Press release from Companies

Published: 2022-04-27 08:40:00

Miris Holding AB: Utnyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO2 inleds idag

Idag, den 27 april 2022, inleds utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO2 i Miris Holding AB (publ) ("Miris" eller "Bolaget"). Utnyttjandeperioden pågår till och med den 11 maj 2022. Varje teckningsoption av serie TO2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till ett pris om 1,18 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 7,7 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte skall förfalla utan värde krävs det att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 11 maj 2022, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 9 maj 2022.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO2:

Teckningsperiod: 27 april 2022 – 11 maj 2022.

Teckningskurs: 1,18 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 6 547 321 teckningsoptioner av serie TO2. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 6 547 321 aktier som kan tillföra upp till cirka 7,7 MSEK, före emissionskostnader. 

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO2: 9 maj 2022.

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 11 maj 2022, alternativt avyttras senast den 9 maj 2022, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 11 maj 2022.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbplats, www.mirissolutions.com, samt Mangolds webbplats, www.mangold.se.

Hur teckningsoptionerna utnyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå): Teckning och betalning genom utnyttjande av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto): Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats, www.mirissolutions.com, och på Mangolds webbplats, www.mangold.se. 

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Miris i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Miris är ett medicinteknikbolag som tillhandahåller en komplett produktportfölj för bröstmjölksanalys, avsedd att erbjuda individanpassad näringsberikning för barn. Bolagets huvudprodukt – Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™) – bygger på en kombination av infrarött ljus och innovativ programvara för att mäta koncentrationen av makronutrienter (protein, fett och kolhydrater) i bröstmjölk. Baserat på denna analys kan man skräddarsy berikning av bröstmjölk efter individuella näringsbehov. Bolaget tillhandahåller även produkter för provberedning och förbrukningsartiklar för att kunna erbjuda en komplett lösning. Bolagets analysinstrument används idag i första hand vid neonatala intensivvårdsavdelningar och vid mjölkbanker, på en global marknad. Näringsinnehållet i bröstmjölk analyseras där för att möjliggöra individuell berikning av bröstmjölken ämnad för prematura barn. Miris HMA™ används också vid universitet och forskningscentra för olika forskningsstudier. Mer information på www.mirissolutions.com.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB

Subscription