Press release from Companies

Published: 2023-05-04 08:00:00

WntResearch AB: Delårsrapport januari-mars 2023

Hög aktivitetsnivå

Det första kvartalet har inneburit mycket arbete med såväl finansiering, pågående studieuppdatering samt ökat nätverkande för att finna en samarbetspartner.

Väsentliga händelser första kvartalet

  • Totalt tecknades motsvarande cirka 76,3 procent av företrädesemissionen. Cirka 70,1 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 6,2 procent tecknades utan. Inga emissionsgarantier behöver således nyttjas. WntResearch tillförs initialt cirka 30,5 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 6,4 MSEK.
  • I samband med genomförd nyemission valde sex garanter att tilldelas units (aktie + teckningsoption) istället för kontanter motsvarande 1,3 MSEK.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • I teckningsoptionsprogrammet TO5 tecknades totalt 66 138 876 nya aktier i bolaget till en teckningskurs om 0,16 SEK per aktie, en teckningsgrad på cirka 92,2 procent. WntResearch tillfördes därmed cirka 10,6 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till omkring 0,4 MSEK.

Hög aktivitetsnivå

Det första kvartalet har inneburit mycket arbete med såväl finansiering, pågående studieuppdatering samt ökat nätverkande för att finna en samarbetspartner.

Finansiering tryggad en bra bit in i 2024

Vi har, som jag hoppas ni läst om, genomfört ett flertal aktiviteter för att trygga vår finansiering och därmed möjliggöra fortsatt verksamhet med målsättning att påvisa att vår läkemedelskandidat Foxy-5 har effekt. Med tanke på de rådande tuffa förhållandena på kapitalmarknaden har utfallet varit mycket positivt för vår del med hög teckningsgrad i såväl vår företrädesemission som i vårt optionsprogram TO5. Glädjande var också att ett antal av garanterna i företrädesemissionen valde att erhålla garantiersättningen i form av units istället för kontantersättning. Jag tolkar det som ett tecken på att de också ser potentialen i vår läkemedelskandidat Foxy-5.

Studieförändring efter de positiva observationerna

Baserat på de positiva ad hoc-observationerna som vi gjorde i vår pågående fas 2-studie NeoFox, vill vi ändra på studiens upplägg. Vi vill mäta effekten redan vid patientens operation dvs ca en månad efter att patienten fått sin cancerdiagnos. Studien är fortsatt kontrollerad dvs en grupp av patienter behandlas med Foxy-5 och en grupp får gängse omhändertagande fram till operation. Vilken grupp en patient kommer att tillhöra görs genom ett särskilt lottningsförfarande som kallas randomisering. Förändringen kommer att innebära att en enskild patient bara är med i studien i ca 3 månader mot tidigare 2 år, vilket leder till betydligt kortare tid till resultat i studien. Vi kommer troligtvis att behöva inkludera ytterligare 80 patienter.

Den förändrade studieplanen måste godkännas av myndigheterna i Spanien och Ungern där studien bedrivs. Myndigheterna får också en uppdatering om den fortsatt väldigt fördelaktiga biverkningsprofil som Foxy-5 har. Godkännande för vår studie sker nationellt och den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA är inte inblandad. Det mest sannolika är att förändringarna blir godkända i sommar och inte i vår som vi hoppats på.

När vi har godkännandena på plats och vet exakt hur studien kommer att genomföras, kommer jag berätta om det och även vilka tidsramar vi kommer ha.

Hög aktivitet för att nå partnersamarbete

Baserat på de gjorda studieobservationerna har vi intensifierat arbetet med att identifiera potentiella samarbetspartners med en stark närvaro inom onkologi. Det omfattar nätverkande på forum där nya kontakter kan knytas direkt eller indirekt. Tack vare att pandemin lagt sig ökar antalet fysiska evenemang. Jag blev bl.a. inbjuden som talare för att presentera Foxy-5 på vetenskaplig workshop om Wnt-signalering i Heidelberg i mars, ett tvärvetenskapligt forskningskonsortium med cirka 60 forskare som fokuserar på WNT-signaleringens mekanismer och funktioner. Vår CCO Klaus Christensen var på plats på BIO-Europe partnering conference i Basel och deltog även på deras digitala event en vecka senare med ett antal enskilda möten med tänkbara samarbetspartners. Vidare deltog vi på Swiss Bio Nordic i Zürich, en investerar- och partnerkonferens och även digitalt på en liknande konferens Nordic Health Summit Japan i april. Vårt fokus på en partner stärks med valberedningens förslag på en ny styrelseledamot; Mats Lindskog. Han är Chief Business Officer (CBO) på Oblique Therapeutics AB (publ) och har mångårig erfarenhet av affärsutveckling och kommersialisering.

Välkomna på årsstämman

Torsdagen den 11 maj kl 16.00 håller vi vår årsstämma på Radisson Blu Hotel Malmö, Östergatan 10 (konferenslokal Sövdeborg). Den sker åter fysiskt och du som aktieägare är välkommen att delta. Du får då bl.a. ta del av mitt anförande och få möjlighet att träffa medlemmar av såväl ledningen som av styrelsen.

Avslutningsvis
Jag ser fram emot att kunna berätta vilka förändringar som vi ska göra i studien, så snart godkännandena är på plats. Det är långa ledtider i sådana här processer och jag vet att ni är många som liksom vi, väntar på dessa godkännanden. Det är viktiga förändringar som vi föreslår, vilka ska ge bästa möjliga förutsättningar för Foxy-5. Jag är övertygad om att de kommer mottas väl av både de patienter som får möjlighet att kunna vara med i studien som av potentiella partner.

Pernilla Sandwall, VD

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, VD, WntResearch AB
e-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som hämmar tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com. Följ även WntResearch på Linked in

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB