Reports

Published: 2014-05-30 08:51:05

WntResearch AB: Delårsrapport 2014-01-01 till 2014-03-31

Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2014-01-01 – 2014-03-31) *Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0). *Resultatet efter finansiella poster uppgick till -704 281 SEK (-1 235 490). *Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,04 SEK (-0,13). *Soliditeten uppgick per den 31 mars 2014 till 99 % (70). Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 12 939 593 aktier per 2014-03-31. Notera att antalet aktier kommer att öka till 15 467 753 aktier efter att registrering skett efter i april 2014 genomförd företrädesemission. Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

VD Nils Brünner kommenterar Kära aktieägare, Det har blivit dags att summera den tid som förflutit av 2014 och ett antal händelser av vikt bör nämnas. Som tidigare kommunicerats tecknades i mars 2013 en miljon teckningsoptioner av GEM (Global Emerging Markets) med en löptid om fem år. Under de första två månaderna 2014 nyttjade GEM och dess partners 473 032 teckningsoptioner till ett totalt värde av 4 497 395 SEK. Nyttjandet av dessa teckningsoptioner var ett resultat av aktiekursens uppgång under 2013. Det tillförda kapitalet stärkte vår finansiella situation samtidigt som den finansiella flexibiliteten för oss ökade. I mars kunde vi vidare meddela att WntResearch erhållit ett patent för sin ledande anti-metastatiska peptidprodukt Foxy-5 i USA. Det beviljade patentet i USA är en milstolpe för WntResearch som kommer att ge bolaget en stark position i fråga om framtida utveckling och kommersialisering av Foxy-5 som en ny typ av anti-metastaserande cancerläkemedel. Kort tid efter att vi erhållit godkänt patent i USA kunde vi även meddela att den oberoende säkerhetsdata- och övervakningskommittén (SDMC) utvärderat den första gruppen av patienter som behandlats med Foxy-5 och gjort slutsatsen att Foxy-5 getts utan några säkerhetsproblem, det vill säga att Foxy-5 visat sig vara säker och tolereras väl. SDMC:s rekommendation var därför att rekryteringen avseende nästa dosnivå i den pågående fas I-studien kunde inledas, ett resultat som givetvis varit mycket glädjande. Som tidigare kommunicerats ligger det i vår målsättning att avsluta den kliniska fas 1-studien med Foxy-5 under det fjärde kvartalet 2014 för att därefter ta läkemedelskandidaten genom klinisk fas 2-studie och under 2015/2016 studera dess effektivitet. Under våren 2014 har vi ingått ett avtal med fas 1-enheten vid Universitetssjukhuset Rigshospitalet, Köpenhamn. Universitetssjukhuset kommer att samarbeta med Universitetssjukhuset Herlev för rekrytering av patienter till den pågående doseskalerande kliniska fas 1-studien med Foxy-5. Inför den planerade kliniska fas 2-studien behöver vi på liknande sätt som inför fas 1-studien genomföra toxikologiska studier i djur, genomföra GMP-produktion och erhålla godkännande av upplägget från myndigheter. Detta eftersom vi avser att exponera patienterna i fas 2-studien för Foxy-5 under en längre tid än i den pågående fas 1-studien. För att kunna hålla en fortsatt hög arbetstakt har vi för avsikt att genomföra de tidskrävande förberedelserna redan innan fas 1-studien är slutförd. Som ett resultat av ovanstående beslutades därför att genomföra en företrädesemission med teckningstid i april 2014 för att finansiera förberedelse och genomförande av fas 2-studien. Genom företrädesemissionen tillfördes WntResearch cirka 38 MSEK före emissionskostnader. Jag vill än en gång passa på att tacka alla som tecknade aktier i nyemissionen. Genom det kapital som inbringades har vi rätt förutsättningar för att arbeta vidare i full fart med förberedelserna för fas 2-studien parallellt med den pågående fas 1-studien med Foxy-5. Vi kommer därmed kunna starta fas 2-studien med Foxy-5 så snart som möjligt efter att fas 1-studien är genomförd. Vi avser dessutom att förbereda Box-5 för ytterligare preklinisk och klinisk utveckling. Kapitalet förväntas vara tillräckligt för stora delar av fas 2-studien med Foxy-5, vilket innebär att vi inte behöver anskaffa ytterligare kapital innan fas 2-studien inleds. Strax efter utgången av det första kvartalet 2014 kunde vi meddela att vår patentstrategi för WntResearchs huvudprodukt Foxy-5 återigen har varit framgångsrik, denna gång i Kanada, genom mottagandet av godkännande för Foxy-5 från det kanadensiska patentverket. Utöver Kanada har patent för Foxy-5 även beviljats i Australien, Kina, Japan och USA. Avslutningsvis vill jag kort nämna att den pågående fas 1-studien med Foxy-5 blivit utvald att presenteras som poster vid den 50:e årliga ASCO-kongressen (American Society Of Clinical Oncology) vid McCormick Place Convention Center i Chicago, Illinois. Vi är givetvis väldigt nöjda med att vår poster för fas 1-studien med Foxy-5 har blivit utvald för presentation som en del av ”Trials in Progress”-postersessionen vid årets ASCO-kongress som anordnas mellan den 30 maj till och med den 3 juni i år. Vi ser fram emot att få presentera studien och det värde som en sådan presentation medför vid en så prestigefull cancerkongress om kliniska prövningar. Detta kommer också att fungera som ett fönster för större läkemedelsföretag, som har intresse av cancerläkemedel. Nils Brünner VD, WntResearch AB WntResearch AB WntResearch grundades av professor Tommy Andersson och hans forskargrupp vid Lunds universitet, med syftet att utveckla innovationer om proteinet Wnt-5a och dess roll i cancer. Bolaget har patentsökt syntetiska peptider, framtagna av professor Tommy Anderssons forskargrupp, varav en – Foxy-5 – i djurmodeller har visat sig radikalt hämma tumörspridning (metastasering) av bröstcancer. WntResearch arbetar för att forskningen ska resultera i klinisk användning av bolagets nya läkemedel mot tumörspridning. Affärsmodell WntResearch ska huvudsakligen generera intäkter via utlicensiering av bolagets läkemedelskandidater för olika metastaserande cancerformer. Genom utlicensiering till etablerade aktörer inom läkemedelsbranschen främjas effektiv, professionell och i sammanhanget snabb lansering av läkemedel. Målsättningar Bolagets målsättning är att under fjärde kvartalet 2014 ha tagit läkemedelskandidaten Foxy-5 genom en klinisk fas 1-studie och att därefter genomföra en klinisk fas 2-studie under 2015/2016. Efter att ha uppnått ”Proof of concept” i människa med Foxy-5 är WntResearchs målsättning att utlicensiera Foxy-5, alternativt sälja hela eller delar av bolaget till ett läkemedelsföretag under 2016/2017, vilka har nödvändiga resurser för att ta Foxy-5 genom klinisk fas 3-studie. Aktien WntResearch listades på AktieTorget i december 2010. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 31 mars 2014 uppgick antalet aktier i WntResearch till 12 939 593 per 2014-03-31. Notera att antalet aktier kommer att öka till 15 467 753 aktier efter att registrering skett efter i april 2014 genomförd företrädesemission. Teckningsoptioner Teckningsoptioner GEM Vid extra bolagsstämma den 25 november 2011 bemyndigades styrelsen att vid ett tillfälle under perioden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta att emittera högst 1 000 000 teckningsoptioner som skall utges utan vederlag till Global Emerging Markets (GEM) för att fullgöra bolagets skyldigheter enligt finansieringsavtalet mellan parterna. I april 2012 kommunicerade WntResearch att ett avtal kring finansiering träffats med GEM. Totalt kan bolaget tillföras nytt kapital om 19,5 MSEK fördelat på en equity line (ett antal riktade nyemissioner på upp till tio (10) MSEK) och 1 000 000 teckningsoptioner med en teckningskurs om 9,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna har en löptid om fem (5) år. Efter omräkning med anledning av den företrädesemission som genomfördes i april 2014 (i enlighet med optionsvillkoren) berättigar varje teckningsoption till teckning av 1,14 nya aktier till en teckningskurs om 8,31 SEK per aktie. Det totala antalet återstående teckningsoptioner per 31 december 2013 var 647 324 stycken. Det totala antalet återstående teckningsoptioner per den 31 mars 2014 var 149 342 stycken. Personaloptionsprogram Vid årsstämma den 18 juni 2013 beslutades om utfärdande av högst 390 000 personaloptioner till nyckelpersoner i WntResearch. Efter anmälan om deltagande från berättigade deltagare och efter analys av bolagets skyldighet att betala sociala avgifter baserat på individuella omständigheter för deltagarna uppgick det faktiska antalet utfärdade teckningsoptioner till 345 423 stycken med en teckningskurs om 10,66 SEK per aktie, vilket motsvarar 100 procent av den genomsnittliga slutkursen för WntResearchs aktie på AktieTorget under tio handelsdagar efter årsstämman 2013. Efter omräkning med anledning av den företrädesemission som genomfördes i april 2014 (i enlighet med optionsvillkoren) berättigar varje teckningsoption till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 10,62 SEK per aktie. Innehavarna kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från dagen efter den årsstämma som hålls under 2016 och fram till och med den 30 juni 2017, med undantag för en period om 30 dagar före offentliggörande av någon av WntResearchs ordinarie delårsrapporter, dagen för offentliggörandet inkluderad. Principer för delårsrapportens upprättande Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Granskning av revisor Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Kommande finansiella rapporter Halvårsrapport 2014 29 augusti 2014 Delårsrapport tre 2014 28 november 2014 Bokslutskommuniké 2014 27 februari 2015 Avlämnande av delårsrapport Lund, 30 maj 2014 WntResearch AB Styrelsen Peter Buhl Styrelseordförande Tommy Andersson Styrelseledamot Carl Borrebaeck Styrelseledamot Lars Larsson Styrelseledamot Kjell Stenberg Styrelseledamot

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription