Reports

Published: 2022-11-23 08:40:00

Miris Holding AB: Kvartalsrapport 3 2022

Miris AB är ett globalt företag som bidrar till ökad neonatal hälsa genom utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk vilket möjliggör individuell nutrition för prematura barn.

Miris analysinstrument, Miris Human Milk AnalyzerTM (Miris HMATM) säljs globalt och dryga 450 instrument är idag installerade fördelat på 53 länder. Försäljningen sker både direkt och via distributörer. Analysinstrumentet är godkänt som medicintekniskt instrument i Europa, USA och Japan. Det används idag i första hand inom sjukvården för analys av bröstmjölk till prematura barn och för klassificering av donerad bröstmjölk vid mjölkbanker. Bolaget har inga konkurrenter då det i dagsläget inte finns andra analysinstrument för bröstmjölk som har medicintekniskt godkännande i världen.

Kvartalsrapport 3 2022
Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år.

1/7 – 30/9 2022

Nettoomsättningen uppgick till

5 225 tkr (2 243 tkr)

Resultatet före skatt uppgick till 

-1 776 tkr (-3 583 tkr)

Resultatet efter skatt uppgick till 

-1 776 tkr (-3 583 tkr)

Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till

-0,093kr/aktie (-0,253 kr/aktie)

1/1 – 30/9 2022

Nettoomsättningen uppgick till

 14 021tkr (9 350 tkr)

Resultatet före skatt uppgick till 

-8 357 tkr (-10 991 tkr)

Resultatet efter skatt uppgick till 

-8 357 tkr (-10 991 tkr)

Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till

 -0,532 kr/aktie (-1,061 kr/aktie)

Viktiga händelser under tredje kvartalet (1/7 - 30/9 2022)

  • Miris HMA™ stödjer patienter på Children’s Hospital Colorados neonatalavdelning genom individualiserad berikning
  • Miris officiellt certifierat enligt ISO 13485:201

Viktiga händelser efter periodens utgång

  • Tillväxtverket har beviljat Miris stöd för automationscheck om 150 000 kr

VD:s kommentar

Välkommen till Miris tredje kvartalsrapport 2022!

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 5 225 tkr (2 243 tkr), en ökning med fantastiska 133% jämfört med samma period 2021. Ackumulerat till och med september 2022 uppgick nettoomsättningen till 14 021 tkr (9 350 tkr) vilket motsvarar en ökning om hela 50% jämfört med motsvarande period 2021. Den starka försäljningstillväxt vi har haft under perioden och de senaste fyra kvartalen visar på hur Miris budskap når en allt bredare marknad. Den ökande efterfrågan av individuellt anpassad näring för prematura barn och det påföljande behovet av analys av bröstmjölken börjar sprida sig markant i världen.

Instrument har under perioden i första hand levererats till USA, men vi har även haft flera försäljningar i Europa. I USA har vi vid periodens slut totalt 79 instrument installerade fördelat på 29 delstater vilket omfattar 31% av USA:s 32 mjölkbanker samt 7% av landets 700 high level NICUs.

Ökningen i antalet installerade instrument och den ständigt ökande användningen av bröstmjölksanalys inom neonatalvård och mjölkbanker fortsätter visa sig också i försäljningen av förbrukningsartiklar för analysinstrumentet. Under de första nio månaderna har försäljningen av förbrukningsartiklar ökat med 36% jämfört med samma period 2021. Figur 1 illustrerar den viktiga utveckling bolaget har haft sedan 2017 med en total ökning på 313% från 2017 till 2022.

De totala återkommande intäkterna, som inkluderar förbrukningsartiklar HMA, serviceavtal etc., stod under de första nio månaderna för 28,4% av den totala nettoomsättningen. Vi fortsätter med andra ord att öka andelen av nettoomsättningen som kommer från de totala återkommande intäkter vilket är viktigt för en ökad stabilitet i våra prognoser och vår totala försäljning.

Resultatet efter skatt för kvartal 3 uppgick till -1 776 tkr (-3 583 tkr), vilket innebär att det negativa resultatet har halverats jämfört med samma period 2021. Ackumulerat för årets nio första månader hamnade resultatet på -8 357 tkr jämfört med -10 991 tkr 2021. Bruttomarginalen ligger fortsatt stabilt på dryga 71% och vi ser en positiv trend på vår rörelsemarginal, med ett allt starkare resultat som illustrerat i figur 2.

Miris arbetar i en global marknad utan konkurrenter och internationella konferenser är oerhört viktiga för Miris möjlighet att utbilda marknaden om vikten av individualiserad näring för prematura barn. Under tredje kvartalet har vi hunnit med alla tre konferenserna i USA och konferensen i Tjeckien som tidigare annonserats. Utöver detta har försäljningsteamet fortsatt sitt arbete med installationer och träning av sjukhuspersonal på plats i USA samt support och träning för andra kunder på distans i Miris Studio.

Efter periodens slut har Miris beviljats stöd från Tillväxtverket i form av en automationscheck om 150 tkr. Jag är mycket tacksam för kapitaltillskottet som är ett uppskattat bidrag i vår strävan att utveckla förbättrade och hållbara processer.

Under kommande period fortsätter vi vår närvaro på marknaden. Två konferenser i USA, två i Europa och en i Mellanöstern genomförs under oktober, november och december.

Komponentbrist i världen påverkar självklart även Miris. Tack vare vårt mycket lösningsorienterade team och ett nära samarbete med Miris leverantörer har vi klarat av leverans av alla inkomna ordrar under även tredje kvartalet. Bolaget har till följd av svårigheter att få tag på vissa komponenter vidtagit olika åtgärder för att säkerställa en hållbar produktionsplan under tiden som komponentbrist pågår.

Jag vill rikta ett stort tack till alla aktieägare för ert fortsatta stöd. I en tid med instabil makroekonomi är vi tacksamma för att ni är med i vår utveckling och tillväxt. Försäljningsutvecklingen de senaste kvartalen har visat den ökande efterfrågan på Miris unika produkter. Den ökande försäljningen kombinerat med en stark bruttomarginal och kontinuerlig kostnadskontroll reflekteras i den positiva trend vi kan visa i koncernens resultatutveckling. Med den positiva utvecklingen som vi kontinuerligt har levererat de senaste 12 månaderna hoppas jag på fortsätt förtroende för företaget. Det möjliggör både vidare tillväxt och att prematura barn över hela världen kan få en bättre start i livet.

Camilla Myhre Sandberg VD, Miris Holding AB


Denna information är sådan som Miris Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-23 08:40 CET.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB

Subscription