Press release from Companies

Published: 2023-05-19 11:26:48

WntResearch AB: VD:s anförande från årsstämman i Wntresearch AB den 11 maj 2023

Pernilla Sandwall har spelat in sitt anförande från årsstämman.

”För de aktieägare som av olika skäl inte var närvarande på vår årsstämma jag vill ge möjlighet att ta del av mitt anförande. Det inleds med en utblick i marknadsläget inom life sciencebranschen i Sverige, hur många svenska bolag som är verksamma, fördelat på storlekar och på vilka stadier de är aktiva inom. Det ger en intressant inblick i hur pass starkt Sverige står sig internationellt.” säger Pernilla Sandwall.

Videopresentationen nås via bolagets hemsida och via denna länk.

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, VD
E-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2023, kl. 19.30.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som hämmar tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5:s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com. Följ även WntResearch på Linked in

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB