Press release from Companies

Published: 2022-05-09 13:34:51

Miris Holding AB: Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO2 i Miris Holding AB (publ) är idag, den 9 maj 2022

Miris Holding AB (publ) ("Miris" eller "Bolaget") emitterade under det andra kvartalet 2021 teckningsoptioner av serie TO2. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för optionerna av serie TO2 ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under mätperioden från och med den 12 april 2022 till och med den 25 april 2022, dock inte lägre än kvotvärdet för Bolagets aktier och inte högre än 7,65 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 1,69 SEK och således är teckningskursen fastställd till 1,18 SEK. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO2 pågår från och med den 27 april 2022 till och med den 11 maj 2022.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbplats, www.mirissolutions.com.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO2:

Utnyttjandeperiod: 27 april 2022 – 11 maj 2022.

Teckningskurs: 1,18 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 6 547 321 teckningsoptioner av serie TO2. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 6 547 321 aktier som kan tillföra upp till cirka 7,7 MSEK före emissionskostnader. 

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO2: 9 maj 2022.

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 11 maj 2022, alternativt avyttras senast den 9 maj 2022, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 11 maj 2022.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Miris i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris Holding AB (publ)

Miris är ett medicinteknikbolag som tillhandahåller en komplett produktportfölj för bröstmjölksanalys, avsedd att erbjuda individanpassad näringsberikning för barn. Bolagets huvudprodukt – Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™) – bygger på en kombination av infrarött ljus och innovativ programvara för att mäta koncentrationen av makronutrienter (protein, fett och kolhydrater) i bröstmjölk. Baserat på denna analys kan man skräddarsy berikning av bröstmjölk efter individuella näringsbehov. Bolaget tillhandahåller även produkter för provberedning och förbrukningsartiklar för att kunna erbjuda en komplett lösning. Bolagets analysinstrument används idag i första hand vid neonatala intensivvårdsavdelningar och vid mjölkbanker, på en global marknad. Näringsinnehållet i bröstmjölk analyseras där för att möjliggöra individuell berikning av bröstmjölken ämnad för prematura barn. Miris HMA™ används också vid universitet och forskningscentra för olika forskningsstudier. Mer information på www.mirissolutions.com.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB

Subscription