Reports

Published: 2012-02-28 09:00:02

WntResearch AB: Bokslutskommuniké 2011-01-01 till 2011-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké för 2011 Helåret 2011 - Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0). - Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 759 388 SEK (-2 040 724). - Resultatet per aktie* uppgick till -0,69 SEK (-0,30). - Soliditeten** uppgick per 2011-09-30 till cirka 86 %. Fjärde kvartalet 2011 - Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0). - Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 955 744 SEK (-1 602 128). - Resultatet per aktie* uppgick till -0,28 SEK (-0,23). * Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 6 907 489 aktier per 2011-12-31. Notera att antal aktier efter periodens utgång ökat till 7 654 155 stycken. ** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under 2011 - WntResearch utsåg LPT, Laboratory of Pharmacology and Toxicology GmbH, i Hamburg till huvudleverantör av bolagets pre-kliniska toxikologiprogram. LPT har varit etablerat inom branschen sedan 45 år tillbaka och är en partner som är van att arbeta såväl med små som stora läkemedelsbolag. LPT levererar till de högt ställda specifikationer som branschen kräver och har alla de tillstånd som krävs från de europeiska och amerikanska läkemedelsverken för att bedriva utvecklingsverksamhet. - Den 17 juni 2011 hölls årsstämma i WntResearch, där det bland annat beslutades om omval av styrelsen, ändring av bolagsordningen samt bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner. Kommuniké från årsstämma finns att tillgå på bolagets (www.wntresearch.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida. - I juni 2011 offentliggjorde WntResearch att bolaget tillsammans med LPT, laboratoriet för farmakologi och toxikologi GmbH i Hamburg, har avslutat det första viktiga steget i de toxikologiska studier som krävs av de medicinska myndigheterna, som t.ex. svenska läkemedelsverket, för att kliniska fas 1-studier i cancerpatienter ska kunna påbörjas. En dosbestämmande (DRF) studie hos råttor och maximalt tolererad dos (MTD) studie hos hundar har framgångsrikt genomförts. - I juli 2011 skickade WntResearch in en ny patentansökan som skyddar användningen av bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 för behandling av prostatacancer. I patentet presenteras också metoder för diagnostik av prostatacancer. - WntResearch och EMD Millipore ingick i augusti 2011 ett icke-exklusivt licensavtal som tillåter EMD Millipore att producera och sälja Box-5 läkemedelskandidat för forskningstillämpningar. - WntResearch erhöll en gåva i form av 177 500 befintliga egna aktier. Bolaget har för avsikt att avyttra dessa utanför marknaden för att stärka bolagets finansiella ställning och därmed forskningen kring bolagets program kring nya cancerläkemedel. Avyttringen kommer att ske i enlighet med gällande regelverk. - WntResearch bjöds i september 2011 in att presentera sin verksamhet vid den 11:e årliga "Biotech in Europe Investor Forum", en investerarkonferens, i Zürich. Bolaget fick även presentera verksamheten under två möten i Sverige arrangerade av Aktiespararna i Umeå och i Örebro. - Bolaget meddelade i september 2011 att resultaten från toxstudien fullt analyserats och rapporterats. De preliminära observationerna i juni 2011 bekräftades och som tidigare meddelats kan WntResearch fortsätta sina utvecklingsplaner inriktade på kliniska prövningar med Foxy-5 för behandling av cancerpatienter med metastaserande cancersjukdom. - Vid styrelsesammanträde den 8 november 2011 beslutade styrelsen att genomföra en företrädesemission av högst 1 726 872 aktier och 1 726 872 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande totalt 20,8 MSEK före emissionskostnader. Beslutet godkändes vid extra bolagsstämma den 25 november 2011. Emissionen blev inte fulltecknad men aktier motsvarande cirka 3,36 MSEK tecknades. Emissionen registrerades efter periodens utgång, antal aktier i bolaget efter registreringen uppgår till 7.654.155 stycken. - WntResearch tecknade en avsiktsförklaring med den amerikanska riskkapitalsfonden GEM (Global Emerging Markets) om en eller flera kapitalinjektioner om upp till 30 MSEK under en treårsperiod. I avtalet ingår 1 000 000 optioner med ett lösenpris på 12 SEK per option att effektueras inom fem år från signering. Fullt utnyttjat tillförs WntResearch ytterligare 12 MSEK. Vid extra bolagsstämma den 25 november 2011 godkändes villkoren enligt avsiktsförklaringen. - I december 2011, publicerade Smallcap en analys av WntResearch. Smallcap-analysen finns tillgänglig på Smallcaps, WntResearchs och AktieTorgets respektive hemsida (www.smallcap.se, www.wntresearch.com, www.aktietorget.se). Väsentliga händelser efter periodens utgång - WntResearch meddelade i januari 2012 att professor Nils Brünner tillträder som ny VD för WntResearch. Bytet av VD för företaget görs med avsikt att stärka företagets ledning inför den kliniska utvecklingen av Foxy-5. Bert Junno fortsätter i företaget men nu i rollen som "Chief Financial Officer" (CFO) och ledamot i företagets styrelse. Tillsammans innebär dessa förändringar att företaget får en starkare ledning med en bredare kompetens. - I januari 2012 fick WntResearch besked om att ansökan om stöd från programmet Eurostars utvärderats med ett mycket positivt resultat. WntResearch rankades som nummer 19 av de 115 projekt som passerade den satta kvalitetströskeln, av totalt 294 ansökningar. WntResearch fick besked om att finansiering kommer att erhållas men bolaget har fortfarande inte någon information om stödets exakta storlek. VD Nils Brünner kommenterar Året som gått har varit en mycket fruktbar period i vår verksamhet. Vi tog under 2011 beslut att renodla vår kliniska strategi och fokusera på att utveckla läkemedel för att förebygga och motverka tumörmetastasering med Foxy-5. Vi har genomfört den viktiga toxstudie som visar att Foxy-5 kan ges till försöksdjur utan att några problem uppstår och har därmed kunnat påbörja arbetet med kommande kliniska studier. Eftersom kapitalet från emissionen 2011 inte täcker vårt aktuella behov har vi sökt alternativa finansieringskällor för att kunna fortsätta enligt tidigare plan. Glädjande fick vi nyligen en mycket positiv utvärdering av vår inskickade ansökan till Eurostars-programmet vilket vi ser som en kvalitetsstämpel för Foxy-5. Med detta stöd och vår senaste kapitalförstärkning kan vi gå vidare som planerat med vårt kliniska program och påbörja en klinisk fas 1-studie i slutet av 2012. Sedan listningen har vi arbetat med att knyta viktiga samarbetspartners för att skaffa solida, flexibla och kunniga leverantörer för att lyckosamt föra utvecklingsprogrammet framåt. Avtalet med LPT (Laboratory of Pharmacology and Toxicology GmbH) i Hamburg som huvudleverantör av våra prekliniska program innebär att vi nu har tre mycket renommerade och starka samarbetspartners (LPT, Pharm-Analyt och Bachem). LPT har varit etablerat inom branschen sedan 45 år tillbaka och har därmed gedigen branscherfarenhet. Vi tecknade även ett icke-exklusivt licensavtal med EMD Millipore, en ledande tillverkare av högkvalitativa produkter, om produktion och försäljning av läkemedelskandidaten Box-5 för forskningstillämpningar. Det finns en hög och ökande efterfrågan på denna typ av hämmare av Wnt-signalering, inte enbart inom cancerforskning utan även exempelvis inom lunga, hjärta och bentillväxtrelaterade sjukdomar. Under hösten 2011 skickade vi in en ny patentansökan som skyddar användningen av Foxy-5 för behandling av prostatacancer. Prostatacancer är en av de absolut vanligaste cancersjukdomarna i hela världen och det behövs nya effektiva mediciner som framförallt kan reducera antalet dödsfall i denna cancersjukdom. Att kunna erbjuda behandling som motverkar spridning av denna sjukdom ligger helt i linje med vår strategi och även om projektet är i tidig fas och kräver mer verifiering tror jag att detta väsentligt kan komma att öka värdet av WntResearchs totala erbjudande gentemot läkemedelsbranschen. WntResearchs läkemedelskandidater grundas på många års forskning på internationell nivå och vi har nu mycket goda förutsättningar för att nå våra målsättningar. WntResearch har i och med toxstudien, med för bolaget positivt utfall kring användningen av Foxy-5, tagit ett viktigt steg närmare att kunna erbjuda läkemedel för att motverka spridning av cancer och jag ser fram emot att kunna gå in i nästa viktiga fas. Finansieringen kombinerat ifrån aktieägare och ifrån Eurostars är ett genombrott för WntResearch . Bolagets medarbetare är nu mycket entusiastiska att kunna vidareutveckla Foxy-5 som en viktig produkt för att motverka metastaserande cancer. Jagt känner tillsikt i att kompetensen i styrelse, ledning och utvecklingsteamet tillsammans med partners i Eurostarsprojektet tillsammans ska kunna lyckas med att ta detta projekt till en succé. Nils Brünner - VD, WntResearch AB (publ)

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription