Press release from Companies

Published: 2023-03-23 09:45:18

WntResearch AB: Nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO5 inleds idag

Idag, den 23 mars 2023, inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO5 i Wntresearch AB ("WntResearch" eller "Bolaget"). Nyttjandeperioden pågår till och med den 5 april 2023.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO5:


Struktur: Varje teckningsoption av serie TO5 berättigar innehavaren till teckning av en komma noll tre (1,03) nya aktier i Bolaget.

Nyttjandeperiod: 23 mars 2023 – 5 april 2023.

Teckningskurs: 0,16 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 69 624 070 teckningsoptioner av serie TO5. Vid fullt nyttjande emitteras 71 712 792 aktier och Bolaget tillförs cirka 11,5 MSEK, före emissionskostnader

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO5: 3 april 2023

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 6 454 151,28 SEK, från 21 465 692,28 SEK, till 27 919 843,56 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 71 712 792 aktier, från 238 507 692 aktier till 310 220 484 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 23,12 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Kommunikation av utfall: Utfallet av lösenperioden förväntas kommuniceras omkring den 11 april 2023.

Notera att de teckningsoptioner av serie TO5 som inte nyttjas senast den 3 april 2023, alternativt avyttras senast den 5 april 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 5 april 2023.

Hur Teckningsoptionerna utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget:


Förvaltarregistrerade Teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom utnyttjande av Teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.


Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto):

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.wntresearch.se och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till WntResearch i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO5.

För mer information, vänligen kontakta:

Pernilla Sandwall, VD Wntresearch AB
E-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com

Om Wntresearch AB

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5:s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i WntResearch. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner serie TO 5 i WntResearch har endast skett genom det prospekt som WntResearch offentliggjorde den 30 mars 2021.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB