Reports

Published: 2011-11-10 15:26:27

WntResearch AB: Delårsrapport 2011-01-01 till 2011-09-30

Sammanfattning av delårsrapport för 2011 Årets första nio månader 2011 - Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0). - Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 803 643 SEK (-438 596). - Resultatet per aktie* uppgick till -0,41 SEK (-0,06). - Soliditeten** uppgick per 2011-09-30 till cirka 93,4 %. Tredje kvartalet 2011 - Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK. - Resultatet efter finansiella poster uppgick till -848 560 SEK. - Resultatet per aktie* uppgick till -0,12 SEK. * Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 6 907 489 aktier per 2011-09-30. ** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 - I juli 2011 skickade WntResearch in en ny patentansökan som skyddar användningen av bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 för behandling av prostatacancer. I patentet presenteras också metoder för diagnostik av prostatacancer. - WntResearch och EMD Millipore ingick i augusti 2011 ett icke-exklusivt licensavtal som tillåter EMD Millipore att producera och sälja Box-5 läkemedelskandidat för forskningstillämpningar. - WntResearch erhöll en gåva i form av 177 500 befintliga egna aktier. Bolaget har för avsikt att avyttra dessa utanför marknaden för att stärka bolagets finansiella ställning och därmed forskningen kring bolagets program kring nya cancerläkemedel. Avyttringen kommer att ske i enlighet med gällande regelverk. - WntResearch bjöds i september 2011 in att presentera sin verksamhet vid den 11:e årliga "Biotech in Europe Investor Forum", en investerarkonferens, i Zürich. Bolaget fick även presentera verksamheten under två möten i Sverige arrangerade av Aktiespararna i Umeå och i Örebro. - Bolaget meddelade i september 2011 att resultaten från toxstudien fullt analyserats och rapporterats. De preliminära observationerna i juni 2011 bekräftades och som tidigare meddelats kan WntResearch fortsätta sina utvecklingsplaner inriktade på kliniska prövningar med Foxy-5 för behandling av cancerpatienter med metastaserande cancersjukdom. Väsentliga händelser efter periodens utgång - Vid styrelsesammanträde den 8 november 2011 beslutade styrelsen att genomföra en företrädesemission av högst 1 726 872 aktier och 1 726 872 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande totalt 20,8 MSEK före emissionskostnader. Beslutet är förutsatt godkännande vid kommande extra bolagsstämma. Även allmänheten ges möjlighet att teckna. - WntResearch tecknade en avsiktsförklaring med den amerikanska riskkapitalsfonden GEM (Global Emerging Markets) om en eller flera kapitalinjektioner om upp till 30 MSEK under en treårsperiod. I avtalet ingår 1 000 000 optioner med ett lösenpris på 12 SEK per option att effektueras inom fem år från signering. Fullt utnyttjat tillförs WntResearch ytterligare 12 MSEK. Avtalet förutsätter bolagsstämmans godkännande av avtalet och den riktade nyemissionen av teckningsoptioner till GEM. VD Bert Junno kommenterar Det har varit en fruktbar period under 2011. Framförallt är en mycket avgörande studie nu avklarad och med våra positiva resultat har vi därmed påvisat att Foxy-5 är en ogiftig substans. De positiva resultaten från toxstudien i somras gör det möjligt för oss att fortsätta enligt tidigare fastställd plan och vi håller nu på att genomföra de avslutande regulatoriska studier som krävs för att få godkänt för att ta utvecklingsprogrammet till cancerpatienter i den kliniska fas 1-studie som vi planerar att inleda under 2012. Vi har under tredje kvartalet identifierat ytterligare en potentiell värdefull tillämpning för vår läkemedelskandidat Foxy-5. Under hösten skickade vi in en ny patentansökan som skyddar användningen av Foxy-5 för behandling av prostatacancer. Prostatacancer är en av de absolut vanligaste cancersjukdomarna i hela världen och det behövs nya effektiva mediciner som framförallt kan reducera antalet dödsfall i aggressiva former av sjukdomen. Projektet är i tidig fas men bygger på en solid vetenskaplig grund, härnäst väntar att testa resultaten i in-vivo studier - studier i levande vävnad. Vi tecknade ett icke-exklusivt licensavtal med EMD Millipore om produktion och försäljning av läkemedelskandidaten Box-5 för forskningstillämpningar. Det finns en hög och ökande efterfrågan på denna typ av hämmare av Wnt-signalering och jag är mycket positiv till att ha tecknat detta avtal med en ledande tillverkare av högkvalitativa produkter. Förutom cancerforskning finns det dessutom flera andra potentiella tillämpningsområden för Box-5, exempelvis inom lunga, hjärta och bentillväxtrelaterade sjukdomar som skulle kunna vara av intresse för forskare. Bolagets ledning beslutade under perioden att renodla bolagets kliniska strategi och fokusera på att utveckla läkemedel för att förebygga och motverka tumörmetastasering. Inledningsvis utvärderades också ett program kring konvertering av östrogenreceptor-negativ bröstcancer till receptorpositiv. Som meddelades redan under vår IPO 2010 fanns osäkerhet kring om denna strategi kunde följas och företagets styrelse har nu beslutat att helt fokusera på Foxy-5 molekylens anti-metastaserande effekt. Bröst, prostata och kolorektal cancer är tre vanliga epiteliala cancerformer där låga nivåer av Wnt-5a är kopplat till en snabb spridning och bildande av metastaser och därmed kortare överlevnad. En förklaring till dessa fynd kommer ifrån in-vitro försök där Wnt5-a visat sig minska tumörcellers rörelse och invasion. Wnt5-a molekylen är olämplig för behandling och därför har vi utvecklat en liten peptid, Foxy-5, som härmar effekten av Wnt5-a genom att hämma migration och invasion av tumörceller ifrån bröst-, kolorektal- och prostatacancer. In-vivo injektion av Foxy-5 minskar både antalet och storleken på metastaser i lungor och lever med 70-80% i en musmodell för bröstcancer. Dessa positiva data utgör grunden för utformningen av en fas 1- och 2-studie på patienter som lider av snabbt metastaserande bröst-, kolorektal- eller prostatacancer. För närvarande utvärderar vi den bästa vägen för en fas-2 studie bland dessa tre cancersjukdomar. Tanken är att kombinationen av Foxy-5 - med sin nya verkningsmekanism - och befintlig kemoterapi kommer att öka den totala behandlingseffekten hos dessa patienter. Tidsplanen för starten av en fas 1-klinisk prövning är som tidigare meddelats 2012. WntResearchs läkemedelskandidater grundas på många års forskning och vi är nu ett steg närmare att tillsammans med befintliga läkemedel kunna erbjuda en effektiv behandling mot tumörspridning. Vi har påbörjat förberedelserna för den kommande kliniska fas 1-studien och som vi kommunicerat sedan tidigare krävs ytterligare kapital i detta skede. Vi har därför beslutat att genomföra en emission under hösten. Att ha en så kapitalstark investerare som GEM med oss i bolaget kommer att ha stor betydelse för vår utveckling. Med det här avtalet som ger en möjlighet om upp till 30 miljoner kronor i extra finansiering tillsammans med ett lyckat utfall i föreslagen emission skulle vi befinna oss i en positiv ekonomisk situation som ökar säkerheten kring finansiering av de planerade aktiviteterna inklusive den planerade fas 2-studien. Bert Junno - VD, WntResearch AB (publ)

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription