Press release from Companies

Published: 2022-11-08 23:15:41

WntResearch AB: Förändring i styrelsen

WntResearch meddelar att en styrelseledamot har begärt utträde ur styrelsen.

Jonas Bergh, som valdes som styrelseledamot vid årsstämman den 2 juni 2022, har begärt utträde ur styrelsen. Utträdet har föregåtts av en tids dialog med bolaget. Enligt WntResearch bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter. Efter att Jonas Bergh lämnar styrelsen kommer den att bestå av sex ledamöter och där­med uppfylls kraven i bolagsordningen. Vidare är styrelsen fortsatt beslutsför.

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, VD
E-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2022 kl. 23.10 CET.

Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5:s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Följ WntResearch på Linked in

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription