Press release from Companies

Published: 2023-05-30 08:00:00

WntResearch AB: Beviljat patent för förmågan hos Foxy-­5 att minska antalet can­cerstamceller

Ett patent inom medicinsk indikation har beviljats i Singapore för förmågan hos vår läkemedelskandidat Foxy-5 att minska antalet cancerstamceller. Patentet träder i kraft den 27 juni och löper ut 2038, med möjlighet till förlängning. Patentmyndigheten i Europa EPO, European Patent Office, har lämnat ett s.k. Intention to grant, vilket talar starkt för att även patentskydd i Europa kommer att ges senare i år. Ansökningsprocessen pågår i andra länder.

Cancerstamceller kan vara en bakomliggande orsak till cancer. Dessa cancerstamceller har förmåga till obegränsat antal celldelningar och utvecklas till cancerceller som sprids i kroppen. Vissa menar att cancerstamceller är unika vad det gäller att vara okänsliga mot cellgiftsbehandling och att ett högt antal cancerstamceller i en patients primärtumör ökar risken för senare metastasering. Hypotesen är att om man kan minska antalet cancerstamceller så minskar det risken för att nya tumörer bildas.

”Det är mycket glädjande att få ett helt nytt patent, vilket ger ökad tyngd för Foxy-5. Genom att få patentansökningar beviljade ökar vi det strategiska värdet av Foxy-5. Arbetet med patent fortlöper hela tiden parallellt med vår övriga verksamhet”, säger Pernilla Sandwall.

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, VD
E-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2023, kl. 08.00.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som hämmar tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5:s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com. Följ även WntResearch på Linked in

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

News from Spotlight Group