fas 1-studier i cancerpatienter ska kunna påbörjas. En dosbestämmande (DRF) studie hos råttor och maximalt tolererad dos (MTD) studie hos hundar har framgångsrikt genomförts. Väsentliga händelser efter periodens utgång - I juli 2011 skickade WntResearch in en ny patentansökan som skyddar användningen av bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 för behandling av prostatacancer. I patentet presenteras också metoder för diagnostik av prostatacancer. - WntResearch och EMD Millipore ingick i augusti 2011 ett icke-exklusivt licensavtal som tillåter EMD Millipore att producera och sälja Box-5 läkemedelskandidat för forskningstillämpningar. - WntResearch erhöll en gåva i form av 177 500 befintliga egna aktier. Bolaget har för avsikt att avyttra dessa utanför marknaden för att stärka bolagets finansiella ställning och därmed forskningen kring bolagets program kring nya cancerläkemedel. Avyttringen kommer att ske i enlighet med gällande regelverk. VD Bert Junno kommenterar Vi hade under andra kvartalet glädjen att kunna presentera att vi har genomfört en framgångsrik toxstudie med vår läkemedelskandidat Foxy-5. Resultaten ifrån denna studie gör det möjligt för oss att fortsätta planeringen av en studie i människa (fas 1). Resultaten kommer att vara av intresse för läkemedelsindustrin eftersom WntResearch har stärkt sin plattform av säkerhets data och tagit ett viktigt steg i utvecklingen till ett läkemedel. Utöver den framgångsrika toxstudien har WntResearch strax efter halvårsskiftet skickat in en ny patentansökan som skyddar användningen Foxy-5 för behandling av prostatacancer. Prostatacancer är en av de absolut vanligaste cancersjukdomarna i hela världen och mot aggressiva former av sjukdomen behövs nya effektiva mediciner som framförallt kan reducera antalet dödsfall. Att kunna erbjuda behandling som motverkar allvarliga former av denna sjukdom ligger helt i linje med WntResearch strategi. Även om projektet är i tidig fas och kräver mer verifiering tror jag att detta väsentligt kommer att öka värdet av WntResearch totala erbjudande gentemot läkemedelsbranschen. Vi kommer att fortsätta med vårt Foxy-5-program som planerat och använda de befintliga uppgifterna från tox-studien för att planera ytterligare prekliniska och kliniska studier. Som tidigare kommunicerats kommer vi dock att behöva ytterligare kapital för att kunna gå över till klinisk fas. Bert Junno - VD, WntResearch AB (publ) WntResearch AB (publ) WntResearch grundades av professor Tommy Andersson och hans forskargrupp vid Lunds Universitet, med syftet att utveckla innovationer om proteinet Wnt-5a och dess roll i cancer. Bolaget har patentsökt syntetiska peptider, framtagna av professor Tommy Anderssons forskargrupp, varav en (Foxy-5) i djurmodeller har visat sig radikalt hämma metastasering av bröstcancer. WntResearch arbetar för att forskningen skall resultera i nya läkemedel mot tumörspridning. Bolaget befinner sig i preklinisk fas och har två läkemedelskandidater; Foxy-5 och Box-5. Affärsmodell WntResearch skall huvudsakligen generera intäkter via utlicensiering av bolagets läkemedelskandidater för olika metastaserande cancerformer. Genom utlicensiering till etablerade aktörer inom läkemedelsbranschen främjas effektiv, professionell och i sammanhanget snabb lansering av läkemedel. Primära målsättningar Bolagets primära målsättning är att slutföra de prekliniska studierna för att sedan - efter ytterligare finansiering och godkännanden ifrån myndigheter - kunna inleda kliniska studier i människa. Som övergripande målsättning genomför bolaget dessa program för att främja en framgångsrik lansering av Foxy-5 som läkemedel och därmed göra det tillgängligt för patienter som har drabbats av allvarliga former av cancer. Sekundära målsättningar Genom en utlicensiering av Foxy-5 avseende att möjliggöra behandling av cancer, kan intäkter genereras. Målsättningen är att investera dessa intäkter för att utveckla bolagets läkemedelskandidater för användning vid behandling av olika cancerformer, som t.ex. bröstcancer och tjocktarmscancer med hjälp av Foxy-5 och hudcancer med hjälp av Box-5. Aktien WntResearch AB (publ) listades på AktieTorget i december 2010. AktieTorget är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Per den 30 juni 2011 uppgick antalet aktier i WntResearch till 6 907 489 stycken. Principer för halvårsrapportens upprättande Räkenskaperna i halvårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Granskning av revisor Halvårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Kommande finansiella rapporter Delårsrapport 3 2011: 30 november 2011 Bokslutskommuniké 2011: 28 februari 2012

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription