Reports

Published: 2013-08-30 08:10:49

WntResearch AB: Halvårsrapport 2013-01-01 till 2013-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2013-01-01 - 2013-06-30) - Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0). - Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 862 819 SEK (-3 249 403). - Resultatet per aktie* uppgick till cirka -0,24 SEK (-0,42). - Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2013 till 96 % (75). Andra kvartalet (2013-04-01 - 2013-06-30) - Nettoomsättning uppgick till 0 SEK (0). - Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 627 329 SEK (-1 244 399). - Resultatet per aktie* uppgick till -0,13 SEK (-0,16). * Periodens resultat dividerat med 12 061 045 aktier per 2013-06-30 (7 654 155 aktier per 2012-06-30). ** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2013 - Forskarpatent i Syd AB har genom utspädning via nyemissioner och försäljning av aktier i WntResearch minskat ägandet ifrån 2 miljoner aktier motsvarande 20,89 % till 1.2 miljoner aktier motsvarande 10 % av den utestående aktiestocken, inberäknat registrerade aktier och WntResearch BTA efter den senaste övertecknade nyemissionen. - Den 27 maj 2013 meddelade WntResearch att bolaget avyttrat en sedan tidigare erhållen gåva av egna aktier. Aktierna såldes till en genomsnittlig kurs av 12,21 SEK per aktie, vilket inbringade cirka 2,1 MSEK efter finansiella kostnader. Transaktionen medförde inte någon utspädningseffekt för WntResearchs aktieägare. - Den 27 maj 2013 meddelade WntResearch att bolaget mottagit godkännande från DHMA (Danish Health and Medicines Authority) såväl som från den Etiska Kommittén för att genomföra bolagets kliniska fas 1-studie. Bolaget skulle som tidigare planerat initiera studien på Herlev Hospital (Danmark), i patienter med metastatisk bröst-, kolon- eller prostatacancer. Väsentliga händelser efter periodens utgång - Den 10 juli 2013 meddelade WntResearch att initiering av fas 1-studien med bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 startat på Herlev Sjukhus, Köpenhamn, Danmark. För att bredda patientunderlaget och säkerställa att slutresultatet är optimalt för klinisk praxis skickades en begäran om utökning av urvalskriterierna för studien till den danska hälsovårdsmyndigheten (DHMA). VD Nils Brünner kommenterar Vi har under det andra kvartalet 2013 gjort flera verksamhetsmässiga framsteg. I maj kunde vi meddela att WntResearch mottagit godkännande för initiering av klinisk fas 1-studie avseende metastaserande bröst-, kolon- och prostatacancer från DHMA (Danish Health and Medicines Authority) såväl som från den Etiska Kommittén för att genomföra den kliniska fas 1-studien. Den kliniska fas 1-studien med vår läkemedelskandidat Foxy-5 kommer, som nämnts ovan, att genomföras på Herlev Hospital (Danmark) i patienter med just metastatisk bröst-, kolon- eller prostatacancer. Syftet med den kliniska fas 1-studien är primärt att utvärdera säkerhet och tolerans och för att fastställa den dos som kan rekommenderas för en fas 2-studie. Ett andra syfte är att fastställa preliminära bevis av antimetastatiska tumöraktiviteter och vi hyser goda förhoppningar om att Foxy-5 ska öka överlevnadsgraden för patienter med solida maligna tumörer genom att hämma utvecklingen av nya metastaser, vilket är en fruktad och ofta dödlig process för cancerpatienter och det är mycket glädjande att vi nu kan initiera fas 1-studien. För att bredda patientunderlaget och säkerställa att slutresultatet är optimalt för klinisk praxis har vi även lämnat in en begäran om utökning av urvalskriterierna för studien avseende Foxy-5 till den danska hälsovårdsmyndigheten (DHMA). Det är vår förhoppning att förutsättningarna för rekrytering av patienter därmed kommer att förbättras. Vi räknar med att slutföra fas 1-studien under det andra kvartalet 2014, vilket är ett kvartal senare än vad vi tidigare har kommunicerat. Vi förväntar oss dock att vi enligt vår målsättning ska genomföra kliniska fas 2-studier under 2014/2015. I juli beviljades ett patent i USA för vår andra produkt, Box-5, avseende behandling av melanom. WntResearchs primära fokus är att utveckla Foxy-5, men vi vill även undersöka möjligheten att utveckla Box-5 i samarbete med en partner och vi hoppas att beviljandet i framtiden kan förbättra möjligheterna till detta. Vi har under kvartalet även avyttrat en sedan tidigare erhållen gåva av egna aktier, vilket inbringade cirka 2,1 MSEK efter finansiella kostnader. Transaktionen medförde inte någon utspädningseffekt för våra aktieägare, samtidigt som intäkterna från transaktionen stärker vår finansiella ställning ytterligare avseende den kliniska utvecklingen av Foxy-5. Härutöver har GEM nyttjat 80 000 teckningsoptioner, genom nyteckning av 91 200 aktier till en kurs om 8,34 SEK per aktie, innebärande ytterligare intäkter om cirka 760 000 SEK. Nils Brünner VD, WntResearch AB (publ) WntResearch AB (publ) WntResearch grundades av professor Tommy Andersson och hans forskargrupp vid Lunds Universitet, med syftet att utveckla innovationer om proteinet Wnt-5a och dess roll i cancer. Bolaget har patentsökt syntetiska peptider, framtagna av professor Tommy Anderssons forskargrupp, varav en - Foxy-5 - i djurmodeller har visat sig radikalt hämma tumörspridning (metastasering) av bröstcancer. WntResearch arbetar för att forskningen ska resultera i klinisk användning av bolagets nya läkemedel mot tumörspridning. Affärsmodell WntResearch ska huvudsakligen generera intäkter via utlicensiering av bolagets läkemedelskandidater för olika metastaserande cancerformer. Genom utlicensiering till etablerade aktörer inom läkemedelsbranschen främjas effektiv, professionell och i sammanhanget snabb lansering av läkemedel. Målsättningar Bolagets målsättning är att under andra kvartalet 2014 ha tagit läkemedelskandidaten Foxy-5 genom klinisk fas 1-studie och att därefter genomföra klinisk fas 2-studie under 2014/2015. Efter att ha uppnått "Proof of concept" i människa med Foxy-5 är WntResearchs målsättning att utlicensiera Foxy-5, alternativt sälja hela eller delar av bolaget till ett läkemedelsföretag, vilka har nödvändiga resurser för att ta Foxy-5 genom kliniska fas 3-studier. Detta innebär vidare att WntResearch har för avsikt generera avkastning till sina aktieägare, antingen genom utdelning efter utlicensiering av Foxy-5, eller genom realisationsvinst vid en eventuell bolagsförsäljning 2016/2017. Aktien WntResearch AB (publ) listades på AktieTorget i december 2010. AktieTorget är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Per den 30 juni 2013 uppgick antalet aktier i WntResearch till 12 061 045 stycken. Teckningsoptioner Teckningsoptioner GEM Vid extra bolagsstämma den 25 november 2011 bemyndigades styrelsen att vid ett tillfälle under perioden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta att emittera högst 1 000 000 teckningsoptioner utan vederlag till GEM för att fullgöra WntResearchs skyldigheter enligt finansieringsavtalet mellan parterna. I mars 2012 tecknades 1 000 000 teckningsoptioner av GEM. Teckningsoptionerna har en löptid om fem (5) år. Efter omräkning med anledning av företrädesemissionen i mars 2013 (i enlighet med optionsvillkoren) berättigar varje teckningsoption till teckning av 1,14 nya aktier till en teckningskurs om 8,34 SEK per aktie. I maj 2013 nyttjade GEM 80 000 teckningsoptioner genom nyteckning av 91 200 aktier till en kurs om 8,34 SEK per aktie och ett totalt värde av 760 608 SEK. Det totala antalet återstående teckningsoptioner är därmed 920 000 stycken. Personaloptionsprogram Vid årsstämma den 18 juni 2013 beslutades om utfärdande av högst 390 000 personaloptioner till nyckelpersoner i WntResearch. Efter anmälan om deltagande från berättigade deltagare och efter analys av bolagets skyldighet att betala sociala avgifter baserat på individuella omständigheter för deltagarna uppgick det faktiska antalet utfärdade teckningsoptioner till 345 423. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris om 10,66 SEK per aktie, vilket motsvarar 100 procent av den genomsnittliga slutkursen för WntResearchs aktie på AktieTorget under tio handelsdagar efter årsstämman 2013. Innehavarna kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från dagen efter den årsstämma som hålls under 2016 och fram till och med den 30 juni 2017, med undantag för en period om 30 dagar före offentliggörande av någon av WntResearchs ordinarie delårsrapporter, dagen för offentliggörandet inkluderad. Principer för halvårsrapportens upprättande Räkenskaperna i halvårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Granskning av revisor Halvårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Kommande finansiella rapporter Delårsrapport 3 29 november 2013 Bokslutskommuniké 2013 28 februari 2014 Avlämnande av halvårsrapport Lund, den 30 augusti 2013 WntResearch AB (publ) Styrelsen

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription