Reports

Published: 2012-10-19 08:25:02

WntResearch AB: Delårsrapport 2012-01-01 till 2012-09-30

Sammanfattning av delårsrapport Årets första nio månader 2012 - Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK. - Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 784 121 SEK. - Resultatet per aktie* uppgick till -0,49 SEK. - Soliditeten** uppgick per den 30 september 2012 till 64 %. Tredje kvartalet - Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK. - Resultatet efter finansiella poster uppgick till -534 718 SEK. - Resultatet per aktie* uppgick till -0,07 SEK. * Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 7 654 155 aktier per 2012-09-30. ** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2012 * I juli 2012 meddelade WntResearch att Thomas Feldthus tillträder som CFO. Thomas har mer än två decenniers erfarenhet inom Life Science-industrin och har varit en av grundarna av tre olika bioteknikföretag, varav ett är danska Symphogen A/S. Väsentliga händelser efter periodens utgång * I oktober 2012 hölls extra bolagsstämma i WntResearch, där beslut togs om att, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om företrädesemissioner av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier till ett belopp om högst 13 MSEK (total emissionslikvid), samt med eller utan bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Planerad nyemission Q4 2012 I april 2012 kunde WntResearch presentera att Foxy-5-projektet beviljats omfattande ekonomiskt stöd från Eurostars-programmet. Det ekonomiska stödet från Eurostars-programmet reducerar WntResearchs kapitalbehov med upp till cirka 24,5 miljoner SEK. Stödet kommer, uppdelat vid olika tidpunkter, att utbetalas till WntResearch och dess partners över en tidsperiod om tre till fyra år i relation till de utvecklingskostnader som uppstår. För att säkra fortsatt utveckling av Foxy-5, med stöd från Eurostars-programmet, planerar WntResearch att genomföra en nyemission under fjärde kvartalet 2012. VD Nils Brünner kommenterar Under det tredje kvartalet 2012 har WntResearch fokuserat på att färdigställa de prekliniska utvecklingsaktiviteterna för Foxy-5, för att kunna lämna in en CTA (Clinical Trial Application) till EMA (Europeiska läkemedelsverket) och därefter ha möjlighet att initiera den planerade kliniska fas 1-studien i slutet av 2012/början av 2013. I enlighet med våra utvecklingsplaner har vi i juli respektive augusti 2012 initierat två stycken fyraveckors tox-studier. Båda toxstudierna är nu planenligt genomförda och rapporterna kommer att bli tillgängliga under det fjärde kvartalet 2012. I nuläget inväntar vi den slutgiltiga rapporten från LPT i Tyskland, vilka har genomfört studierna. Resultaten från studierna kommer att inkluderas i vår CTA. Jag vill samtidigt meddela att vi genom GMP-produktionen (Good Manufacturing Practice) av Foxy-5 nu har producerat tillräckligt med GMP Foxy-5-material för detta ska kunna räcka genom hela vår planerade kliniska fas 1-studie. Vi har utöver ovanstående även haft flera möten med den onkologiska fas 1-enheten vid Rigshospitalet i Köpenhamn för att planera den kliniska fas 1-studien vi har för avsikt att genomföra. För att kunna utveckla en alternativ effektmarkör som ska användas redan i den kliniska fas 1-studien, har vi påbörjat prekliniska experiment i syfte att testa Foxy-5-effekt på antalet av cirkulerande tumörceller i blodet, vilket kan vara vägledande för om Foxy-5 har en effekt hos den enskilda patienten. Härutöver har vi även initierat ytterligare prekliniska, in vivo, proof of concept-studier för att kunna testa antimetastatiska effekter av Foxy-5 i andra cancerindikationer. Med anledning av att vårt arbete nu ska leda in i klinisk utvecklingsfas var vi inom ledningen överens om att WntResearch behöver en CFO med ett internationellt nätverk för att kunna knyta till sig potentiella investerare och partners för utvecklingen av Foxy-5. Vi har nu anställt en lämplig CFO för det arbete som ligger framför oss. Jag är mycket glad att vi har kunnat attrahera en kapacitet som Thomas Feldthus till tjänsten som CFO i bolaget. Thomas är en mycket respekterad entreprenör inom dansk Biotech och han har en beprövad och framgångsrik historia av kapitalanskaffning samt ett starkt internationellt nätverk. Jag tror att Thomas har precis den kompetens och bakgrund som tillsammans med Wnt-teamet kommer att föra företagets anti cancer-program framåt och därigenom skapa mervärde för våra investerare. Thomas har mer än två decenniers erfarenhet inom Life Science industrin. Han har varit en av grundarna av tre olika bioteknikföretag, varav ett är danska Symphogen A/S. Han tjänstgjorde där som CFO under 12 år och bidrog till att företaget fick mer än 200 miljoner euro i riskkapital. Dessutom förhandlade Thomas fram flera samarbetsavtal, inklusive ett avtal värt 300 miljoner USD med Genentech. WntResearch är i behov av att få finansiering på plats för att för att kunna gå vidare i det kliniska programmet och för att ta del av det mycket fina ekonomiska stödet från Eurostars-programmet. Vi ligger som tidigare nämnts nära vårt delmål, att gå in i klinisk fas I, med vår läkemedelskandidat Foxy-5, ett steg vi planerar att ta under slutet av 2012/början av 2013. Nils Brünner - VD, WntResearch AB (publ) WntResearch AB (publ) WntResearch grundades av professor Tommy Andersson och hans forskargrupp vid Lunds Universitet, med syftet att utveckla innovationer om proteinet Wnt-5a och dess roll i cancer. Bolaget har patentsökt syntetiska peptider, framtagna av professor Tommy Anderssons forskargrupp, varav en - Foxy-5 - i djurmodeller har visat sig radikalt hämma tumörspridning (metastasering) av bröstcancer. WntResearch arbetar för att forskningen ska resultera i klinisk användning av bolagets nya läkemedel mot tumörspridning. Affärsmodell WntResearch ska huvudsakligen generera intäkter via utlicensiering av bolagets läkemedelskandidater för olika metastaserande cancerformer. Genom utlicensiering till etablerade aktörer inom läkemedelsbranschen främjas effektiv, professionell och i sammanhanget snabb lansering av läkemedel. Målsättningar WntResearchs primära målsättning är att inleda kliniska studier i människa (klinisk fas 1-studie) under slutet av 2012/början av 2013, med läkemedelskandidaten Foxy-5. Styrelsen i WntResearch har vidare en målsättning om att avsluta den kliniska fas 1-studien under Q4 2013. Bolagets övergripande målsättning är att genom en utlicensiering av Foxy-5, avseende att möjliggöra behandling av metastaserande cancer, generera intäkter. Målsättningen är vidare att nyinvestera dessa intäkter för att utveckla bolagets läkemedelskandidater för användning vid behandling av flera olika cancerformer med hjälp av Foxy-5 och Box-5. Aktien WntResearch AB (publ) listades på AktieTorget i december 2010. AktieTorget är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Per den 30 september 2012 uppgick antalet aktier i WntResearch till 7 654 155 stycken. Teckningsoptioner Teckningsoptioner av serie TO 1 Det finns 746 666 utestående teckningsoptioner av serie TO 1 i WntResearch. Innehav av en (1) teckningsoption TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 7,55 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum till och med 28 november 2012. Möjligheten till konvertering av teckningsoptioner till aktier ges vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 28 november 2012. Teckningsoptioner GEM Vid extra bolagsstämma den 25 november 2011 bemyndigades styrelsen att vid ett tillfälle under perioden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta att emittera högst 1 000 000 teckningsoptioner som skall utges utan vederlag till GEM för att fullgöra bolagets skyldigheter enligt finansieringsavtalet mellan parterna. Varje teckningsoption skall berättiga till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 9,50 SEK per aktie. Teckningskursen för optionerna är reducerad från 12,00 till 9,50 SEK motiverat av utfallet i den senaste emissionen. Teckningsoptionerna skall ha en löptid om fem (5) år. Personaloptionsprogram 2012/2015 Vid årsstämma den 20 juni 2012 beslutades om ett personaloptionsprogram. Styrelsen i WntResearch har beslutat att inte verkställa personaloptionsprogrammet 2012/2015 i nuläget. Därför har teckningstiden förlängts i enlighet med avsnitt B 2 i villkoren. Därmed löper teckningstiden till den 10 december 2012. Principer för delårsrapportens upprättande Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Granskning av revisor Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Kommande finansiella rapporter Bokslutskommuniké 2012: 28 februari 2013 Avlämnande av delårsrapport Lund, den 19 oktober 2012 WntResearch AB (publ) Styrelsen Peter Buhl Styrelseordförande Bert Junno Styrelseledamot Tommy Andersson Styrelseledamot Carl Borrebaeck Styrelseledamot Lars Larsson Styrelseledamot Kjell Stenberg Styrelseledamot

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription