Press release from Companies

Published: 2022-01-17 09:37:49

WntResearch AB: WntResearch lämnar in en patentansökan som utökar Foxy-5s kommersiella potential

WntResearch utökar sitt potentiella patentskydd i enlighet med den kommersiella strategin genom att lämna in en internationell patentansökan som täcker nya stabila kompositioner med hög löslighet av dess läkemedelskandidat Foxy-5

Som en integrerad del av vår kommersiella strategi har WntResearch under det senaste året arbetat med olika tillvägagångssätt för att adressera den begränsade lösligheten av Foxy-5 med det tydliga syftet att identifiera en ny doseringsform för ytterligare pivotala kliniska studier och framtida kommersiell lansering. Vi har nu lyckats framställa flera nya kompositioner av Foxy-5 som har förbättrad löslighet och utmärkt stabilitet. Vi kommer att ytterligare analysera potentialen för dessa kompositioner under det kommande året, särskilt när det gäller att utvärdera uppskalning av produktionen och välja den optimala framtida kompositionen av Foxy-5.

Som en konsekvens av de nya fynden har WntResearch nu lämnat in en patentansökan som brett täcker dessa nya kompositioner. I första hand, efter beviljandet av patentet, kommer vår kommersiella läkemedelssubstans att omfattas av patent under en längre tidsperiod (till 2041), vilket utökar den kommersiella potentialen för Foxy-5. Dessutom kan de nya kompositionerna medföra ytterligare fördelar för patienten och vårdgivare som arbetar med cancer.

"WntResearch arbetar kontinuerligt med att förbättra läkemedelssubstansens egenskaper med möjligheten att identifiera en ny doseringsform av Foxy-5 för ytterligare kliniska studier och framtida kommersiell lansering. Resultaten som vår nya patentansökan bygger på kan stärka och avsevärt utöka patentskyddet för vår framtida kommersiella läkemedelsprodukt“ säger WntResearchs vd Anders Rabbe.

För vidare upplysningar:

Anders Rabbe, tfVD
Tel: +46 707 646 500
E-post: anders.rabbe@wntresearch.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2022.

Om WntResearc

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription