Reports

Published: 2023-02-16 08:40:00

Miris Holding AB: Bokslutskommuniké 2022

Miris AB är ett globalt företag som bidrar till ökad neonatal hälsa genom utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk vilket möjliggör individuell nutrition för prematura barn.

Miris analysinstrument, Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™) säljs globalt och dryga 450 instrument är idag installerade fördelat på 53 länder. Försäljningen sker både direkt och via distributörer. Analysinstrumentet är godkänt som medicintekniskt instrument i Europa, USA och Japan. Det används idag i första hand inom sjukvården för analys av bröstmjölk till prematura barn och för klassificering av donerad bröstmjölk vid mjölkbanker. Bolaget har inga konkurrenter då det i dagsläget inte finns andra analysinstrument för bröstmjölk som har medicintekniskt godkännande i världen.

Bokslutskommuniké 2022
Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år.

1/10 – 31/12 2022

Nettoomsättningen uppgick till

4 643 tkr (5 890 tkr)

Resultatet före skatt uppgick till 

-3 017 tkr (-2 386 tkr)

Resultatet efter skatt uppgick till 

-3 017 tkr (-2 386 tkr)

Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till

-0,158kr/aktie (-0,180 kr/aktie)

Helår 2022

Nettoomsättningen uppgick till

 18 664 tkr (15 241 tkr)

Resultatet före skatt uppgick till 

-11 374 tkr (-13 362 tkr)

Resultatet efter skatt uppgick till 

-11 374 tkr (-13 362 tkr)

Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till

  -0,673 kr/aktie (-1,249 kr/aktie)


Viktiga händelser under fjärde kvartalet (1/10 – 31/12 2022)

  • Tillväxtverket har beviljat Miris stöd för automationscheck om 150 000 kr
  • Avtal med Mangold Fondkommission om likviditetsgaranti upphör

Viktiga händelser efter periodens utgång

  • Miris AB och Trients AB ingår samarbete om utveckling och licensiering av beräkningsverktyg
  • Almi Uppsala har beviljat Miris stöd för digitaliseringscheck om 250 000 kr

VD:s kommentar

Välkommen till Miris bokslutskommuniké för 2022!

Nettoomsättningen för 2022 landar på 18 664 tkr jämfört med 15 241 tkr för 2021. Detta motsvarar en total tillväxt på 22,5% för 2022 och är ett nytt försäljningsrekord för Miris. Nettoomsättningen för årets sista kvartal uppgick till 4 643 tkr (5 890 tkr). En förskjutning av ordrarna mellan tredje och fjärde kvartalet 2021 resulterade i att jämförelsesiffrorna med årets tredje och fjärde kvartalsutfall inte blir rättvisande. Andra halvåret 2022 gav således en försäljningsökning på 21% jämfört med samma period 2021. Miris har levererat en stark försäljningstillväxt under hela 2022 och vi sätter igen nytt rekord för både nettoomsättning och bruttomarginal.

Under perioden har 10 instrument levererats till USA, Europa och Asien. I USA har vi vid periodens slut totalt 81 instrument installerade fördelat på 29 delstater vilket omfattar 34% av USA:s mjölkbanker samt 7,1% av landets high level NICUs.

Ökningen i antalet installerade instrument och den ständigt ökande användningen av bröstmjölksanalys inom neonatalvård och mjölkbanker fortsätter visa sig också i försäljningen av förbrukningsartiklar för analysinstrumentet. Under 2022 har försäljningen av förbrukningsartiklar för Miris HMA™ ökat med 33% jämfört med 2021. Tabell 1 illustrerar den viktiga utveckling bolaget har haft på försäljning av förbrukningsartiklar sedan 2017 med en total ökning på 388% från 2017 till 2022.

De totala återkommande intäkterna, som inkluderar förbrukningsartiklar för Miris HMA™, serviceavtal etc., stod under 2022 för dryga 27% av den totala nettoomsättningen. Under 2021 var denna siffra 22%. Vi fortsätter med andra ord att öka delen av nettoomsättningen som kommer från de totala återkommande intäkter (Tabell 2). Detta är viktigt för en ökad stabilitet i våra prognoser och vår försäljning och visar samtidigt hur användningen av Miris HMA™ ökar.

Resultatet efter skatt för 2022 uppgick till -11 374 tkr (-13 362 tkr). Bruttomarginalen för 2022 landar på rekordhöga 75%. Vi fortsätter vår positiva trend för rörelsemarginalen som vi har gjort under hela 2022 med ett allt bättre resultat.

Komponentbrist i världen har genom 2022 självklart påverkat Miris, men tack vare vårt mycket lösningsorienterade team har vi klarat av leverans av alla inkomna ordrar under hela året. Bolaget har till följd av svårigheter att få tag på vissa komponenter vidtagit olika åtgärder för att säkerställa en hållbar produktionsplan under tiden som komponentbrist pågår.

Stödet vi har mottagit från Tillväxverket under fjärde kvartalet (150 tkr) och stödet från Almi Uppsala efter periodens slut (250 tkr) är viktiga likvida medel för vårt arbete med utveckling av nästa generations analysinstrument och utveckling av ett beräkningsverktyg. Utvecklingen av ett beräkningsverktyg som kommer påbörjas under kommande period blir en helt ny produkt i Miris produktportfölj. Målet är att produkten skall lanseras innan utgången av 2023.

Under kommande period fortsätter vi vårt försäljningsarbete med närvaro på marknaden. Fem konferenser i USA kommer att genomföras under januari, februari och mars kombinerat med installationer av instrument och träning av nya kunder.

Tack till alla aktieägare för ert fortsatta stöd. Försäljningsutvecklingen under 2022 visar den ökande efterfrågan på Miris unika produkter på en global marknad. Den ökande försäljningen kombinerat med en stark bruttomarginal och kontinuerlig kostnadskontroll reflekteras i den positiva trend vi kan visa i koncernens resultatutveckling. Med den positiva utvecklingen som vi kontinuerligt har levererat under hela 2022 hoppas jag även på ert fortsätta förtroende. Nu ser vi fram emot ett nytt år med vidare tillväxt och utveckling!

Camilla Myhre Sandberg VD, Miris Holding AB


Denna information är sådan som Miris Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-16 08:40 CET.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB