Press release from Companies

Published: 2023-03-16 11:52:48

WntResearch AB: VD Pernilla Sandwall inbjuden att presentera Foxy-5 på vetenskaplig workshop om Wnt-signalering i Heidelberg 17 mars

Sex forskare och två läkemedelsbolagsrepresentanter verksamma inom Wnt-signalering kommer att vara talare, däribland Pernilla Sandwall.

Wnt är beteckningen på en stor familj av signalerande proteiner som styr och påverkar ett stort antal processer i cellen. Till skillnad från hormoner och flera tillväxtfaktorer verkar Wnt-proteinerna framförallt i cellens närområde genom lokal signalering mellan angränsande celler. Wnt-signalerna är aktiva i många olika sammanhang, såväl under tidig utveckling som vid reglering av olika vävnaders normala funktioner. Av särskilt intresse vid denna workshop är att flera olika sjukdomar, däribland cancer, kännetecknas av en förändrad Wnt-signalering.

Workshopen arrangeras av Collaborative Research Center 1324, ett DFG*-finansierat tvärvetenskapligt forskningskonsortium med cirka 60 forskare som fokuserar på Wnt-signaleringens mekanismer och funktioner. Forskare från Heidelbergs universitet har ett nära samarbete med forskare från de medicinska fakulteterna i Heidelberg och Mannheim samt från det tyska cancerforskningscentret (DKFZ), europeiska laboratoriet för molekylärbiologi (EMBL), Karlsruhe Institute of Technology (KIT) och universitetet i Göttingen.
*Deutsche Forschungsgemeinschaft (Tyska forskningsstiftelsen)

"Det känns oerhört hedrande och stimulerande att bli inbjuden och få delta som en av talarna på denna heldagsworkshop. Jag kommer berätta om Foxy-5 och framförallt om våra observationer i den pågående fas 2-studien, vilket jag tror kommer väcka stort intresse. WntResearch vetenskapliga grundare professor Tommy Andersson kommer att delta via länk. Titeln på min presentations är: "Foxy-5, a novel WNT5A mimicking peptide preventing the metastatic process, in clinical development for colon cancer", säger Pernilla Sandwall.

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, VD, WntResearch AB
e-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com. Följ även WntResearch på Linked in

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB