Reports

Published: 2013-05-31 08:46:42

WntResearch AB: Delårsrapport 2013-01-01 till 2013-03-31

Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet -? Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0). -? Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 235 490 SEK (-2 005 003). -? Resultatet per aktie* uppgick till cirka -0,13 SEK (-0,26). -? Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2013 till 70 % (92). * Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 575 776 aktier per 2013-03-31. Notera att antalet aktier därefter har ökat till 11 969 845 stycken (efter företrädesemissionen i mars 2013). Inberäknat företrädesemissionen var resultat per aktie för första kvartalet 2013 cirka -0,10 SEK. ** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2013 -? I januari 2013 meddelade WntResearch att patentansökan för WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5 beviljades i Kina, Australien och Japan. -? I februari 2013 meddelade WntResearch att tillverkningen av GMP-certifierat Foxy-5 är avslutad och att bolaget har tillräckligt med material för att täcka behovet för den kliniska fas 1-prövningen under 2013. -? I februari 2013 meddelade WntResearch att Foxy-5 tolererades väl utan någon oväntad toxicitet i avslutade GLP-studier. -? Den 28 februari 2013 beslutade styrelsen (med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 25 februari 2013) att genomföra en företrädesemission av högst 2 393 969 aktier, motsvarande cirka 7,2 MSEK, för att säkra finansieringen av hela den planerade kliniska fas 1-studien för läkemedelskandidaten Foxy-5. Företrädesemissionen blev övertecknad till 165 % och tillförde bolaget cirka 7,2 MSEK före emissionskostnader i april efter periodens utgång. -? WntResearch inlämnade i mars 2013 en ansökan om klinisk prövning (CTA) till danska hälsovårdsmyndigheten (DHMA) för initiering av en klinisk fas 1-studie med bolagets läkemedelskandidat Foxy-5. Väsentliga händelser efter periodens utgång -? Forskarpatent i Syd AB har genom utspädning via nyemissioner och försäljning av aktier i WntResearch minskat ägandet ifrån 2 miljoner aktier motsvarande 20,89 % till 1.2 miljoner aktier motsvarande 10 % av den utestående aktiestocken, inberäknat registrerade aktier och WntResearch BTA efter den senaste övertecknade nyemissionen. -? Den 27 maj 2013 meddelade WntResearch att bolaget avyttrat en sedan tidigare erhållen gåva av egna aktier. Aktierna såldes till en genomsnittlig kurs av 12,21 SEK per aktie, vilket inbringade cirka 2,1 MSEK efter finansiella kostnader. Transaktionen medförde inte någon utspädningseffekt för WntResearchs aktieägare. -? Den 27 maj 2013 meddelade WntResearch att bolaget mottagit godkännande från DHMA (Danish Health and Medicines Authority) såväl som från den Etiska Kommittén för att genomföra bolagets kliniska fas 1-studie. Bolaget kommer som tidigare planerat att initiera studien under det andra kvartalet 2013 på Herlev Hospital (Danmark), i patienter med metastatisk bröst-, kolon- eller prostatacancer. VD Nils Brünner kommenterar Ännu ett händelserikt kvartal är till ända och jag kan inte vara annat än nöjd med det arbete vi gjort och de resultat vi uppnått. Vi har under kvartalet kunnat meddela positiva resultat från den prekliniska GLP-studien av Foxy-5. Slutsatsen av studien var att Foxy-5 tolereras väl och har en gynnsam säkerhetsprofil. För vårt fortsatta arbete inför initiering av fas 1-studier var denna prekliniska milstolpe mycket viktig att passera. De positiva resultaten innebar att vi kunde slutföra ansökningen (CTA) till den danska hälsovårdsmyndigheten för tillstånd att initiera den planerade kliniska fas 1-studien av Foxy-5. Vi inlämnade i mars 2013 en ansökan om klinisk prövning (CTA) till danska hälsovårdsmyndigheten och den 27 maj 2013 kunde vi meddela att WntResearch mottagit godkännande från DHMA (Danish Health and Medicines Authority) såväl som från den Etiska Kommittén för initiering av en klinisk fas 1 studie med bolagets läkemedelskandidat Foxy-5. Den kliniska prövningen genomförs på patienter med metastaserande bröst-, kolon- eller prostatacancer, vars primärtumörer uppvisat avsaknad av eller låga nivåer av proteinet Wnt-5a. Det primära målet med fas 1-studien är att utvärdera säkerhet och tolererbarhet och att fastställa den dos som kan rekommenderas för en fas 2-studie. Utöver detta är syftet att bedöma preliminära bevis på anti-metastatisk tumöraktivitet. Antalet patienter som kommer att inkluderas i studien är ännu okänt, med anledning av att studien är en dosökningsstudie. Jag är glad att vi kan initiera fas 1-studien som planerat. Vi har utformat Foxy-5 för att förhindra metastaser – en fruktad och ofta dödlig process för cancerpatienter. Vi är på väg in i ett nytt spännande skede och jag ser fram emot de utmaningar vi har framför oss. Genom en företrädesemission i mars 2013, vilken tecknades till 165 procent, tillfördes WntResearch ungefär 7,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Det var mycket glädjande att vår verksamhet genererade ett så stort intresse och den övertecknade nyemissionen tycker jag tyder på att intresset är stort för de läkemedelskandidater vi utvecklar. I maj 2013 kunde vi även meddela att WntResearch tillförts cirka 2,1 miljoner kronor genom avyttring av egna aktier i enlighet med Aktiebolagslagen, en transaktion som inte medförde någon utspädning för befintliga aktieägare. WntResearch har stärkt likviditeten genom kapitaliseringen och det är vår bedömning att hela den planerade kliniska fas 1-studien kommer att vara finansierad. Nils Brünner – VD, WntResearch AB (publ) WntResearch AB (publ) WntResearch grundades av professor Tommy Andersson och hans forskargrupp vid Lunds Universitet, med syftet att utveckla innovationer om proteinet Wnt-5a och dess roll i cancer. Bolaget har patentsökt syntetiska peptider, framtagna av professor Tommy Anderssons forskargrupp, varav en – Foxy-5 – i djurmodeller har visat sig radikalt hämma tumörspridning (metastasering) av bröstcancer. WntResearch arbetar för att forskningen ska resultera i klinisk användning av bolagets nya läkemedel mot tumörspridning. Affärsmodell WntResearch ska huvudsakligen generera intäkter via utlicensiering av bolagets läkemedelskandidater för olika metastaserande cancerformer. Genom utlicensiering till etablerade aktörer inom läkemedelsbranschen främjas effektiv, professionell och i sammanhanget snabb lansering av läkemedel. Målsättningar Bolagets målsättning är att under första kvartalet 2014 ha tagit läkemedelskandidaten Foxy-5 genom klinisk fas 1-studie och att därefter genomföra klinisk fas 2-studie under 2014/2015. Efter att ha uppnått ”Proof of concept” i människa med Foxy-5 är WntResearchs målsättning att utlicensiera Foxy-5, alternativt sälja hela eller delar av bolaget till ett läkemedelsföretag, vilka har nödvändiga resurser för att ta Foxy-5 genom kliniska fas 3-studier. Detta innebär vidare att WntResearch har för avsikt att inom en treårsperiod generera avkastning till sina aktieägare, antingen genom utdelning efter utlicensiering av Foxy-5, eller genom realisationsvinst vid en eventuell bolagsförsäljning. Aktien WntResearch AB (publ) listades på AktieTorget i december 2010. AktieTorget är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Per den 31 mars 2013 uppgick antalet aktier i WntResearch till 9 575 776 stycken. Antalet aktier har därefter ökat till 11 969 845 stycken. Teckningsoptioner Teckningsoptioner GEM Vid extra bolagsstämma den 25 november 2011 bemyndigades styrelsen att vid ett tillfälle under perioden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta att emittera högst 1 000 000 teckningsoptioner utan vederlag till GEM för att fullgöra WntResearchs skyldigheter enligt finansieringsavtalet mellan parterna. I mars 2012 tecknades 1 000 000 teckningsoptioner av GEM. Teckningsoptionerna har en löptid om fem (5) år. Efter omräkning med anledning av företrädesemissionen i mars 2013 (i enlighet med optionsvillkoren) berättigar varje teckningsoption till teckning av 1,08 nya aktier till en teckningskurs om 8,84 SEK per aktie. Principer för delårsrapportens upprättande Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Granskning av revisor Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Kommande finansiella rapporter Halvårsrapport 30 augusti 2013 Delårsrapport 3 29 november 2013 Bokslutskommuniké 2013 28 februari 2014 Avlämnande av delårsrapport Lund, den 31 maj 2013 WntResearch AB (publ) Styrelsen Peter Buhl Styrelseordförande Bert Junno Styrelseledamot Tommy Andersson Styrelseledamot Carl Borrebaeck Styrelseledamot Lars Larsson Styrelseledamot Kjell Stenberg Styrelseledamot

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription