Reports

Published: 2014-08-29 08:16:08

WntResearch AB: Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2014-01-01 – 2014-06-30) * Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0). * Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 627 876 SEK (-2 862 819). * Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,30 SEK (-0,24). * Soliditeten uppgick per den 30 juni 2014 till 99 % (96). Andra kvartalet (2014-04-01 – 2014-06-30) * Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0). * Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 923 595 SEK (-1 627 329). * Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,25 SEK (-0,16). Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 15 467 753 aktier per 2014-06-30 (12 061 045 aktier per 2013-06-30). Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2014: * I april 2014 meddelade bolaget att ett besked om godkännande mottagits av det kanadensiska patentverket för bolagets patentansökan avseende Foxy-5. * I april 2014 meddelades att den pågående fas 1-studien med Foxy-5 blivit utvald att presenteras som poster vid den 50:e årliga ASCO-kongressen (American Society Of Clinical Oncology) vid McCormick Place Convention Center i Chicago, Illinois. * Nyemissionen, som avslutades den 29 april 2014, tecknades till cirka 88 procent. Genom nyemissionen nyemitterades 2 528 160 aktier och WntResearch tillfördes cirka 38 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden är avsedd för finansiering av förberedelser och genomförande av en klinisk fas 2-studie för läkemedelskandidaten Foxy-5 * I juni 2014 kunde WntResearch meddela att Europapatentverket informerat bolaget om att de beviljat Europapatent nr EP 1 888 628 så snart bolaget vidtagit alla åtgärder som krävs före beviljande. Patentkraven omfattar tretton olika peptider, så väl som farmaceutiska kompositioner innefattande peptiderna och användning av peptiderna vid cancerbehandling. Dessa peptider är besläktade med Foxy-5, för vilken WntResearch redan har beviljats patent i Australien, kina, Japan, Kanada och USA. * Bolaget meddelade den 11 juni 2014 att professor Anderssons forskargrupp vid Lunds universitet fått ett vetenskapligt arbete accepterat för publicering i tidskriften Molecular Oncology. I uppsatsen visar författarna att en viktig faktor (IL-6) som driver invasion och tumörspridning hos patienter med melanom verkar genom Wnt-5a. Denna förmåga hos IL-6 blockeras av Box-5. Resultaten kommer potentiellt att bredda den terapeutiska användningen av Box-5 vid behandling av melanompatienter. * Den 11 juni 2014 hölls årsstämma i WntResearch. Kommuniké publicerades på AktieTorgets och bolagets respektive hemsidor den 12 juni 2014. * WntResearch meddelade den 13 juni 2014 att ett abstrakt publicerats i ”Bone Abstracts” under rubriken ”WNT5A har anti-prostatacancer effekt och skyddar mot skelettmetastaser” av forskare från Dresden, Tyskland. Rapporten presenterades vid European Calcified Tissue Society Congress som hölls i maj 2014 i Prag, Tjeckien. Resultaten från denna studie bekräftar tidigare resultat publicerade av professor Tommy Andersson och professor Anders Bjartell, Lunds universitet att Wnt-5a uttryck i primär prostatacancervävnad förutspår god prognos. Väsentliga händelser efter periodens utgång: * I juli 2014 kunde WntResearch meddela att det japanska patentverket skickat ett beslut till WntResearch att man avser bevilja bolagets patentansökan nr 2011-522940 avseende Box-5-peptiden. * Bolaget meddelade den 22 juli 2014 att Nils Brünner, CEO och Tommy Andersson, CSO, av personliga skäl sålt en mindre del av sina aktier i bolaget. Båda har dock en betydande del aktier kvar och känner inte till någon negativ information om bolagets fas 1-studie. Denna studie går enligt plan och ingen dose limiting toxicitet har noterats. Båda har en stark tilltro till bolagets framtida möjligheter. VD Nils Brünner kommenterar: Kära aktieägare, Andra kvartalet var ett händelserikt kvartal som framförallt kännetecknats av framgångsrik finansiering samt olika publikationer. Genom företrädesemissionen som genomfördes under perioden tillfördes WntResearch kapital som gav oss förutsättningar för att arbeta vidare med förberedelserna av fas 2-studien i full fart parallellt med den pågående fas 1-studien med Foxy-5. Under våren har vi dessutom ingått avtal med fas 1-enheten vid Universitetssjukhuset Rigshospitalet i Köpenhamn vilket innebär att de kommer att samarbeta med Universitetssjukhuset Herlev för rekrytering av patienter till den pågående fas 1-studien. Vad gäller patent har vi under det andra kvartalet fått besked om godkännande från det kanadensiska patentverket för patentansökan avseende Foxy-5 och ett beviljat Europapatent nr EP 1 888 628, så snart vi vidtagit alla åtgärder som krävs före beviljande. Även det japanska patentverket har meddelat sin avsikt att bevilja patent avseende Box-5-peptiden. De beviljade patenten fortsätter att stärka WntResearchs position. Jag vill även passa på att nämna att professor Anderssons forskargrupp vid Lunds universitet fått ett vetenskapligt arbete accepterat för publicering i tidskriften Molecular Oncology. I uppsatsen visar författarna att en viktig faktor (IL-6) som driver invasion och tumörspridning hos patienter med melanom verkar genom Wnt-5a. Denna förmåga hos IL-6 blockeras av peptiden Box-5. Dessa resultat kommer potentiellt att bredda den terapeutiska användningen av Box-5 vid behandling av melanompatienter. Det gläder oss att forskningen bakom Box-5 bidrar till att bygga upp och förstärka WntResearchs pipeline. Box-5 är för närvarande i preklinisk fas efter vår ledande kandidat Foxy-5. Även Foxy-5 har under perioden uppmärksammats i en publikation, närmare bestämt ”Bone Abstracts”. Resultaten från studien bekräftar att Wnt-5a uttryck i primär prostatacancervävnad förutspår god prognos. Publikationen bekräftar och expanderar grunden för att använda Foxy-5 vid behandling av patienter med prostatacancer som har ett lågt uttryck av proteinet Wnt-5a. Dessa spännande resultat stärker ytterligare konceptet att Foxy-5 är ett potentiellt viktigt nytt läkemedel för patienter med prostatacancer. Slutligen kan jag meddela att vi var väldigt nöjda med att vår poster för fas 1-studien med Foxy-5 blev utvald för presentation som en del av ”Trials in Progress”-postersession vid årets ASCO-kongress (American Society Of Clinical Oncology) som anordnades mellan den 30 maj och den 3 juni i år. Att presentera vid välbevakade sammanhang som ASCO är mycket positivt för bolaget då det öppnar dörrar till större läkemedelsföretag som har intresse av cancerläkemedel och således genererar större uppmärksamhet för verksamheten vi bedriver. Nils Brünner VD, WntResearch AB WntResearch AB: WntResearch grundades av professor Tommy Andersson och hans forskargrupp vid Lunds universitet, med syftet att utveckla innovationer om proteinet Wnt-5a och dess roll i cancer. Bolaget har patentsökt syntetiska peptider, framtagna av professor Tommy Anderssons forskargrupp, varav en – Foxy-5 – i djurmodeller har visat sig radikalt hämma tumörspridning (metastasering) av bröstcancer. WntResearch arbetar för att forskningen ska resultera i klinisk användning av bolagets nya läkemedel mot tumörspridning. Affärsmodell: WntResearch ska huvudsakligen generera intäkter via utlicensiering av bolagets läkemedelskandidater för olika metastaserande cancerformer. Genom utlicensiering till etablerade aktörer inom läkemedelsbranschen främjas effektiv, professionell och i sammanhanget snabb lansering av läkemedel. Målsättningar: Bolagets målsättning är att under fjärde kvartalet 2014 ha tagit läkemedelskandidaten Foxy-5 genom en klinisk fas 1-studie och att därefter genomföra en klinisk fas 2-studie under 2015/2016. Efter att ha uppnått ”Proof of concept” i människa med Foxy-5 är WntResearchs målsättning att utlicensiera Foxy-5, alternativt sälja hela eller delar av bolaget till ett läkemedelsföretag under 2016/2017, vilka har nödvändiga resurser för att ta Foxy-5 genom klinisk fas 3-studie. Aktien: WntResearch noterades på AktieTorget i december 2010. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 30 juni 2014 uppgick antalet aktier i WntResearch till 15 467 753. Teckningsoptioner: Teckningsoptioner GEM Vid extra bolagsstämma den 25 november 2011 bemyndigades styrelsen att vid ett tillfälle under perioden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta att emittera högst 1 000 000 teckningsoptioner som skall utges utan vederlag till Global Emerging Markets (GEM) för att fullgöra bolagets skyldigheter enligt finansieringsavtalet mellan parterna. I april 2012 kommunicerade WntResearch att ett avtal kring finansiering träffats med GEM. Totalt kan bolaget tillföras nytt kapital om 19,5 MSEK fördelat på en equity line (ett antal riktade nyemissioner på upp till tio (10) MSEK) och 1 000 000 teckningsoptioner med en teckningskurs om 9,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna har en löptid om fem (5) år. Efter omräkning med anledning av den företrädesemission som genomfördes i april 2014 (i enlighet med optionsvillkoren) berättigar varje teckningsoption till teckning av 1,14 nya aktier till en teckningskurs om 8,31 SEK per aktie. Det totala antalet återstående teckningsoptioner per den 30 juni 2014 var 149 342 stycken. Personaloptionsprogram: Vid årsstämma den 18 juni 2013 beslutades om utfärdande av högst 390 000 personaloptioner till nyckelpersoner i WntResearch. Efter anmälan om deltagande från berättigade deltagare och efter analys av bolagets skyldighet att betala sociala avgifter baserat på individuella omständigheter för deltagarna uppgick det faktiska antalet utfärdade teckningsoptioner till 345 423 stycken med en teckningskurs om 10,66 SEK per aktie, vilket motsvarar 100 procent av den genomsnittliga slutkursen för WntResearchs aktie på AktieTorget under tio handelsdagar efter årsstämman 2013. Efter omräkning med anledning av den företrädesemission som genomfördes i april 2014 (i enlighet med optionsvillkoren) berättigar varje teckningsoption till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 10,62 SEK per aktie. Innehavarna kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från dagen efter den årsstämma som hålls under 2016 och fram till och med den 30 juni 2017, med undantag för en period om 30 dagar före offentliggörande av någon av WntResearchs ordinarie delårsrapporter, dagen för offentliggörandet inkluderad. Principer för halvårsrapportens upprättande: Räkenskaperna i halvårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Granskning av revisor: Halvårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Kommande finansiella rapporter: Delårsrapport 3 2014 28 november 2014 Bokslutskommuniké 2014 27 februari 2015 Avlämnande av halvårsrapport: Lund, 29 augusti 2014 WntResearch AB Styrelsen Peter Buhl Styrelseordförande Tommy Andersson Styrelseledamot Carl Borrebaeck Styrelseledamot Lars Larsson Styrelseledamot Kjell Stenberg Styrelseledamot

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription