Reports

Published: 2012-08-31 11:02:57

WntResearch AB: Halvårsrapport 2012-01-01 till 2012-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2012-01-01 - 2012-06-30) - Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK. - Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 249 403 SEK. - Resultatet per aktie* uppgick till -0,42 SEK. - Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2012 till 75 %. Andra kvartalet (2012-04-01 - 2012-06-30) - Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK. - Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 244 399 SEK. - Resultatet per aktie* uppgick till -0,16 SEK. * Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 7 654 155 aktier per 2012-06-30. ** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2012 * I april 2012 kommunicerade WntResearch att ett avtal kring finansiering träffats med Global Emerging Markets (GEM). Totalt kan bolaget tillföras nytt kapital om 19,5 MSEK fördelat på en equity line (ett antal riktade nyemissioner på upp till tio (10) MSEK) och en (1) miljon optioner med ett strike price på 9,50 SEK. * I april 2012 meddelade WntResearch att totalt cirka 2,7 miljoner EUR (omkring 24,5 miljoner SEK) beviljades till bolagets huvudprojekt Foxy-5 av Eurostars-programmet. Dessutom meddelades att samtliga fem europeiska medsökande samarbetspartners, som ingår i utvecklingen av Foxy-5, tillsammans med WntResearch kommer att medfinansiera projektet. Det ekonomiska stödet, inklusive medfinansiering, beräknas därmed totalt uppgå till cirka 4,2 miljoner EUR (omkring 38 miljoner SEK). Finansieringen ifrån Eurostars-programmet och partners är ett kapitaltillskott som inte späder ut aktiekapitalet. Ingen partner kommer att ta någon ägarandel i WntResearch. * Den 20 juni 2012 hölls årsstämma i WntResearch. Mer information om beslut på årsstämman finns att tillgå i pressmeddelande per den 20 juni 2012 med rubriken "Kommuniké från årsstämma". Pressmeddelandet finns att tillgå på bolagets (www.wntresearch.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida. Väsentliga händelser efter periodens utgång * I juli 2012 meddelade WntResearch att Thomas Feldthus kommer att tillträda som CFO. Thomas har mer än två decenniers erfarenhet inom Life Science-industrin och har varit en av grundarna av tre olika bioteknikföretag, varav ett är danska Symphogen A/S. Planerad nyemission Q4 2012 Den emission som WntResearch genomförde under december 2011 tillförde bolaget mindre likvid än planerat. I april 2012 kunde WntResearch presentera att Foxy-5-projektet beviljats omfattande ekonomiskt stöd från Eurostars-programmet. Det ekonomiska stödet från Eurostars-programmet reducerar WntResearchs kapitalbehov med upp till cirka 24,5 miljoner SEK. Stödet kommer, uppdelat, vid olika tidpunkter att utbetalas till WntResearch och dess partners över en tidsperiod om tre till fyra år i relation till de utvecklingskostnader som uppstår. För att säkra fortsatt utveckling av Foxy-5, med stöd från Eurostars-programmet, planerar WntResearch att genomföra en nyemission under fjärde kvartalet 2012. VD Nils Brünner kommenterar Andra kvartalet 2012 har präglats av ett fortsatt intensivt arbete. Det omfattande ekonomiska stödet från Eurostars-programmet och partners är den enskilt mest glädjande händelsen. Detta kapitaltillskott är öronmärkt för att användas till Foxy-5. Noterbart är att det ekonomiska stödet inte späder ut aktiekapitalet. Ingen partner kommer att ta någon ägarandel i WntResearch. I enlighet med bolagets utvecklingsplaner initierades två stycken fyraveckors Foxy-5-toxstudier i juli respektive augusti. Vi har dessutom initierat GLP-produktion av Foxy-5 i den omfattning som behövs för att genomföra den planerade kliniska fas I-studien, som vi planerar att genomföra vid Rigshospitalet i Köpenhamn. GMP-material har beställts och vi har för avsikt att lämna in en IND i slutet av 2012. Som nämnts ovan i denna halvårsrapport är vi i behov av att få finansiering på plats för att för att kunna komma vidare med vårt kliniska program och ta del av det mycket fina ekonomiska stödet från Eurostars-programmet. Nils Brünner - VD, WntResearch AB (publ) WntResearch AB (publ) WntResearch grundades av professor Tommy Andersson och hans forskargrupp vid Lunds Universitet, med syftet att utveckla innovationer om proteinet Wnt-5a och dess roll i cancer. Bolaget har patentsökt syntetiska peptider, framtagna av professor Tommy Anderssons forskargrupp, varav en (Foxy-5) i djurmodeller har visat sig radikalt hämma metastasering av bröstcancer. WntResearch arbetar för att forskningen skall resultera i nya läkemedel mot tumörspridning. Bolaget befinner sig i preklinisk fas och har två läkemedelskandidater; Foxy-5 och Box-5. Affärsmodell WntResearch skall huvudsakligen generera intäkter via utlicensiering av bolagets läkemedelskandidater för olika metastaserande cancerformer. Genom utlicensiering till etablerade aktörer inom läkemedelsbranschen främjas effektiv, professionell och i sammanhanget snabb lansering av läkemedel. Målsättningar Bolagets målsättning är att slutföra prekliniska studier för att sedan - efter godkännanden ifrån myndigheter - kunna inleda kliniska studier i människa under senare delen av 2012. Som övergripande målsättning genomför bolaget dessa program för att främja en framgångsrik lansering av Foxy-5 som läkemedel och därmed göra det tillgängligt för patienter som har drabbats av cancer. Genom en utlicensiering av Foxy-5 avseende att möjliggöra behandling av cancer, kan intäkter genereras. Målsättningen är att nyinvestera dessa intäkter för att utveckla bolagets läkemedelskandidater för användning vid behandling av ett flertal olika cancerformer, exempelvis hudcancer med hjälp av Box-5. Aktien WntResearch AB (publ) listades på AktieTorget i december 2010. AktieTorget är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Per den 30 juni 2012 uppgick antalet aktier i WntResearch till 7 654 155 stycken. Teckningsoptioner Teckningsoptioner av serie TO 1 Det finns 746 666 utestående teckningsoptioner av serie TO 1 i WntResearch. Innehav av en (1) teckningsoption TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 7,55 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum till och med 28 november 2012. Möjligheten till konvertering av teckningsoptioner till aktier ges vid ytterligare ett tillfälle, vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 28 november 2012. Teckningsoptioner GEM Vid extra bolagsstämma den 25 november 2011 bemyndigades styrelsen att vid ett tillfälle under perioden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta att emittera högst 1 000 000 teckningsoptioner som skall utges utan vederlag till GEM för att fullgöra bolagets skyldigheter enligt finansieringsavtalet mellan parterna. Varje teckningsoption skall berättiga till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 9,50 SEK per aktie. Teckningskursen för optionerna är reducerad från 12,00 till 9,50 SEK motiverat av utfallet i den senaste emissionen. Teckningsoptionerna skall ha en löptid om fem (5) år. Personaloptionsprogram 2012/2015 Vid årsstämma den 20 juni 2012 beslutades om ett personaloptionsprogram. Styrelsen i WntResearch har beslutat att inte verkställa personaloptionsprogrammet 2012/2015 i nuläget. Därför har teckningstiden förlängts i enlighet med avsnitt B 2 i villkoren. Därmed löper teckningstiden till den 10 december 2012. Principer för halvårsrapportens upprättande Räkenskaperna i halvårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Granskning av revisor Halvårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Kommande finansiella rapporter Delårsrapport 3 2012: 30 november 2012 Bokslutskommuniké 2012: 28 februari 2013 Avlämnande av halvårsrapport Lund, den 31 augusti 2012 WntResearch AB (publ) Styrelsen Peter Buhl Styrelseordförande Bert Junno Styrelseledamot Tommy Andersson Styrelseledamot Carl Borrebaeck Styrelseledamot Lars Larsson Styrelseledamot Kjell Stenberg Styrelseledamot

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription