Reports

Published: 2022-08-26 08:40:00

Miris Holding AB: Halvårsrapport 2022

Miris AB är ett globalt företag som bidrar till ökad neonatal hälsa genom utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk vilket möjliggör individuell nutrition för prematura barn.

Miris analysinstrument, Miris Human Milk AnalyzerTM (Miris HMATM) säljs globalt och dryga 450 instrument är idag installerade fördelat på 53 länder. Försäljningen sker både direkt och via distributörer. Analysinstrumentet är godkänt som medicintekniskt instrument i Europa, USA och Japan. Det används idag i första hand inom sjukvården för analys av bröstmjölk till prematura barn och för klassificering av donerad bröstmjölk vid mjölkbanker. Bolaget har inga konkurrenter då det i dagsläget inte finns andra analysinstrument för bröstmjölk som har medicintekniskt godkännande i världen.

Kvartalsrapport 2 2022

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande periodföregående år.

1/4 – 30/6 2022

Nettoomsättningen uppgick till 4 487 tkr (3 103 tkr)
Resultatet före skatt uppgick till  -3 028 tkr (-5 089 tkr)
Resultatet efter skatt uppgick till  -3 028 tkr (-5 089 tkr)
Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,216kr/aktie (-0,359 kr/aktie)

1/1 – 30/6 2022

Nettoomsättningen uppgick till 8 796 tkr (7 107 tkr)
Resultatet före skatt uppgick till  -6 581 tkr (-7 408 tkr)
Resultatet efter skatt uppgick till  -6 581 tkr (-7 408 tkr)
Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till    0,470kr/aktie (-0,523 kr/aktie)

Viktiga händelser under andra kvartalet (1/4 - 30/6 2022)

  • Miris har uppnått en strategiskt viktig milstolpe – rekommendation om certifiering enligt ISO 13485:2016
  • Teckningsoptioner av serie TO2 tecknades till cirka 89 procent och Miris Holding AB (publ) tillförs cirka 6,9 MSEK.

Viktiga händelser efter periodens utgång

  • Miris HMA™ stödjer patienter på Children’s Hospital Colorados neonatalavdelningen genom individualiserad berikning

VD:s kommentar

Välkommen till Miris halvårsrapport 2022!

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 4 487 tkr (3 103 tkr), en ökning om hela 44,6% jämfört med samma period 2021. För första halvåret 2022 uppgick nettoomsättningen till 8 796 tkr (7 107 tkr) vilket motsvarar en ökning om 23,8% jämfört med första halvåret 2021. Vi fortsätter med andra ord vår starka försäljningstillväxt och levererar den högsta nettoomsättningen under ett första halvår i Miris historia. Ett tydligt tecken på att en bredare marknad tar till sig det budskap som vi har kommunicerat under de senaste fem åren.

Instrument har under perioden i första hand levererats tillUSA,menviharävenhaftförsäljningiEuropa.IUSA har vi vid periodens slut totalt 74 instrument installerade fördelat på 29 delstater vilket omfattar 28% av USA:s mjölkbanker samt 6,4% av landets high level NICUs.

Ökningen i antalet installerade instrument och den ständigt ökande användningen av bröstmjölksanalys inom neonatalvård och mjölkbanker fortsätter visa sig i försäljningen av förbrukningsartiklar för analysinstrumentet. De totala återkommande intäkterna under första halvåret har ökat med 66,8% jämfört med samma period 2021 och stod nu för 26,8% av den totala nettoomsättningen. Fokus på att återkommande intäkter ökar är en viktig parameter då denna del av nettoomsättningen kan planeras med högre grad av säkerhet och ger en ökad stabilitet i våra prognoser och försäljning.

Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -3 028 tkr (-5 089 tkr), en förbättring med drygt 40% jämfört med samma period 2021. För första halvåret 2022 uppgick resultatet efter skatt till -6 581 tkr (-7 408 tkr), en förbättring med ca 11%. Med en bruttomarginal på 71 % fortsätter vi leverera en hög och stabil marginal på våra försäljningar.

Internationella konferenser är oerhört viktiga för Miris möjlighet att utbilda vår marknad om vikten av rätt näring för prematura barn. Under andra kvartalet har vi hunnit med de fem planerade konferenser i USA och en i Tyskland. Dessa inkluderade NICU Leadership Forum i Florida, Pediatric Academic Societies meeting i Denver, National Advanced Practice Neonatal Nurses Spring Conference i Orlando, 45th Annual Florida Suncoast Pediatric conference samt GNPI/DGPI i Aachen, Tyskland. Miris försäljningschef genomförde även ett seminarium för Ohio Neonatal Nutritionist (ONN), där alla dietister inom neonatalvården i staten Ohio möts. Utöver detta har försäljningsteamet haft fullt upp med installationer och träning av sjukhuspersonal på plats i USA samt support och träning för andra kunder på distans i Miris Studio.

Under kommande period fortsätter vi vår närvaro på marknaden efter ett välbehövt sommarlov. Tre konferenser i USA och en i Tjeckien är planerade i september. Dessa inkluderar Fall National Neonatal, Mother Baby, and Advanced Practice Neonatal Nurses Conferences i California, NANN’s 38th Annual Conference i Nevada, USLCA’s New Horizon’s in Clinical Lactation conference och Nutrition för prematura barn i Tjeckien.

Under perioden ägde utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO2 rum, vilka emitterades under det andra kvartalet 2021. Totalt nyttjades 5 851 664 teckningsoptioner, motsvarande cirka 89% av utestående teckningsoptioner av serie TO2, för teckning av 5 851 664 aktier till en teckningskurs om 1,18 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna tillfördes Miris cirka 6,9 MSEK före emissionskostnader.

Rysslands krig i Ukraina som inleddes under februari har fortsatt haft relativt liten effekt på Miris försäljning, men vi bevakar de negativa effekterna av kriget samt övriga omvärldsfaktorer kontinuerligt. Komponentbrist i världen påverkar självklart även Miris. Tack vare vårt mycket lösningsorienterade team och ett nära samarbete med Miris leverantörer har vi klarat av leverans av alla inkomna ordrar. Bolaget har även vidtagit olika åtgärder för att säkerställa en hållbar produktionsplan under tiden som komponentbrist pågår.

Tack till alla aktieägare för ert fortsatta stöd. I en tid med instabil makroekonomi är vi tacksamma för att ni är med i vår utveckling och tillväxt. Försäljningsutvecklingen de senaste kvartalen har visat en ökande efterfrågan på Miris unika produkter på en global marknad utan konkurrenter. Den ökande försäljningen kombinerat med en stark bruttomarginal och kontinuerlig kostnadskontroll ger även en förbättrad resultatutveckling. Med den positiva utvecklingen som vi kontinuerligt visar hoppas jag på fortsätt förtroende för företaget. Det möjliggör att prematura barn över hela världen kan få en bättre start i livet.

Camilla Myhre Sandberg
VD, Miris Holding AB


Denna information är sådan som Miris Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-26 08:40 CET.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB

Subscription