Reports

Published: 2022-02-09 10:35:30

WntResearch AB: Bokslutskommuniké 2021

Väsentliga händelser fjärde kvartalet

  • En patentansökan för behandling av AML, Akut myeloisk leukemi, lämnades in.

Väsentliga händelser helåret 2021

  • NeoFox-studien återgick till full studieverksamhet. 40 patienter rekryterades under helåret och vid årets ut-gång hade totalt 100 patienter randomiserats till studien.
  • 78 procent av utstående teckningsoptioner av serie 2020/2021 utnyttjades. WntResearch tillfördes cirka 8 MSEK.
  • En fullt garanterad företrädesemission genomfördes och bolaget tillfördes cirka 56,4 MSEK före emissionskostnader. 58,76 procent tecknades med stöd av uniträtter, 15,53 procent tecknades utan stöd och 25,70 procent tecknades av emissionsgaranter. Någon överteckning inträffade inte.
  • De garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning, erhöll 760 200 kr i form av nyemitterade aktier genom en riktad nyemission om 950 250 aktier. Teckningskursen i Ersättningsemissionen fastställdes till 0,80 SEK per aktie.

Väsentliga händelser efter årets utgång

  • En patentansökan gällande flera nya kompositioner av Foxy-5 som har förbättrad löslighet och utmärkt stabilitet lämnades in. I första hand, efter beviljandet av patentet, kommer bolagets kommersiella läkemedels substans att omfattas av patent under en längre tidsperiod (till 2041), vilket utökar den kommersiella potentialen för Foxy-5.
2021 2020 2021 2020
KSEK okt-dec okt-dec Helår Helår
Rörelsens intäkter 0 0 0 0
Rörelsens kostnader -13 874 -6 125 -35 767 -21 558
Rörelseresultat -13 874 -6 125 -35 767 -21 558
Periodens resultat -13 874 -6 128 -35 768 -21 561
Eget kapital 42 612 25 479 42 612 25 479
Balansomslutning 50 488 28 969 50 488 28 969
Nyckeltal 2021 2020
31-dec 31-dec
Rörelsekapital, KSEK 39 144 21 501
Kassalikviditet, % 597% 716%
Soliditet, % 84% 88%
Skuldsättningsgrad, % 0% 0%

VD-kommentar

Stort fokus på patientrekrytering och affärsutveckling

Det har varit hektiska och utmanande 17 månader som VD för WNT research under en period där en global Covid-pandemi skapat helt nya förutsättningar för möten mellan människor och därigenom genomförande av kliniska studier. Det har samtidigt varit väldigt inspirerande att bidra till att skapa förutsättningar för att bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 i framtiden skulle kunna hjälpa människor till en förbättrad cancerbehandling. Under 2021 har bolaget genomfört nödvändiga aktiviteter för att över-brygga de utmaningar som Covidpandemin fört med sig samt byggt vidare på en klinisk- och kommersiell utvecklingsplan med syfte att nå ett marknadsgodkännande av Foxy-5 på sikt.

NeoFox-studien
– kärnan i utvecklingsprogrammet av Foxy-5

Under verksamhetsåret 2021 har vi lagt vårt primära fokus på att säkerställa genomförandet av NeoFox-studien och överbrygga de utmaningar och förseningar som Covidpan-demin inneburit. Vi har både säkrat bolagets finansiering fram till våren 2023 och tillgång till studieläkemedel för att genomföra studien vars syfte är att dokumentera Foxy-5:s potentiella effekt i att minska risken för återfall av kolon-cancer efter operation.

Vi har lanserat ett tydligt åtgärdsprogram för att stimulera patientrekrytering vilket vi nu börjar se en positiv effekt av. Vi fortsätter nu att implementera flera åtgärder innefattandes bland annat inklusion av nya sjukhus och mer frekventa fysiska besök hos behandlande läkare.

Under året som gick har ett 40-tal patienter rekryterats till NeoFox-studien vilket innebär att vi i dagsläget har randomiserat 105 patienter. Bolaget kommer under våren att kommunicera hur patientrekryteringen utvecklas. Bolagets målsättning att genomföra en interimanalys av 120 patienter i december 2022 står fast.

Förstärkning av den vetenskapliga plattformen och affärsutveckling

Processen att stärka den vetenskapliga plattformen för Foxy-5 har intensifierats med nya prekliniska studier och forskningssamarbeten för att ytterligare studera verkningsmekanismer för Foxy-5. Vi har definierat en tydlig klinisk utvecklingsplan för Foxy-5 i koloncancer stadium III fram till marknadsregistrering. Bolaget har även identifierat nya intressanta indikationer bland annat Akut myeloisk leukemi (AML), koloncancer stadium IV (spridd cancer) och möjliga kombinationsbehandlingar med s.k. ”checkpoint inhibitors” (immunterapi).

Under året genomförde bolaget en omfattande marknadsundersökning med syfte att kartlägga konkurrentlandskapet, identifiera medicinska experter samt få ett bredare underlag för den kliniska och kommersiella potentialen med Foxy-5. Vi har nu en mycket god bild över den övergripande forskningen kring WNT-signalsystem. Detta medför även betydligt bättre förutsättningar för ett partnersamarbete och utlicensiering.

Ambitionen för 2022 är att ingå ett flertal definierade forskningssamarbeten med internationellt kända forskargrupper. Målsättningen är att utforska möjligheter att bland annat utveckla Foxy-5 ovan nämnda indikationer. Vi strävar även efter att intensifiera diskussioner med potentiella partners och licenstagare.

Utökad patentportfölj med syfte att förlänga patentskydd till 2041 och utöka kommersiell potential

Bolaget har under året lämnat in strategiskt viktiga patent med syfte att både utöka patentskyddet för Foxy-5 till flera indikationer och för bolagets framtida kommersiella läkemedelsprodukt. En patentansökan som brett täcker användningen av Foxy-5 vid behandling av Akut myeloisk leukemi (AML) lämnades in i november. Patentet baseras på Foxy-5:s förmåga att återställa WNT5A-nivåerna och på så sätt kunna motverka flera onkogena processer som uppstår i AML genom att hämma celltillväxt.

Vi har även lyckats framställa flera nya kompositioner av Foxy-5 som har förbättrad löslighet och utmärkt stabilitet. Som en konsekvens av de nya fynden lämnade bolaget i december in en patentansökan som brett täcker dessa nya kompositioner. I första hand, efter beviljandet av patentet, kommer bolagets kommersiella läkemedelssubstans att omfattas av patent under en längre tidsperiod (till 2041), vilket utökar den kommersiella potentialen för Foxy-5. Dessutom kan de nya kompositionerna medföra ytterligare fördelar för patienten och vårdgivare som arbetar med cancer.

Engagerade Aktieägare

WntResearch har många intresserade och engagerade aktieägare och tack vara ert väsentliga bidrag till den omfattande företrädesemission som genomfördes våren 2021 fortsätter nu utvecklingen av Foxy-5. Jag hade önskat att det funnits flera möjligheter att träffa er aktieägare. Tyvärr satta Covidpandemin i stor utsträckning stopp för detta. Jag hoppas dock att vi genom vår externa kommunikation, som är en utmaning för Biotechbolag i en noterad miljö, ändå har gett er möjligheter att följa bolagets aktiviteter och framsteg under året som varit.

Dedikerade medarbetare

Jag vill passa på att tacka bolagets styrelse som gett mig förtroendet att både implementera nödvändiga åtgärder och sjösätta nya aktiviteter för att stärka bolaget på kort och lång sikt. Jag vill även framföra ett stort tack till mina kollegor, Kicki, Klaus, Anders, Dennis och Jakob som är kärnan i ett litet men effektivt team i WntResearch. Deras kunskap om och engagemang i bolaget borgar för kontinui-tet och att bolagets tillträdande VD har en effektiv organisation på plats att bygga vidare på.

Det har varit mycket spännande att driva WntResearch under det gångna året. Bolaget har flyttar fram positionerna på flera fronter och jag ser mycket goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av Foxy-5 mot ett marknadsgodkännande och potentiellt kunna hjälpa människor till en bättre cancerbehandling.

Anders Rabbe, avgående tf verkställande direktör

NeoFox-studien fortsatt i fokus

Anders Rabbe kommer att avgå som tillförordnad VD den 15 februari. Anders insats under sin tid som VD har varit mycket god och hans bidrag har skapat än mer struktur och möjligheter för bolagets verksamhet vilket jag vill tacka honom för. Vi står nu inför ett spännande år med flera skeenden. Det omfattar främst att kunna fullfölja vår kliniska prövning med en patientrekrytering som bedöms kunna uppnå målet om 120 patienter för att vi i nästa steg ska kunna genomföra en interimanalys i december. Vi kommer också att fortsätta det affärsutvecklingsarbete som Anders har lagt grunden till, ett arbete som syftar till att bredda möjligheterna för vår läkemedelskandidat Foxy-5 såsom beskrivet i VD-kommentaren. För att utöka våra möjligheter planerar vi också att ytterligare stärka kompetensen i WntResearch med en person med vetenskapligt/medicinskt kunnande.

Nu närmast pågår givetvis arbetet för fullt med att tillsätta en ny VD där vi har för avsikt att komma med information inom kort. Jag önskar Anders lycka till i sin framtida roll och ser nu fram emot att stötta det arbetet som syftar till att bidra till de medicinska behandlingsmöjligheterna för många patienter.

Gudrun Anstrén, styrelsens ordförande

För vidare upplysningar:

Anders Rabbe, tfVD
Tel: +46 707 646 500
E-post: anders.rabbe@wntresearch.com

Gudrun Anstrén, styrelseordförande, WntResearch AB
Telefon: +46 0705 931068
e-post: gudrun.anstren@gmail.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2022.

Om WntResearc

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription