Press release from Companies

Published: 2022-06-23 08:54:16

WntResearch AB: 120 patienter rekryterade till den pågående fas 2-studien NeoFox

I och med att sammantaget 120 patienter har rekryterats till den pågående fas 2-studien NeoFox är nästa mål att studera tillgänglig data i den kommande interimanalysen i december.

Syftet med interimanalysen i NeoFox är att ge indikativa data på Foxy-5:s potential för att förebygga sjukdomsåterfall och därmed vägleda bolaget i hur många patienter som fortsatt behöver rekryteras för att nå den primära målsättningen. Analysen kommer också kunna visa att studien i övrigt kan fortsätta som planerat.

”Det känns mycket tillfredsställande att vi uppnått 120 rekryterade patienter och vi ser med spänning fram emot att genomföra interimanalysen i december. Mot bakgrund av interimanalysen kommer vi att ta ett övergripande strategiskt beslut för hur vi kommer fortsätta NeoFox”, säger VD Pernilla Sandwall.

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, VD, WntResearch AB
e-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Följ WntResearch på Linked in

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription