Press release from Companies

Published: 2023-01-17 16:42:38

WntResearch AB: WntResearch offentliggör utfall i företrädesemission samt information om teckningsoptioner serie TO 5

Styrelsen för Wntresearch AB ("WntResearch" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av units som offentliggjordes den 8 november 2022 ("Företrädesemissionen"). Totalt tecknades 101 688 374 units, motsvarande cirka 76,3 procent av Företrädesemissionen. 93 414 129 units, motsvarande cirka 70,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter och 8 274 245 units, motsvarande cirka 6,2 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Inga emissionsgarantier behöver således nyttjas. Genom Företrädesemissionen tillförs WntResearch initialt cirka 30,5 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner kan WntResearch högst tillföras ytterligare cirka 81,4 MSEK före emissionskostnader. Med anledning av genomförandet av Företrädesemissionen har det dessutom genomförts en omräkning av utnyttjandevillkoren för Bolagets tidigare utgivna teckningsoptioner serie TO 5 vilket resulterade i att den nya högsta teckningskursen i intervallet uppgår till 1,18 SEK, dvs. lägst 0,09 SEK och högst 1,18 SEK per aktie samt att varje teckningsoption serie TO 5 ger rätt att teckna 1,03 nya aktier i Bolaget. Övriga villkor för teckningsoptioner serie TO 5 kvarstår oförändrade.

Verkställande direktör Pernilla Sandwall kommenterar:

Jag vill rikta ett stort tack till alla er som har deltagit i företrädesemissionen och särskilt till våra största ägare som nu varit med bolaget under många år. Att i rådande marknadsläge få denna stöttning från våra aktieägare är ett förtroende som jag känner stort ansvar inför. Jag är väldigt glad att vi med detta kan fortsätta utvecklingen av vår läkemedelskandidat Foxy-5, med fokus på den pågående fas 2-studien med patienter som drabbats av cancer i tjocktarmen.

Teckning och tilldelning

Totalt tecknades 101 688 374 units, motsvarande cirka 76,3 procent av Företrädesemissionen. 93 414 129 units, motsvarande cirka 70,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter och 8 274 245 units, motsvarande cirka 6,2 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Inga emissionsgarantier behöver således nyttjas. Genom Företrädesemissionen tillförs WntResearch initialt cirka 30,5 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 6,4 MSEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner kan WntResearch högst tillföras ytterligare cirka 81,4 MSEK före emissionskostnader.

Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption serie TO 6. En (1) teckningsoption serie TO 6 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden 21 augusti 2023 – 1 september 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (0,09 kronor) och högst 0,80 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden 6 – 20 september 2023.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som angivits i det EU-tillväxtprospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 14 december 2022 (”Prospektet”). Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Tilldelade units ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Genom Företrädesemission ökar antalet aktier i WntResearch med 101 688 374 aktier från 133 235 987 aktier till 234 924 361 aktier och aktiekapitalet ökar med 9 151 953,66 SEK från 11 991 238,83 SEK till 21 143 192,49 SEK. För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 6 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 101 688 374 aktier till totalt 336 612 735 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 9 151 953,66 SEK till 30 295 146,15 SEK.

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier. För garantiåtagandena utgår ersättning, antingen kontant ersättning uppgående till 15 procent av det garanterade beloppet alternativt 20 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget, med samma villkor som för units i Företrädesemissionen, dock att teckningskursen per unit ska motsvara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen, dock aldrig lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen. Om samtliga emissionsgaranter skulle välja att erhålla garantiersättning i units skulle totalt maximalt 12 333 333 units innehållandes 12 333 333 aktier och 12 333 333 teckningsoptioner serie TO 6 utges i form av garantiersättning.

Handel med BTU

Handel med betalda tecknade units (BTU) på Spotlight Stock Market pågår under kortnamnet WNT BTU fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 4, 2023. Därefter kommer BTU efter cirka en vecka att omvandlas till aktier och teckningsoptioner. Aktierna och teckningsoptionerna kommer därefter att tas upp till handel på Spotlight Stock Market så snart som möjligt efter genomförd registrering vid Bolagsverket.

Teckningsoptioner serie TO 5

Enligt de ursprungliga utnyttjandevillkoren för teckningsoptioner serie TO 5 ger varje teckningsoption rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under perioden 23 mars – 5 april 2023 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden 8 – 21 mars 2023, dock lägst 0,09 SEK och högst 1,22 SEK per aktie. De fullständiga optionsvillkoren finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.wntresearch.com.

I samband med genomförandet av Företrädesemissionen har Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB på uppdrag av WntResearch, i enlighet med de fullständiga optionsvillkoren för teckningsoptioner serie TO 5, genomfört en omräkning av utnyttjandevillkoren. Omräkning har skett dels av den högsta teckningskursen i teckningskursintervallet (dvs. 1,22 SEK), dels av antalet aktier som varje teckningsoption serie TO 5 ger rätt att teckna. Omräkningen resulterade i att den nya högsta teckningskursen i intervallet uppgår till 1,18 SEK, dvs. lägst 0,09 SEK och högst 1,18 SEK per aktie samt att varje teckningsoption serie TO 5 ger rätt att teckna 1,03 nya aktier i Bolaget. Övriga villkor för teckningsoptioner serie TO 5 kvarstår oförändrade.

Rådgivare

Vator Securities AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB är även emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, VD
E-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com

Denna information är sådan information som Wntresearch AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2023 kl. [**] CET.

Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5:s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående kliniska fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Följ WntResearch på Linked in

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i WntResearch. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i WntResearch har endast skett genom det Prospekt som offentliggjorts av Bolaget den 14 december 2022. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets hemsida www.wntresearch.com. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i WntResearch. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i WntResearch har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”kommer”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. WntResearch lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription