Press release from Companies

Published: 2022-12-12 11:00:00

WntResearch AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Wntresearch AB den 12 december 2022 samt uppdatering om teckningsperiod i företrädesemission av units

Idag, den 12 december 2022, hölls extra bolagsstämma i Wntresearch AB. Stämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Vid efterföljande styrelsemöte beslutade styrelsen i bolaget att förlänga teckningsperioden i den företrädesemission av units som godkändes vid stämman, innebärande att teckningsperioden fortlöper till och med den 13 januari 2023.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens §§ 4-5 så att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget ändras.
 

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units samt uppdatering om teckningsperiod

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens beslut av den 8 november 2022 om företrädesemission av högst 133 235 987 units bestående av aktier och teckningsoptioner (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs bolaget initialt cirka 40,0 MSEK före emissionskostnader. De som på avstämningsdagen den 15 december 2022 är registrerade som aktieägare i bolaget erhåller, för varje befintlig aktie, en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit till en teckningskurs om 0,30 SEK per unit, motsvarande en teckningskurs om 0,30 SEK per aktie. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption serie TO 6 (”TO 6”). Totalt omfattar Företrädesemissionen högst 133 235 987 aktier och högst 133 235 987 TO 6. En (1) TO 6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden 21 augusti 2023 – 1 september 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (0,09 SEK) och högst 0,80 SEK.

Vid efterföljande styrelsemöte beslutade styrelsen i bolaget att förlänga teckningsperioden i Företrädesemissionen, vilken nu fortlöper till och med den 13 januari 2023 istället för den 6 januari 2023 som tidigare kommunicerats. Den nya teckningsperioden i Företrädesemissionen löper således under perioden 19 december 2022 – 13 januari 2023. Bakgrunden till förlängningen av teckningsperioden är att bolaget vill ge befintliga aktieägare och övriga investerare mer tid för att besluta om deltagande i Företrädesemissionen. Handel med uniträtter på Spotlight Stock Market sker under perioden 19 december 2022 – 10 januari 2023 och utfall i Företrädesemissionen beräknas offentliggöras av bolaget omkring den 17 januari 2023.

Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i Företrädesemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 11 991 238,83 SEK. I det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 6 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i bolaget kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 11 991 238,83 SEK.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och teckningsoptioner

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier och teckningsoptioner till de som ingått garantiförbindelser i syfte att säkerställa Företrädesemissionen (”Garanterna”). Vid utnyttjande av bemyndigandet ska villkoren för units vara desamma som i Företrädesemissionen innebärande att varje unit ska bestå av en (1) aktie och en (1) teckningsoption serie TO 6, dock ska teckningskursen per unit motsvara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen, dock aldrig lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra emission av units som garantiersättning till Garanterna. Antalet aktier och teckningsoptioner som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till det totala antalet aktier och teckningsoptioner som motsvarar den överenskomna garantiersättning som bolaget har att utge till Garanterna.

Malmö den 12 december 2022

WntResearch AB

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, VD
E-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2022 kl. 11.00 CET.

Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5:s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Följ WntResearch på Linked in

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription