Reports

Published: 2013-11-29 08:24:55

WntResearch AB: Delårsrapport 2013-01-01 till 2013-09-30

Sammanfattning av delårsrapport Nio månader (2013-01-01 – 2013-09-30) ? * Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0). ? * Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 746 586 SEK (- 3 784 121). ? * Resultatet per aktie* uppgick till cirka -0,30 SEK (-0,49). ? * Soliditeten** uppgick per den 30 september 2013 till 99 % (64). Tredje kvartalet (2013-07-01 – 2013-09-30) ? * Nettoomsättning uppgick till 0 SEK (0). ? * Resultatet efter finansiella poster uppgick till -883 766 SEK (-534 718). ? * Resultatet per aktie* uppgick till -0,07 SEK (-0,07). * Periodens resultat dividerat med 12 371 837 aktier per 2013-09-30 (7 654 155 aktier per 2012-09-30). ** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2013 ? * Under juli 2013 startades fas 1-studien med bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 på Herlev Sjukhus, Köpenhamn, Danmark. För att bredda patientunderlaget och säkerställa att slutresultatet är optimalt för klinisk praxis skickades en begäran om utökning av urvalskriterierna för studien till den danska hälsovårdsmyndigheten (DHMA). Väsentliga händelser efter periodens utgång ? * I oktober 2013 meddelades att den pågående Foxy-5 studien har försenats vad det gäller dosering av den första patienten på grund av problem med den tekniska överföringen av den immunohistokemiska färgningen av patienternas tumörvävnad, vilket används som en pre-screening process för att identifiera de mest lämpliga patienterna att ingå i studien. ? * I november 2013 meddelade WntResearch att arbetet med teknisk överföring av den immunohistokemiska analysen av tumörers Wnt-5a innehåll på avdelningen för patologi, Herlev Hospital, har lyckats och de första sex patienternas screeningresultat bearbetades. ? * WntResearch meddelade under november 2013 att bolaget nominerats till Malmö Stads Näringslivspris inom kategorin Life Science. VD Nils Brünner kommenterar I juli 2013 kunde vi meddela att initiering av fas 1-studien med vår läkemedelskandidat Foxy-5 startat på Herlev Sjukhus, Köpenhamn, Danmark. För att bredda patientunderlaget och säkerställa att slutresultatet är optimalt för klinisk praxis skickade vi in en begäran om utökning av urvalskriterierna för studien till den danska hälsovårdsmyndigheten (DHMA). På så sätt kommer förutsättningarna för rekrytering av patienter att förbättras. Med anledning av utmaningar med den tekniska överföringen av den immunohistokemiska färgningen av patienternas tumörvävnad, vilket används som en pre-screening process för att identifiera de mest lämpliga patienterna som kan ingå i studien, kunde vi dock konstatera att den pågående studien försenats. I november 2013 slutfördes det tekniska arbetet med överföring av den immunohistokemiska analysen av tumörers Wnt-5a–innehåll på avdelningen för patologi vid Herlev Hospital och de första patienterna kunde börja screenas. Fyra av de nio första screenade patienterna visade sig ha tumörer med ingen eller låg nivå av Wnt5a, vilket innebär att de var lämpade att delta i studien. Denna frekvens av lämpliga patienter är i linje med våra förväntningar. Det visade sig dock att de fyra patienterna valts ut till en annan behandlingsform vid tidpunkten då den immunhistokemiska analysen var överförd och resultatet var känt. Följaktligen fick patienterna inte delta i vår studie. Screeningen pågår och processen har anpassats så att resultaten kommer att vara tillgängliga i tid för att ingå i studien. I juli 2013 utfärdades patentet för Box-5 i USA och granskningen pågår i andra länder där patentet inlämnats. Patentet för bolagets huvudprojekt, Foxy-5, har hittills utfärdats i Australien, Kina och Japan. I november nominerades WntResearch till Malmö Stads Näringslivspris inom Life Science. Vi är mycket stolta över att ha fått denna nominering, som bygger på professor Tommy Anderssons innovativa och banbrytande vetenskapliga arbete som syftar till att bekämpa metastaserande cancer. Nils Brünner VD, WntResearch AB WntResearch AB WntResearch grundades av professor Tommy Andersson och hans forskargrupp vid Lunds universitet, med syftet att utveckla innovationer om proteinet Wnt-5a och dess roll i cancer. Bolaget har patentsökt syntetiska peptider, framtagna av professor Tommy Anderssons forskargrupp, varav en – Foxy-5 – i djurmodeller har visat sig radikalt hämma tumörspridning (metastasering) av bröstcancer. WntResearch arbetar för att forskningen ska resultera i klinisk användning av bolagets nya läkemedel mot tumörspridning. Affärsmodell WntResearch ska huvudsakligen generera intäkter via utlicensiering av bolagets läkemedelskandidater för olika metastaserande cancerformer. Genom utlicensiering till etablerade aktörer inom läkemedelsbranschen främjas effektiv, professionell och i sammanhanget snabb lansering av läkemedel. Målsättningar Bolagets reviderade målsättning är att under fjärde kvartalet 2014 ha tagit läkemedelskandidaten Foxy-5 genom klinisk fas 1-studie och att därefter genomföra klinisk fas 2-studie under 2015/2016. Efter att ha uppnått ”Proof of concept” i människa med Foxy-5 är WntResearchs målsättning att utlicensiera Foxy-5, alternativt sälja hela eller delar av bolaget till ett läkemedelsföretag, vilka har nödvändiga resurser för att ta Foxy-5 genom klinisk fas 3-studie. Detta innebär vidare att WntResearch har för avsikt generera avkastning till sina aktieägare, antingen genom utdelning efter utlicensiering av Foxy-5, eller genom realisationsvinst vid en eventuell bolagsförsäljning 2016/2017. Aktien WntResearch AB listades på AktieTorget i december 2010. AktieTorget är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Per den 30 september 2013 uppgick antalet aktier i WntResearch till 12 371 837 stycken. Teckningsoptioner Teckningsoptioner GEM Vid extra bolagsstämma den 25 november 2011 bemyndigades styrelsen att vid ett tillfälle under perioden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta att emittera högst 1 000 000 teckningsoptioner utan vederlag till GEM för att fullgöra WntResearchs skyldigheter enligt finansieringsavtalet mellan parterna. I mars 2012 tecknades 1 000 000 teckningsoptioner av GEM. Teckningsoptionerna har en löptid om fem (5) år. Efter omräkning med anledning av företrädesemissionen i mars 2013 (i enlighet med optionsvillkoren) berättigar varje teckningsoption till teckning av 1,14 nya aktier till en teckningskurs om 8,34 SEK per aktie. I maj 2013 nyttjade GEM 80 000 teckningsoptioner genom nyteckning av 91 200 aktier till en kurs om 8,34 SEK per aktie och ett totalt värde av 760 608 SEK. I september 2013 nyttjade GEM 272 676 teckningsoptioner genom nyteckning av 310 792 aktier till en kurs om 8,34 SEK per aktie och ett totalt värde av 2 592 005 SEK. Det totala antalet återstående teckningsoptioner är därmed 647 324 stycken. Personaloptionsprogram Vid årsstämma den 18 juni 2013 beslutades om utfärdande av högst 390 000 personaloptioner till nyckelpersoner i WntResearch. Efter anmälan om deltagande från berättigade deltagare och efter analys av bolagets skyldighet att betala sociala avgifter baserat på individuella omständigheter för deltagarna uppgick det faktiska antalet utfärdade teckningsoptioner till 345 423. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris om 10,66 SEK per aktie, vilket motsvarar 100 procent av den genomsnittliga slutkursen för WntResearchs aktie på AktieTorget under tio handelsdagar efter årsstämman 2013. Innehavarna kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från dagen efter den årsstämma som hålls under 2016 och fram till och med den 30 juni 2017, med undantag för en period om 30 dagar före offentliggörande av någon av WntResearchs ordinarie delårsrapporter, dagen för offentliggörandet inkluderad. Principer för delårsrapportens upprättande Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Granskning av revisor Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Kommande finansiella rapporter Bokslutskommuniké 2013 28 februari 2014 Avlämnande av delårsrapport Lund, den 29 november 2013 WntResearch AB Styrelsen

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription