Reports

Published: 2012-05-30 10:25:41

WntResearch AB: Delårsrapport 2012-01-01 till 2012-03-31

Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet 2012 - Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK. - Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 005 003 SEK. - Resultatet per aktie* uppgick till -0,26 SEK. - Soliditeten** uppgick per 2012-03-31 till cirka 92 %. * Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 7 654 155 aktier per 2012-03-31. ** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 * Professor Nils Brünner presenterades i januari 2012 som ny VD för WntResearch. Nils Brünner har en läkarexamen ifrån Köpenhamns Universitet, med en specialisering inom klinisk onkologi. Nils har dessutom genomfört cancerstudier på cell och molekylärnivå på amrikanska universitet. Nils Brünner har förutom sitt professorat vid Köpenhamns Universitet många års erfarenhet som medicinsk rådgivare för flera mindre och större biotechbolag. Bytet av VD för företaget genomfördes i avsikt att stärka bolagets ledning inför den kliniska utvecklingen av Foxy-5. Bert Junno fortsätter i företaget i rollen som Chief Financial Officer (CFO) och ledamot i bolagets styrelse. Tillsammans innebär dessa förändringar en starkare ledning med bredare kompetens. * I januari 2012 fick WntResearch besked om att ansökan om stöd från programmet Eurostars utvärderats med ett mycket positivt resultat. WntResearch rankades som nummer 19 av de 115 projekt som passerade den satta kvalitetströskeln, av totalt 294 ansökningar. WntResearch fick besked om att finansiering skulle komma att erhållas, dock erhölls i det skedet ingen information om stödets exakta storlek. * I februari 2012 meddelade WntResearch att dess huvudprojekt Foxy-5 nu öronmärkts för finansiering inom ramen för ett godkänt Eurostarsprojekt av samtliga nationella finansiärer. Detta innebar att Foxy-5 nu erhållit samfinansiering hela vägen från tillverkning av substansen, genom bekräftande prekliniska studier och en full regelmässig toxikologisk undersökning och slutligen inkluderande en klinisk fas I-studie samt initiering av en första fas II-studie av cancerpatienter. Dock erhölls inte någon information om stödets exakta storlek i detta skede. Väsentliga händelser efter periodens utgång * I april 2012 kommunicerade WntResearch att ett avtal kring finansiering träffats med Global Emerging Markets (GEM). Totalt kan bolaget tillföras nytt kapital om 19,5 MSEK fördelat på en equity line (ett antal riktade nyemissioner på upp till tio (10) MSEK) och en (1) miljon optioner med ett strike price på 9,50 SEK. Villkoren för finansieringen förhandlades fram i ljuset av andra finansieringsformer som företrädesemissionen under december 2011 och beskedet om substantiell finansiering från Eurostars programmet. * I april 2012 meddelade WntResearch att totalt cirka 2,7 miljoner EUR (omkring 24,5 miljoner SEK) beviljades till bolagets huvudprojekt Foxy-5 av Eurostars programmet. Dessutom meddelades att samtliga fem europeiska medsökande samarbetspartners, som ingår i utvecklingen av Foxy-5, tillsammans med WntResearch kommer att medfinansiera projektet. Det ekonomiska stödet, inklusive medfinansiering, beräknas därmed totalt uppgå till cirka 4,2 miljoner EUR (omkring 38 miljoner SEK). Finansieringen ifrån Eurostarsprogrammet och partners är ett kapitaltillskott som inte späder ut aktiekapitalet. Ingen av partners kommer ta någon ägarandel i WntResearch. VD Nils Brünner kommenterar Eftersom kapitalet från emissionen 2011 inte täckte vårt aktuella behov sökte vi under inledningen av 2012 alternativa finansieringskällor för att kunna fortsätta vårt arbete enligt tidigare plan. Det är med tillfredsställelse jag kan konstatera att vi har fått två finansieringslösningar på plats, dels via Eurostars-programmet och dels genom avtalet med Global Emerging Markets (GEM). Jag är tacksam för WntResearchs del att bolaget får finansiellt stöd från Eurostars-programmet för Foxy-5-projektet. Härutöver har vi tecknat ett finansieringsavtal med GEM, som är en professionell internationell riskkapitalfond. Finansieringen gör att vi kan gå vidare med vårt anti-metastaseringsprogram, Foxy-5. Vi kommer att fortsätta med fler prekliniska studier, storskalig tillverkning av läkemedlet och därefter gå in i klinisk fas. Jag ser fram emot att tillsammans med vårt starka team bygga ytterligare värde genom utvecklingen av Foxy-5-programmet. Nils Brünner - VD, WntResearch AB (publ) WntResearch AB (publ) WntResearch grundades av professor Tommy Andersson och hans forskargrupp vid Lunds Universitet, med syftet att utveckla innovationer om proteinet Wnt-5a och dess roll i cancer. Bolaget har patentsökt syntetiska peptider, framtagna av professor Tommy Anderssons forskargrupp, varav en (Foxy-5) i djurmodeller har visat sig radikalt hämma metastasering av bröstcancer. WntResearch arbetar för att forskningen skall resultera i nya läkemedel mot tumörspridning. Bolaget befinner sig i preklinisk fas och har två läkemedelskandidater; Foxy-5 och Box-5. Affärsmodell WntResearch skall huvudsakligen generera intäkter via utlicensiering av Bolagets läkemedelskandidater för olika metastaserande cancerformer. Genom utlicensiering till etablerade aktörer inom läkemedelsbranschen främjas effektiv, professionell och i sammanhanget snabb lansering av läkemedel. Målsättningar Bolagets målsättning är att slutföra prekliniska studier för att sedan - efter godkännanden ifrån myndigheter - kunna inleda kliniska studier i människa under 2012. Som övergripande målsättning genomför Bolaget dessa program för att främja en framgångsrik lansering av Foxy-5 som läkemedel och därmed göra det tillgängligt för patienter som har drabbats av cancer. Genom en utlicensiering av Foxy-5 avseende att möjliggöra behandling av cancer, kan intäkter genereras. Målsättningen är att nyinvestera dessa intäkter för att utveckla Bolagets läkemedelskandidater för användning vid behandling av ett flertal olika cancerformer, exempelvis tjocktarmscancer med hjälp av Foxy-5 och hudcancer med hjälp av Box-5. Aktien WntResearch AB (publ) listades på AktieTorget i december 2010. AktieTorget är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Per den 31 mars 2012 uppgick antalet aktier i WntResearch till 7 654 155 stycken. Teckningsoptioner Teckningsoptioner av serie TO 1 Det finns 746 666 utestående teckningsoptioner av serie TO 1 i WntResearch. Innehav av en (1) teckningsoption TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 7,55 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 3 februari 2012 till och med 28 november 2012. Möjligheten till konvertering av teckningsoptioner till aktier ges vid ytterligare tre tillfällen, dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 31 maj 2012, dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 30 augusti 2012 samt dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 28 november 2012. Teckningsoptioner GEM Vid extra bolagsstämma den 25 november 2011 bemyndigades styrelsen att vid ett tillfälle under perioden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta att emittera högst 1 000 000 teckningsoptioner som skall utges utan vederlag till GEM för att fullgöra bolagets skyldigheter enligt finansieringsavtalet mellan parterna. Varje teckningsoption skall berättiga till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 9,50 SEK per aktie. Teckningskursen för optionerna är reducerad från 12,00 till 9,50 SEK motiverat av utfallet i den senaste emissionen. Teckningsoptionerna skall ha en löptid om fem (5) år. Principer för delårsrapportens upprättande Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Granskning av revisor Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Kommande finansiella rapporter Halvårsrapport 2012: 31 augusti 2012 Delårsrapport 3 2012: 30 november 2012 Bokslutskommuniké 2012: 28 februari 2013 Avlämnande av delårsrapport Lund, den 31 maj 2012 WntResearch AB (publ) Styrelsen Peter Buhl Styrelseordförande Bert Junno Styrelseledamot Tommy Andersson Styrelseledamot Carl Borrebaeck Styrelseledamot Lars Larsson Styrelseledamot Kjell Stenberg Styrelseledamot

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription