Press release from Companies

Published: 2022-06-02 11:00:00

WntResearch AB: Kommuniké från årsstämma i Wntresearch AB den 2 juni 2022

Idag, den 2 juni 2022, hölls årsstämma i Wntresearch AB. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2021 inte lämnas samt att tillgängliga medel om 30 620 tkr överföres i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Tommy Andersson, Gudrun Anstrén, Janna Sand-Dejmek, Peter Ström och Bengt Gustavsson som ordinarie styrelseledamöter, samt att välja Jonas Bergh och Christer Nordstedt som nya ordinarie styrelseledamöter. Christer Nordstedt valdes som ny styrelseordförande. De hittillsvarande styrelseledamöterna Martin Olovsson och Jan Nilsson hade avböjt omval och Gudrun Anstrén hade avböjt att bli omvald till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till ordföranden ska utgå med 350 000 kronor och till övriga styrelseledamöter med 125 000 kronor.

Årsstämman beslutade slutligen i enlighet med valberedningens förslag att omvälja PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Mattias Lamme fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om ledamöter av valberedningen att utses vid årsstämma 2022

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till ledamöter av valberedningen utse Tommy Andersson, Lars-Erik Forsgårdh, Kjell Stenberg samt styrelsens ordförande.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) ska sammanlagt högst motsvara 10 procent av bolagets aktiekapital per dagen för årsstämman. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera förvärv samt att möjliggöra emission till partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Malmö den 2 juni 2022

WntResearch AB

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, VD
Tel: +46 (0)706306519
E-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2022, kl. 11.00.

Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription