Press release from Companies

Published: 2022-08-18 09:30:00

WntResearch AB: Delårsrapport april-juni 2022

Väsentliga händelser andra kvartalet

  • WntResearch fick beviljat patent för ny tillverkningsmetod
  • Christer Nordstedt tillträder som ny ordförande och professor Jonas Bergh som ny ledamot i styrelsen
  • Sammanlagt 120 patienter rekryterade till den pågående fas 2-studien NeoFox
  • WntResearch inleder samarbete kring blodcancer med ett forskarteam vid Helsingfors universitet

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • Intressanta kliniska observationer leder till förändrade planer för WntResearch

VD-kommentar

Intressanta kliniska observationer leder till förändrade planer

Inom läkemedelsutveckling ska man vara beredd på att det oväntade kan inträffa. I samband med att vi gjort en analys med för tillfället tillgängliga data från patienter som erhållit vår läkemedelskandidat Foxy-5 i vår fas 2-studie Neofox, har betydelsefulla observationer gjorts. Patienterna i NeoFox har cancer i tjocktarmen och ska inte ha något tecken på att cancern har spridit sig till andra ställen, när de går med i studien.

Minskad tumörbörda observerad

Som vi meddelade den 16 augusti har en minskad tumörbörda, sk down staging, observerats i gruppen som erhöll Foxy-5 jämfört med kontrollgruppen. Vidare ses i Foxy-5 gruppen även en minskning av tumörcellsspridning längs nerver (perineural invasion) och även en tendens till minskad spridning till blodkärlen (vaskulär invasion). Dessa observationer har gjorts i en analys av data från ca 100 patienter. Tumörbördan (ett begrepp som i vår studie avser mängden cancerceller i primärtumören och mängden cancerceller som spridit sig till regionala lymfkörtlar) hos de som behandlats med Foxy-5 har minskat vid operation jämfört med när patienterna gick in i studien.

De observationer vi sett har gjorts på patientdata efter en initial behandling med Foxy-5 under tre veckor före operation då tumören tas bort enligt vad som är gängse praxis. Observationerna kan också utläsas betydligt snabbare än de tidsramar som satts upp i NeoFox-studien där slutgiltiga patientdata utläses två år från avslutad behandling.

Pausa patientrekryteringen till NeoFox fas 2-studien

De gjorda observationerna innebär att vi har valt att pausa patientrekryteringen till NeoFox. Behandling och uppföljning av redan inkluderade patienter fortsätter som planerat. Vi är måna om att skapa de bästa förutsättningarna för studiepatienter och på bästa sätt använda våra resurser vilket är varför vi väljer att pausa NeoFox.

Ytterligare analyser

Vi kommer att få in ytterligare data från patienter allteftersom tiden går och de är med i studien. Tack vare att vi har rekryterat över 120 patienter till studien bedömer vi att vi kommer ha ett tillräckligt underlag för att kunna förstå vad denna observation kan innebära för NeoFox och utvecklingen av Foxy-5.

Våra positiva fynd kommer därför att ytterligare studeras i linje med den pågående interimsanalysen. Även data över biverkningar från NeoFox och tidigare fas 1-studier som har visat att Foxy-5 har en mycket fördelaktig biverkningsprofil kommer att tas med. Vi kommer att ta in extern vetenskaplig och medicinsk expertis för detta arbete. Syftet är att säkerställa att utvecklingen av Foxy-5 görs på ett snabbt och optimalt sätt. Avsikten är även att själva analysen av studiens observationer ska presenteras i ett lämpligt vetenskapligt forum.

Olika vägval

Jag ser framför mig att vi kommer ha ett par möjliga scenarier för hur vi går vidare när vi har mer fakta på bordet, dvs förstår bättre vad observationen innebär. Detta kommer mest sannolikt att påverka fortsättningen av NeoFox-studien. Vår målsättning är att ta fram en reviderad plan inom sex månader. Värt att nämna är ju också, som tidigare kommunicerats, att vi genom samarbete med andra forskargrupper undersöker eventuella effekter av Foxy-5 i AML, en sorts blodcancer.

Partnersamarbete och finansiering

Utöver den vetenskapliga aspekten på observationerna kommer vi nu också att intensifiera identifieringen av potentiella samarbetspartners, dvs läkemedelsföretag med inriktning på onkologi. Samtidigt ser vi nu också över vår finansiering för att skapa rätt förutsättningar för fortsatt utveckling och klinisk prövning.

Fortsatt patentering

Parallellt med våra vetenskapliga ansträngningar fortsätter vi att förstärka patentskyddet kring Foxy-5. I april fick vår vidareutvecklade tillverkningsmetod för läkemedelssubstansen Foxy-5 beviljat patentskydd i Europa.

Foxy-5 som behandlingsmöjlighet inom AML (akut myeloisk leukemi)

Utöver de gjorda observationerna i NeoFox utforskar vi nu om Foxy-5 också kan vara effektiv vid AML, en sorts blodcancer. I juni offentliggjorde vi vårt val av samarbetspartner som kan bekräfta fynden gjorda av den brasilianska forskargruppen vid Hematology and Transfusion Medicine Center vid University of Campinas/Hemocentro-UNICAMP i São Paulo. De drog slutsatsen att Foxy-5 kan motverka flera onkogena processer som finns i akut myeloisk leukemi. Bland annat kunde Foxy-5 hämma celltillväxt.

Vi har nu inlett ett samarbete med den internationellt erkända forskargruppen vid FIMM (Institutet för molekylär medicin Finland, Helsingfors universitet) som leds av forskningschefen Caroline Heckman. Vi bidrar med läkemedelskandidaten Foxy-5, vår breda kunskap om denna läkemedelskandidat och finansiera genomförandet av denna prekliniska studie.

Min entusiasm ökar

Det var med stor entusiasm som jag antog uppdraget som VD för WntResearch. Det som händer nu ökar den än mer och jag ser fram emot den fortsatta utvecklingen. När jag nu har lärt känna organisationen, vet jag att vi har goda förutsättningar för arbetet framåt tack vare vårt kompetenta team och en engagerad styrelse. Att på sikt kunna bidra med ny behandling för cancerdrabbade är givetvis den största sporren.

Pernilla Sandwall
Verkställande direktör

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, VD, WntResearch AB
e-post:
pernilla.sandwall@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5:s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Följ WntResearch på Linked in

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription