Press release from Companies

Published: 2023-02-09 11:00:00

WntResearch AB: Bokslutskommuniké 2022

Väsentliga händelser fjärde kvartalet

 • Förändring i styrelsen. En ledamot avgick på egen begäran.
 • En företrädesemission av units om cirka 40,0 MSEK föreslås.
 • Uppdatering av NeoFox studieplan har påbörjats efter att tidigare observationer bekräftats och utökats i en uppdaterad analys.

Väsentliga händelser helåret 2022

 • WntResearch lämnar in en patentansökan som utökar Foxy-5:s kommersiella potential.
 • Pernilla Sandwall utsågs till ny VD med tillträde april månad.
 • Bolaget beviljat patent för ny tillverkningsmetod.
 • Christer Nordstedt ny styrelseordförande.
 • 127 patienter rekryterade till den pågående fas 2-studien NeoFox.
 • Bolaget inleder samarbete kring blodcancer med ett forskarteam vid Helsingfors universitet.
 • Intressanta kliniska observationer redan efter tre veckor leder till förändrade planer för WntResearch.
 • Foxy-5 behandlingen får fortsätta i NeoFox-studien, efter positivt besked från den oberoende säkerhetskommittén efter en planerad granskning.

Väsentliga händelser efter årets utgång

 • Totalt tecknades motsvarande cirka 76,3 procent av företrädesemissionen. Cirka 70,1 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 6,2 procent tecknades utan. Inga emissionsgarantier behöver således nyttjas. WntResearch till-förs initialt cirka 30,5 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 6,4 MSEK.
 • I samband med genomförd nyemission valde sex garanter att tilldelas units (aktie + teckningsoption) istället för kontanter motsvarande 1,3 MSEK.
 • Årsstämma kommer att hållas torsdagen den 11 maj klockan 16:00 i Malmö.
Nyckeltal 2022 2021 2022 2021
KSEK okt-dec okt-dec helår helår
Rörelsens intäkter 0 0 0 0
Rörelsens kostnader -6 820 -13 874 -30 731 -35 767
Rörelseresultat -6 820 -13 874 -30 731 -35 767
Periodens resultat -6 820 -13 874 -30 731 -35 768
Eget kapital 11 881 42 612 11 881 42 612
Balansomslutning 15 900 50 488 15 900 50 488
2022 2021
31-dec 31-dec
Rörelsekapital, KSEK 8 773 39 144
Kassalikviditet, % 318% 597%
Soliditet, % 75% 84%
Skuldsättningsgrad, % 0% 0%

De oväntat snabba och positiva observationerna är en viktig milstolpe

Det har varit ett intensivt sista kvartal för WntResearch. De oväntat snabba och positiva observationerna i vår pågående fas 2-studie, som vi berättade om i augusti, var en viktig milstolpe. Det var också viktigt att vi under fjärde kvartalet kunde bekräfta dem med ytterligare patienter. Att kunna se tecken på effekt av Foxy-5 redan efter tre veckors behandling av patienterna var oväntat, och mycket positivt, eftersom processerna i människa är långsammare än de som ses prekliniskt. Vi har också arbetat mycket med den företrädesemission som var nödvändig och som glädjande nog under rådande omständigheter på den finansiella marknaden blev bra – tack alla som hjälpte oss med detta.

Realistisk förväntan – studiegodkännande våren 2023

De ad hoc-observationer vi sett i studien efter enbart tre veckors behandling gör att vi nu kan korta behandlings- och studietiden för varje enskild patient jämfört med tidigare studieplan. Dessa observationer, vilka är tecken på effekt av Foxy-5, noterades vid patienternas operation dvs ca en månad efter att de fått sin diagnos. Det gör att vi kommer att ändra studien och den ska framåtriktat innehålla fördefinierade mål (s.k. effektmått/endpoints) för att prospektivt kunna bekräfta observationerna. Det är endast sådan data man kan inkludera i dokumentationen för ett blivande läkemedel. Denna förändring kommer att avsevärt korta studietiden per patient jämfört med den tidigare studieplanen då effektmåtten annars skulle ha utlästs två år efter operation. Avsikten är alltså att vi nu redan efter tre veckors behandling mäter effekter av Foxy-5. I sammanhanget är det också viktigt att lyfta fram att Foxy-5 fortsatt har en väldigt fördelaktig biverkningsprofil. Det är mycket positivt då det möjliggör att Foxy-5 skulle kunna administreras samtidigt med nu använda anticancerpreparat, utan att öka patienternas biverkningsbelastning.

Jag vill ge en realistisk bedömning på tidsramarna framöver. Den förändrade studieplanen måste godkännas av myndigheterna i Spanien och Ungern, där studien bedrivs. Vi räknar med att få ett godkännande från dem under våren. Studien kommer troligtvis att behöva ytterligare 80 patienter. Det är svårt att förutse i vilken takt våra kliniker kommer kunna inkludera patienter i studien, eftersom studien pågått under pandemin. De positiva observationerna och det enklare genomförandet av studien med kortare studietid för varje enskild patient, gör att vi hoppas på en högre inklusionstakt.

Finansiering tryggad en längre period

Det var nödvändigt att få in kapital i bolaget nu, trots att de bistra tider vi lever i gör det både svårt och dyrt. Totalt tecknades emissionen till cirka 76,3 procent vilket är mycket bra under rådande marknadsläge. Inga emissionsgarantier behövde därför utnyttjas, vilket gjorde transaktionen mindre kostsam än vad den kunde ha blivit. Totalt tillförs bolaget ca 26,5 MSEK vilket ger ytterligare ett års framdrift. Med tillskott från de två optionsprogrammen som vi har under året, bedömer jag att vi har möjlighet att trygga finansieringen ytterligare under en längre period.

Jag vill åter rikta ett stort tack till alla er som deltog i företrädesemissionen och särskilt till våra största ägare som varit med bolaget under många år. Att i rådande marknadsläge få denna stöttning från våra aktieägare är ett förtroende som jag känner stort ansvar inför. Det är dessutom oerhört glädjande att sex av garanterna valde att erhålla garantiersättningen i form av units istället för kontantersättning. Jag tolkar det som ett tecken att de också ser potentialen i vår läkemedelskandidat Foxy-5.

Vårt fokus är nu att få en optimal studieplan godkänd för att ge vår läkemedelskandidat Foxy-5 bästa möjliga förutsättningar att visa effekt i studien. Lika viktigt är att fokusera på att hitta en samarbetspartner, så denna del av verksamheten kommer nu att intensifieras.

Tjocktarmscancer drabbar så många människor och det finns ett stort behov av nya läkemedel. Foxy-5 har visat potential att kunna bli just det. Jag ser fram emot att tillsammans med mina kollegor fortsätta vårt arbete för att nå dit. Detta är ett arbete som är både intressant och väldigt roligt, men framförallt så är det oerhört viktigt.

Pernilla Sandwall, verkställande direktör

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, VD
E-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2023 kl. 11.00 CET.

Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5:s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Följ WntResearch på Linked in

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB