Press release from Companies

Published: 2023-04-11 18:13:21

WntResearch AB: Teckningsoptioner av serie TO5 utnyttjades till cirka 92,2 procent och WntResearch tillförs cirka 10,6 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Wntresearch AB (”WntResearch” eller ”Bolaget”) meddelar härmed utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 5 (”Teckningsoptioner”). Totalt tecknades 66 138 876 nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om 0,16 SEK per aktie, innebärandes att cirka 92,2 procent av de utestående Teckningsoptionerna utnyttjades för teckning av nya aktier. Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna tillförs WntResearch cirka 10,6 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till omkring 0,4 MSEK.

Verkställande direktör Pernilla Sandwall kommenterar:

”Ett stort tack till alla er som tecknat er för aktier i detta optionsprogram. Att få ett deltagande på 92,2 procent är högt och jag ser det som ett stort intresse för bolaget och vår läkemedelskandidat Foxy-5. Därmed stärks bolaget med ytterligare drygt 10 MSEK, vilket är ett viktigt kapitaltillskott för att fortsätta utvecklingen av Foxy-5. Vårt fokus nu är förändringen av den pågående fas 2-studien, med patienter som drabbats av cancer i tjocktarmen".

Bakgrund

Teckningsperioden för utnyttjande av Teckningsoptionerna löpte under perioden från och med den 23 mars 2023 till och med den 5 april 2023. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av Teckningsoptionerna var 0,16 SEK och varje Teckningsoption berättigade till teckning av 1,03 aktier.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna ökar aktiekapitalet med 5 952 498,84 SEK, från 21 465 692,28 SEK till 27 418 191,12 SEK och antalet aktier och röster med 66 138 876, från 238 507 692 till 304 646 568 aktier och röster. För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några Teckningsoptioner uppgår utspädningen till motsvarande cirka 21,7 procent av aktiekapitalet respektive antalet aktier och röster i Bolaget.

Leverans av tecknade aktier

Tecknare av nya aktier genom utnyttjande av Teckningsoptioner erhåller interimsaktier (IA) i väntan på registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka tre (3) veckor.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till WntResearch i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 5.

För mer information, vänligen kontakta:

Pernilla Sandwall, VD Wntresearch AB
E-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som hämmar tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5:s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående kliniska fas II-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i WntResearch. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner serie TO 5 i WntResearch har endast skett genom det prospekt som WntResearch offentliggjorde den 30 mars 2021.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

News from Spotlight Group