Press release from Companies

Published: 2023-04-27 20:22:41

WntResearch AB: Återkallande av förslag om godkännande av närståendetransaktion vid årsstämma i WntResearch AB

Aktieägaren Lars-Erik Forsgårdh har idag meddelat styrelsen för WntResearch AB ("Bolaget" eller "WntResearch") att han återkallar det förslag om godkännande av närståendetransaktion i form av ett nytt konsultavtal med Tommy Andersson som framgår av punkten 14 i dagordningen för årsstämman den 11 maj 2023.

Efter det att kallelsen till årsstämman den 11 maj 2023 utfärdades har styrelsen och Lars-Erik Forsgårdh haft en dialog avseende lämpliga former av incitamentsprogram för bolagsledningen i WntResearch. I denna dialog har styrelsen meddelat att styrelsen, under förutsättning av att den omväljs vid årsstämman i enlighet med valberedningens förslag, avser att utarbeta ett förslag till ett teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare i Bolaget att presenteras på en extra bolagsstämma som planeras till slutet av juni 2023.

Lars-Erik Forsgårdh har meddelat styrelsen att han inför en sådan extra bolagsstämma avser att lägga fram ett förslag till beslut om ett teckningsoptionprogram riktat dels till Tommy Andersson och dels till övriga ledamöter i styrelsen, samt att han med anledning därav återkallar sitt tidigare förslag till årsstämman om godkännande av en närståendetransaktion i form av ett nytt konsultavtal med styrelseledamoten Tommy Andersson.

Som en konsekvens av att förslaget till beslut om godkännande av närståendetransaktion återkallats kommer styrelsen inte att avge någon redogörelse för närståendetransaktionen i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2019:25.

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, VD, WntResearch AB
e-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som hämmar tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com. Följ även WntResearch på Linked in

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB