Press release from Companies

Published: 2020-12-03 16:00:00

WntResearch AB: UPPDATERING I NEOFOX-STUDIEN MED ANLEDNING AV COVID-19

Malmö, Sverige, 3 December 2020 – WntResearch AB (publ) (Spotlight: WNT), meddelar att den eskalerande utvecklingen av Covid-19 fortsätter att påverka genomförandet av NEOFOX-studien. Till följd av detta kommer aktiviteter kring studien att begränsas till ett minimum under de kommande 6 månaderna primärt för att trygga säkerheten för patienter, vårdpersonal, anställda och leverantörer som är involverade i studien.

Ytterligare riktlinjer och restriktioner i Ungern och Spanien där Neofox studien pågår, samt i Holland där ansvarig CRO[1] CATO SMS utgår ifrån,  har införts för att motverka den ökande spridningen av Covid-19 viruset.  WntResearch anpassar till följd av detta nivån av aktiviteter runt studien, och koncentrerar inklusion av nya patienter till NEOFOX-studien på de  sjukhus som fortfarande har ett kontinuerligt flöde av patienter. Aktiviteter på övriga sjukhus som deltar i studien kommer att begränsas och fokusera på att säkerställa att patienter som redan inlett behandling fullföljer studieprotokollet. Bolaget planerar idag för att dessa anpassningar till Covid-19 pandemin kommer att behöva pågå under de närmaste 6 månaderna.

Den mycket negativa utvecklingen av Covid-19, och de åtgärder bolaget har vidtagit på grund av pandemin, minskar kraftigt möjligheterna att inkludera patienter. Bolaget anpassar därför även studieaktiviteter med syfte att reducera kostnaderna under perioden. Genom att bibehålla inklusion av patienter på de sjukhus som fortfarande har ett kontinuerligt flöde av patienter så kan vi snabbt återuppta en aktiv patientrekrytering när påverkan från pandemin minskar. De anpassningar som bolaget nu genomför får till följd att tidslinjen för att slutföra NEOFOX-studien förskjuts. WntResearch fortsätter att följa utvecklingen noggrant och håller en tät dialog med alla berörda parter för att rekrytera patienter i enlighet med gällande riktlinjer.

För närvarande medverkar 28 kliniker i Spanien och Ungern i NEOFOX-studien som riktar sig till patienter med koloncancer i stadium 3. Patienterna randomiseras[2] till två lika stora grupper där den ena gruppen får behandling med Foxy-5 före och efter operation fram till patienten påbörjar standardbehandling. Hittills har 55 patienter inkluderats i NEOFOX-studien och vi ser ett stort intresse från behandlande läkare och patienter att delta i utvärderingen av Foxy-5.

Koordinerande prövare  i NEOFOX, Dr Ramon Salazar, kommenterar: "Jag ser mycket positivt på utvärderingen av Foxy-5 som en helt ny läkemedelskandidat för behandling av koloncancer. Covid-19 pandemin medför att de åtgärder som WntResearch nu genomför är helt nödvändiga även om det tyvärr medför att inklusion av patienter fördröjs ytterligare. Tillsammans med WntResearch ser jag fram emot att optimera genomförandet av studien och skapa bästa förutsättningar för att inkludera patienter och att generera nödvändiga data för att utvärdera Foxy-5s potential att motverka spridning av koloncancer".

Anders Rabbe, VD för WntResearch, kommenterar: "Sedan utbrottet av covid-19-pandemin har WntResearch främsta prioritet varit att trygga säkerheten för patienter, vårdpersonal, anställda och leverantörer som är involverade i NEOFOX-studien. Vi gör nu drastiska men nödvändiga åtgärder för att anpassa vår verksamhet efter nya riktlinjer och restriktioner. Vi drar även ner övriga aktiviteter till ett minimum för att driva studien så kostnadseffektivt som möjligt. Vilka långsiktiga konsekvenser den genomförda neddragningen får för genomförandet av studieprogrammet med Foxy-5 kommer vi att utvärdera noggrant, och proaktivt genomföra åtgärder för att motverka dessa. Perioden under vilken aktiviteter kring studien begränsas kommer vi att utnyttja för att säkerställa slutförandet av studien.  Vi kommer tillsammans med prövare och våra partners att utvärdera möjligheter att optimera studieprotokollet ytterligare för att underlätta inklusion av patienter samt säkerställa att studien genererar maximalt med information kring Foxy-5 som underlag till fortsatt utveckling mot en framtida möjlig marknadsregistrering".

För ytterligare information kontakta:Anders Rabbe, Tf vd, WntResearch AB
E-mail: anders.rabbe@wntresearch.com

Telefon: 0707646500

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande, torsdagen den 3 december 2020.

Om WntResearch

WntResearch är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att förhindra utveckling av cancermetastaser. Bolagets fokus är WNT5A, ett protein som förhindrar den metastatiska processen i kroppen och visionen är att cancerpatienter ska slippa metastaser. Idag drabbas var tredje person av cancer och cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall orsakas av metastaserna. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av just metastaser. Läkemedelskandidaten Foxy-5 efterliknar WNT5A’s funktion att minska rörligheten och därmed spridningen av cancerceller. Foxy-5 har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 är nu i en pågående klinisk fas 2-studie på patienter med tjocktarmscancer. Foxy-5 är enligt Bolagets bedömning en läkemedelskandidat som är ensam i sitt slag med dess särskilda verkningsmekanism inom ett område där andra läkemedel eller behandlingskoncept saknas. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

 

[1] Clinical research organisation

[2] Slumpmässig uppdelning i två eller flera grupper

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription