Reports

Published: 2014-11-28 08:44:56

WntResearch AB: Delårsrapport 2014-01-01 till 2014-09-30

Sammanfattning av delårsrapport Nio månader (2014-01-01 – 2014-09-30) ? Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0). ? Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 703 410 SEK (-3 746 586). ? Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,37 SEK (-0,30). ? Soliditeten uppgick per den 30 september 2014 till 99 %. Tredje kvartalet (2014-07-01 – 2014-09-30) ? Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0). ? Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 075 534 SEK (-883 766). ? Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,07 SEK (-0,07). Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 15 484 853 aktier per 2014-09-30 (12 371 837 aktier per 2013-09-30). Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2014 ? I juli 2014 kunde WntResearch meddela att det japanska patentverket avser bevilja bolagets patentansökan nummer 2011-522940 avseende Box-5-peptiden. ? I augusti 2014 informerade WntResearch om att bolaget, baserat på Foxy-5:s goda toxcicitetsprofil, fått ett godkännande från danska hälsovårdsmyndigheten och den etiska kommittén att samtidigt påbörja behandlingen av den andra och tredje patienten i varje dosnivå gällande Foxy-5. Hittills har alla patienter behandlats i följd. ? I september 2014 kunde WntResearch meddela att bolaget beviljats ytterligare fem patent. För Foxy-5 har patent nummer 2 609 221 erhållits i Kanada och för Box-5 har patent nummer 5 583 668 erhållits i Japan, nummer 2 517 190 i Ryssland och nummer ZL200980129491.7 i Kina. För Box-5 har dessutom Europapatentverket utfärdat ett beslut om att bevilja patent nummer 2 328 604, vilket trädde i kraft den 8 oktober 2014. Väsentliga händelser efter periodens utgång ? I oktober 2014 meddelade WntResearch att Europapatentverket beviljar patent för peptider relaterade till Foxy-5. Europapatentverket utfärdade den 16 oktober ett beslut om att bevilja patent nummer 1 888 628. ? I november 2014 informerade WntResearch att fas 1-studien med Foxy-5 nått dosnivåer som motsvarar den effektiva dosnivån i prekliniska modeller utan att någon dosbegränsande toxicitet observerats. Bolaget har därför beslutat att begränsa rekryteringen av patienter till de patienter med störst sannolikhet att svara på Foxy-5. Detta innebär att endast patienter med prostata-, tarm- eller bröstcancer och vars primärtumörer saknar eller bara uttrycker en låg nivå av Wnt-5a proteinet kommer att inkluderas vid Herlev Universitetssjukhus och Rigshospitalets fas 1-enhet i Köpenhamn. Detta innebär att slutförandet av studien förväntas skjutas fram från Q4 2014 till Q1 2015. VD Nils Brünner kommenterar Kära aktieägare, Den kliniska fas 1-studien fortskrider enligt planerna. Vi har i nuläget inte observerat några negativa effekter i samband med Foxy-5. Som planerat kommer vi att fortsätta upp till dosnivå 8, vid vilken studien kommer att avslutas. Vi har nu nått dosnivåer (dosnivå 6) där vårt prekliniska arbete visar att läkemedelskandidaten kan vara effektiv för patienter. Det är glädjande att vi inte har sett någon dosbegränsande toxicitet. När vi nu nått den kliniskt relevanta dosnivån ämnar vi fokusera på patienter med cancertyper som vi förväntar oss kommer att ha den högsta sannolikheten att svara på behandling med Foxy-5. Därför har vi i samråd med de danska hälsovårdsmyndigheterna gått tillbaka till de ursprungliga inkluderingskriterierna för studien, vilka är bröst-, tarm- och prostatacancer med lågt eller inget Wnt5a-uttryck i tumörcellerna. Detta kan leda till smärre förseningar i rekryteringstakt. Dock förväntar vi oss att detta delvis kommer att kompenseras genom att Rigshospitalet nu inkluderas i studien. Således är vi glada att vi i november kunde meddela att Rigshospitalets fas 1-enhet doserat den första patienten och tillsammans med Herlev Universitetssjukhus kommer att delta i WntResearchs Foxy-5 fas 1-doseskaleringsstudie, med målet att finna den optimala dosen för fas 2-studien. Parallellt med detta arbete förbereder vi för den kliniska fas 2-studien. Vi har inlett tillverkning av läkemedelsubstansen och de förlängda prekliniska studierna enligt plan. Perioden har även präglats av glädjande besked avseende patent för våra kandidater Foxy-5 och Box-5. Avseende Foxy-5 har vi under senare tid mottagit patent från både Kanada och Japan, samtidigt som vi för vår andra läkemedelskandidat, Box-5, mottagit patent i både Japan, Ryssland, Kina och Europa. Efter periodens utgång har vi kunnat meddela godkännande av ytterligare Europapatent – denna gång avseende peptider relaterade till läkemedelskandidaten Foxy-5. Vi är givetvis mycket glada över att patentstrategin fortskrider som planerat. Nils Brünner VD, WntResearch AB WntResearch AB WntResearch grundades av professor Tommy Andersson och hans forskargrupp vid Lunds universitet, med syftet att utveckla innovationer om proteinet Wnt-5a och dess roll i cancer. Bolaget har patentsökt syntetiska peptider, framtagna av professor Tommy Anderssons forskargrupp, varav en – Foxy-5 – i djurmodeller har visat sig radikalt hämma tumörspridning (metastasering) av bröstcancer. WntResearch arbetar för att forskningen ska resultera i klinisk användning av bolagets nya läkemedel mot tumörspridning. Affärsmodell WntResearch ska huvudsakligen generera intäkter via utlicensiering av bolagets läkemedelskandidater för olika metastaserande cancerformer. Genom utlicensiering till etablerade aktörer inom läkemedelsbranschen främjas effektiv, professionell och i sammanhanget snabb lansering av läkemedel. Målsättningar Bolagets målsättning är att under första kvartalet 2015 ha tagit läkemedelskandidaten Foxy-5 genom en klinisk fas 1-studie och att därefter genomföra en klinisk fas 2-studie under 2015/2016. Efter att ha uppnått ”Proof of concept” i människa med Foxy-5 är WntResearchs målsättning att utlicensiera Foxy-5, alternativt sälja hela eller delar av bolaget till ett läkemedelsföretag under 2016/2017, vilka har nödvändiga resurser för att ta Foxy-5 genom klinisk fas 3-studie. Aktien WntResearch noterades på AktieTorget i december 2010. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 30 september 2014 uppgick antalet aktier i WntResearch till 15 484 853 stycken. Teckningsoptioner Teckningsoptioner GEM Vid extra bolagsstämma den 25 november 2011 bemyndigades styrelsen att vid ett tillfälle under perioden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta att emittera högst 1 000 000 teckningsoptioner som skall utges utan vederlag till Global Emerging Markets (GEM) för att fullgöra bolagets skyldigheter enligt finansieringsavtalet mellan parterna. I april 2012 kommunicerade WntResearch att ett avtal kring finansiering träffats med GEM. Totalt kan bolaget tillföras nytt kapital om 19,5 MSEK fördelat på en equity line (ett antal riktade nyemissioner på upp till tio (10) MSEK) och 1 000 000 teckningsoptioner. Efter omräkning med anledning av den företrädesemission som genomfördes i april 2014 (i enlighet med optionsvillkoren) berättigar varje teckningsoption till teckning av 1,14 nya aktier till en teckningskurs om 8,31 SEK per aktie. Det totala antalet återstående teckningsoptioner per den 30 september 2014 var 134 342 stycken. Teckningsoptionerna har en löptid om fem (5) år. Personaloptionsprogram Vid årsstämma den 18 juni 2013 beslutades om utfärdande av högst 390 000 personaloptioner till nyckelpersoner i WntResearch. Efter anmälan om deltagande från berättigade deltagare och efter analys av bolagets skyldighet att betala sociala avgifter baserat på individuella omständigheter för deltagarna uppgick det faktiska antalet utfärdade teckningsoptioner till 345 423 stycken med en teckningskurs om 10,66 SEK per aktie, vilket motsvarar 100 procent av den genomsnittliga slutkursen för WntResearchs aktie på AktieTorget under tio handelsdagar efter årsstämman 2013. Efter omräkning med anledning av den företrädesemission som genomfördes i april 2014 (i enlighet med optionsvillkoren) berättigar varje teckningsoption till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 10,62 SEK per aktie. Innehavarna kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från dagen efter den årsstämma som hålls under 2016 och fram till och med den 30 juni 2017, med undantag för en period om 30 dagar före offentliggörande av någon av WntResearchs ordinarie delårsrapporter, dagen för offentliggörandet inkluderad. Principer för delårsrapportens upprättande Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Granskning av revisor Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Kommande finansiella rapporter Bokslutskommuniké 2014 27 februari 2015 Avlämnande av delårsrapport Malmö, 28 november 2014 WntResearch AB Styrelsen Peter Buhl Styrelseordförande Tommy Andersson Styrelseledamot Carl Borrebaeck Styrelseledamot Lars Larsson Styrelseledamot Kjell Stenberg Styrelseledamot

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription