Press release from Companies

Published: 2023-05-09 09:57:00

WntResearch AB: Avtal gällande likviditetsgaranti har sagts upp

Avtal gällande likviditetsgaranti med Mangold Fondkommission AB har sagts upp. Sista dagen för likviditetsstödjande handel av Mangold är den 8 augusti 2023.

Syftet med en likviditetsgaranti är att främja en god likviditet i aktien samt säkerställa en låg sk spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln. Bolaget bedömer att rådande handel och därmed likviditet i aktien är god. Bolaget uppfyller med god marginal de förutsättningar i regelverket som föreskriver när en likviditetsgarant krävs.

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, VD, WntResearch AB
e-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som hämmar tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5:s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com. Följ även WntResearch på Linked in

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

News from Spotlight Group