Press release from Companies

Published: 2023-05-11 15:06:48

Everysport Group AB: Kommuniké från årsstämman i Everysport Group AB (publ) den 11 maj 2023

Everysport Group AB (publ) höll under torsdagen den 11 maj 2023 sin årsstämma.

Fastställande av räkenskaper

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Behandling av resultat

Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2022 och att resultatet skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2022.

Styrelse och revisor

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes till ordinarie styrelseledamöter Michael Hansen, Johan Ejermark, och Mernosh Saatchi och Hannes Andersson valdes till ny ledamot för tiden intill nästa årsstämma. Michael Hansen omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade vidare om omval Ernst & Young AB till revisor för en mandatperiod om fyra år. Den auktoriserade revisorn Andreas Nyberg kommer fortsatt att vara bolagets huvudansvariga revisor.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma med 170 000 kronor till styrelsens ordförande och med 85 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna med undantag för Johan Ejermark. För utskottsarbete ska arvode utgå med 65 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 50 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet, 30 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 10 000 kronor till ledamot i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade att ersättning till revisor ska utgå enligt principen löpande godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av emissionsbemyndigandet får motsvara högst 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget vid tiden för stämman. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser.

Teckningsoptionsprogram 2023

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, om ett teckningsoptionsprogram för vissa anställda i koncernen. Programmet är uppdelat i två olika serier teckningsoptioner med två olika löptider. Totalt beräknas programmet omfatta sammanlagt högst 365 386 teckningsoptioner, varav 182 693 teckningsoptioner är av serie 2023/2025 och 182 693 teckningsoptioner är av serie 2023/2026. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 15 kronor. Teckningsoptionerna ska överlåtas till deltagarna på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av en allmänt vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes).

Styrelseprogram 2023

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, om ett teckningsoptionsprogram för vissa styrelseledamöter. Programmet är uppdelat i två olika serier teckningsoptioner med två olika löptider. Totalt beräknas programmet omfatta sammanlagt högst 30 444 teckningsoptioner, varav  15 222 teckningsoptioner är av serie 2023/2025 och 15 222 teckningsoptioner är av serie 2023/2026. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 15 kronor. Teckningsoptionerna ska överlåtas till deltagarna på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av en allmänt vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes).

Eventuella frågor besvaras av:

Hannes Andersson, VD Everysport Group AB, tel: +46 70 736 56 25
e-mail: hannes.andersson@everysport.com

Everysport Group är en koncern inom sport. Verksamheten är uppdelad i två affärsområden: Everysport Media och Every Padel. Inom Everysport Media ägs och utvecklas digitala plattformar och tjänster inom sport och inom affärsområdet Every Padel bedrivs verksamhet inom den snabbväxande sporten padel. Koncernen har totalt ca 110 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm, bolaget har även kontor i Norge och USA. Everysport Group AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market (EVERY).

Läs mer hos Cision
Read more about Everysport Group AB