Reports

Published: 2014-02-28 09:06:55

WntResearch AB: Bokslutskommuniké 2013-01-01 till 2013-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2013-01-01 - 2013-12-31) - Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0). - Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 175 118 SEK (-5 702 042). - Resultatet per aktie* uppgick till cirka -0,34 SEK (-0,74). - Soliditeten** uppgick per den 31 december 2013 till 88 % (77 %). Fjärde kvartalet (2013-10-01 - 2013-12-31) - Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0). - Resultatet efter finansiella poster uppgick till -428 533 SEK (-1 917 921). - Resultatet per aktie* uppgick till cirka -0,03 SEK (-0,25). I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år. * Periodens resultat dividerat med 12 371 837 aktier per 2013-12-31 (7 654 155 aktier per 2012-12-31). ** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under 2013 Första kvartalet - I januari 2013 meddelade WntResearch att patentansökan för WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5 beviljades i Kina, Australien och Japan. - Under februari 2013 avslutades tillverkningen av GMP-certifierat Foxy-5. Bolaget har därmed tillräckligt med material för att täcka behovet för den kliniska fas 1-prövningen. - I februari 2013 meddelade WntResearch vidare att Foxy-5 tolererades väl utan någon oväntad toxicitet i avslutade GLP-studier. - Den 28 februari 2013 beslutade styrelsen (med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 25 februari 2013) att genomföra en företrädesemission av högst 2 393 969 aktier, motsvarande cirka 7,2 MSEK, för att säkra finansieringen av hela den planerade kliniska fas 1-studien för läkemedelskandidaten Foxy-5. Företrädesemissionen blev övertecknad till 165 % och tillförde bolaget cirka 7,2 MSEK före emissionskostnader i april efter periodens utgång. - WntResearch inlämnade i mars 2013 en ansökan om klinisk prövning (CTA) till danska hälsovårdsmyndigheten (DHMA) för initiering av en klinisk fas 1-studie med bolagets läkemedelskandidat Foxy-5. Andra kvartalet - Forskarpatent i Syd AB:s ägande minskade (genom utspädning via nyemissioner och försäljning av aktier i WntResearch) från 2 miljoner aktier motsvarande 20,89 % till 1.2 miljoner aktier motsvarande 10 % av den utestående aktiestocken, inberäknat registrerade aktier och WntResearch BTA efter den senaste övertecknade nyemissionen. - Den 27 maj 2013 meddelade WntResearch att bolaget avyttrat en sedan tidigare erhållen gåva av egna aktier. Aktierna såldes till en genomsnittlig kurs av 12,21 SEK per aktie, vilket inbringade cirka 2,1 MSEK efter finansiella kostnader. Transaktionen medförde inte någon utspädningseffekt för WntResearchs aktieägare. - Den 27 maj 2013 meddelade WntResearch att bolaget mottagit godkännande från DHMA (Danish Health and Medicines Authority) såväl som från den Etiska Kommittén för att genomföra bolagets kliniska fas 1-studie. Bolaget skulle som tidigare planerat initiera studien på Herlev Hospital (Danmark), i patienter med metastatisk bröst-, kolon- eller prostatacancer. Tredje kvartalet - Under juli 2013 startades fas 1-studien med bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 på Herlev Sjukhus, Köpenhamn, Danmark. För att bredda patientunderlaget och säkerställa att slutresultatet är optimalt för klinisk praxis skickades en begäran om utökning av urvalskriterierna för studien till den danska hälsovårdsmyndigheten (DHMA). Fjärde kvartalet - I oktober 2013 meddelades att den pågående fas 1-studien försenades avseende dosering av den första patienten på grund av problem med den tekniska överföringen av den immunohistokemiska färgningen av patienternas tumörvävnad, vilket används som en pre-screening process för att identifiera de mest lämpliga patienterna att ingå i studien. - I november 2013 meddelade WntResearch att arbetet med teknisk överföring av den immunohistokemiska analysen av tumörers Wnt-5a innehåll på avdelningen för patologi, Herlev Hospital, har lyckats och de första sex patienternas screeningresultat bearbetades. - Under november 2013 nominerades bolaget till Malmö Stads Näringslivspris inom kategorin Life Science. - Under december 2013 hade den första patienten i fas 1-studien av Foxy-5 behandlats. Väsentliga händelser efter periodens utgång - Under de första två månaderna 2014 nyttjade GEM (Global Emerging Markets) och dess partners 473 032 teckningsoptioner för nyteckning av 539 256 aktier till ett totalt värde av 4 497 395 SEK. Det totala antalet återstående teckningsoptioner enligt avtalet är därmed 174 342 stycken per 25 februari 2014. - USAs patent och registreringsverk har meddelat att man planerar att utfärda ett patent på Foxy-5 den 18 mars 2014, patentnummer 8.674.060. Patenträttigheten täcker Foxy-5 och flera andra peptider såväl som farmaceutiska medel som innehåller dessa peptider. USAs patent och registreringsverk har också beslutat att den normala giltighetstiden som sträcker sig 20 år från och med registreringsdatum 2006-06-30 kommer att förlängas med ytterligare 789 dagar. VD Nils Brünner kommenterar Kära aktieägare i WntResearch Sammanfattningsvis har vi under 2013 genomfört den prekliniska utvecklingen och inlett den kliniska fas 1-studien hos patienter med metastaserande bröst-, kolon- och prostatacancer med vår läkemedelskandidat, Foxy-5. Därtill har vi tillfört bolaget omkring 12,6 miljoner kronor genom nyemission, försäljning av egna aktier och nyttjande av optioner genom GEM-avtalet. WntResearch har därmed tagit viktiga steg framåt under 2013, vilket gör att vi står väl förberedda för att gå vidare med den pågående fas 1-studien. Studier med Foxy-5 Foxy-5 har en signifikant marknadspotential inom det breda området för cancer. Läkemedelskandidaten riktar sig direkt mot den pågående metastatiska processen, vilket är den främsta orsaken till cancers dödlighet. Foxy-5 är sannolikt en av de första antimetastatiska produkterna, som testas i en klinisk studie någonsin och läkemedelskandidaten erbjuder ett potentiellt paradigmskifte gällande behandlingen av många stora cancerindikationer, inkluderat bröst-, kolon- och prostatacancer. Under året har vi tagit några viktiga steg framåt med Foxy-5 då vi under maj fick godkännande att inleda den kliniska fas 1-studien hos patienter med metastaserande bröst-, kolon- och prostatacancer. Den kliniska prövningen genomförs på patienter vars primärtumörer uppvisat avsaknad av eller låga nivåer av proteinet Wnt-5a. Det primära målet med fas 1-studien är att utvärdera säkerhet och tolererbarhet och att fastställa den dos som kan rekommenderas för en fas 2-studie. Utöver detta är syftet att bedöma preliminära bevis på anti-metastatisk tumöraktivitet. Studien inleddes under sommaren men på grund av problem med den tekniska överföringen blev vi något försenade. Den första patienten hade dock behandlats under december. Finansiering Foxy-5 har mottagit ett signifikant anslag från Eurostars-programmet, vilket ska finansiera en betydande del av kostnaderna för den kliniska fas 1-studien, såväl som en del av en eventuell klinisk fas 2-studie. Det ekonomiska stödet från Eurostars-programmet reducerar WntResearchs kapitalbehov med upp till cirka 24,5 miljoner kronor, utan utspädning för befintliga aktieägare. Samtliga partners i detta Eurostars-program har härutöver beslutat att gå in med ytterligare 13,5 miljoner kronor i Foxy-5 (också utan utspädning för WntResearchs aktieägare), vilket sammantaget gör att det totala stödet för Foxy-5 uppgår till 38 miljoner kronor. Genom en företrädesemission i mars 2013, vilken tecknades till 165 procent, tillfördes WntResearch ungefär 7,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Det var mycket glädjande att vår verksamhet genererade ett så stort intresse och den övertecknade nyemissionen tycker jag tyder på att intresset är stort för de läkemedelskandidater vi utvecklar. I maj 2013 kunde vi även meddela att WntResearch tillförts cirka 2,1 miljoner kronor genom avyttring av egna aktier i enlighet med Aktiebolagslagen, en transaktion som inte medförde någon utspädning för befintliga aktieägare. Härutöver har GEM nyttjat teckningsoptioner under året innebärande ytterligare finansiering om cirka 3,3 miljoner kronor. Härutöver har vi även ett avtal med Global Emerging Markets (GEM) kring finansiering genom en equity line på ett antal riktade nyemissioner på upp till 10 miljoner kronor. Vi vill nyttja denna equity line, om och när styrelsen bedömer att denna finansieringsform är lämplig för bolagets aktieägare. WntResearch har stärkt likviditeten genom kapitaliseringen och det är vår bedömning att hela den planerade kliniska fas 1-studien kommer att vara finansierad trots förseningarna under hösten 2013. Ytterligare kapital behövs dock för förberedelser och genomförande av en fas 2-studie. Framtidsplaner Målsättningen är att fas 1-studien ska vara avslutad under fjärde kvartalet 2014 och att fas 2-studien ska genomföras under 2015/2016. Enligt styrelsens nuvarande bedömning skulle de kliniska fas 2-studierna kunna initieras under 2015 och ta 1-2 år att genomföra, dels beroende på utvald indikation och dels beroende på hur många patienter som ingår i studien. Ovanstående innebär att styrelsen i WntResearch kan komma att verka för utlicensiering eller försäljning av hela eller delar av verksamheten under 2016/17. Nils Brünner VD, WntResearch AB WntResearch AB WntResearch grundades av professor Tommy Andersson och hans forskargrupp vid Lunds universitet, med syftet att utveckla innovationer om proteinet Wnt-5a och dess roll i cancer. Bolaget har patentsökt syntetiska peptider, framtagna av professor Tommy Anderssons forskargrupp, varav en - Foxy-5 - i djurmodeller har visat sig radikalt hämma tumörspridning (metastasering) av bröstcancer. WntResearch arbetar för att forskningen ska resultera i klinisk användning av bolagets nya läkemedel mot tumörspridning. Affärsmodell WntResearch ska huvudsakligen generera intäkter via utlicensiering av bolagets läkemedelskandidater för olika metastaserande cancerformer. Genom utlicensiering till etablerade aktörer inom läkemedelsbranschen främjas effektiv, professionell och i sammanhanget snabb lansering av läkemedel. Målsättningar Bolagets målsättning är att under fjärde kvartalet 2014 ha tagit läkemedelskandidaten Foxy-5 genom klinisk fas 1-studie. Målsättningen är att därefter genomföra klinisk fas 2-studie under 2015/2016. Efter att ha uppnått ”Proof of concept” i människa med Foxy-5 är WntResearchs målsättning att utlicensiera Foxy-5, alternativt sälja hela eller delar av bolaget till ett läkemedelsföretag, vilka har nödvändiga resurser för att ta Foxy-5 genom klinisk fas 3-studie. Detta innebär vidare att WntResearch har för avsikt generera avkastning till sina aktieägare, antingen genom utdelning efter utlicensiering av Foxy-5, eller genom realisationsvinst vid en eventuell bolagsförsäljning 2016/2017. Aktien WntResearch listades på AktieTorget i december 2010. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 31 december 2013 uppgick antalet aktier i WntResearch till 12 371 837 stycken. Teckningsoptioner Teckningsoptioner GEM I mars 2012 tecknades 1 000 000 teckningsoptioner av GEM. Teckningsoptionerna har en löptid om fem (5) år. Efter omräkning med anledning av företrädesemissionen i mars 2013 (i enlighet med optionsvillkoren) berättigar varje teckningsoption till teckning av 1,14 nya aktier till en teckningskurs om 8,34 SEK per aktie. Det totala antalet återstående teckningsoptioner per 31 december 2013 var 647 324 stycken. Det totala antalet återstående teckningsoptioner per den 25 februari 2014 var 174 342 stycken. Personaloptionsprogram Vid årsstämma den 18 juni 2013 beslutades om utfärdande av högst 390 000 personaloptioner till nyckelpersoner i WntResearch. Efter anmälan om deltagande från berättigade deltagare och efter analys av bolagets skyldighet att betala sociala avgifter baserat på individuella omständigheter för deltagarna uppgick det faktiska antalet utfärdade teckningsoptioner till 345 423. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris om 10,66 SEK per aktie, vilket motsvarar 100 procent av den genomsnittliga slutkursen för WntResearchs aktie på AktieTorget under tio handelsdagar efter årsstämman 2013. Innehavarna kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från dagen efter den årsstämma som hålls under 2016 och fram till och med den 30 juni 2017, med undantag för en period om 30 dagar före offentliggörande av någon av WntResearchs ordinarie delårsrapporter, dagen för offentliggörandet inkluderad. Förslag till disposition av bolagets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2013-01-01 till 2013-12-31. Årsredovisning tillgänglig WntResearchs årsredovisning för räkenskapsåret 2013 är planerad att publiceras på bolagets (www.wntresearch.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida i maj 2014. Årsstämma i bolaget är planerad att hållas den 11 juni 2014. Exakt datum för publicering av fullständig årsredovisning kommer att presenteras senast i samband med kallelse till årsstämma. Principer för bokslutskommunikéns upprättande Räkenskaperna i bokslutskommunikén har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Granskning av revisor Bokslutskommunikén har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Kommande finansiella rapporter Delårsrapport 1 2014 30 maj 2014 Halvårsrapport 2014 29 augusti 2014 Delårsrapport 3 2014 28 november 2014 Bokslutskommuniké 2014 27 februari 2015 Avlämnande av bokslutskommuniké Lund, februari 2014 WntResearch AB Styrelsen Peter Buhl Styrelseordförande Tommy Andersson Styrelseledamot Carl Borrebaeck Styrelseledamot Lars Larsson Styrelseledamot Kjell Stenberg Styrelseledamot

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription