Press release from Companies

Published: 2023-06-30 13:30:00

WntResearch AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Wntresearch AB den 30 juni 2023

Idag, den 30 juni 2023, hölls extra bolagsstämma i Wntresearch AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare baserat på utgivande av teckningsoptioner (”Teckningsoptionsprogram 2023/2026”).

Teckningsoptionsprogram 2023/2026 omfattar högst 8 500 000 teckningsoptioner och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av ledande befattningshavare i bolaget. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 300 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 22 juni 2023 till och med den 7 juli 2023. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 16 september 2026 till och med den 30 september 2026.

Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde vid teckningstidpunkten, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut med användande av Black & Scholes-värderingsmodell.

Det övergripande skälet till införandet Teckningsoptionsprogram 2023/2026 och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för ledande befattningshavare. Ett sådant långsiktigt ägarengagemang förväntas bidra till en ökad harmonisering av deltagarnas och aktieägarnas intressen samt öka ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med aktiägaren Lars-Erik Forsgårdhs förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter baserat på utgivande av teckningsoptioner (”Teckningsoptionsprogram 2023/2026 II”).

Teckningsoptionsprogram 2023/2026 II omfattar högst 11 500 000 teckningsoptioner och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska tecknignsoptionerna endast kunna tecknas av styrelseledamöter i bolaget. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 300 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 22 juni 2023 till och med den 7 juli 2023. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 16 september 2026 till och med den 30 september 2026.

Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde vid teckningstidpunkten, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut med användande av Black & Scholes-värderingsmodell.

Skälen till införandet av Teckningsoptionsprogram 2023/2026 II är att attrahera, behålla och motivera kvalificerade styrelseledamöter i bolaget samt stimulera styrelseledamöterna att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Vad särskilt gäller Tommy Andersson är det Lars-Erik Forsgårdhs uppfattning att Tommy Anderssons unika kunskaper och erfarenheter under de kommande åren kommer att vara helt avgörande för en framgångsrik utveckling av läkemedelskandidaten Foxy-5. Av särskild vikt är att Tommy Andersson kan biträda bolaget i vetenskapliga frågor i samband med framtida partnersamtal. Lars-Erik Forsgårdh anser därför att det föreslagna optionsprogrammet kommer att öka styrelseledamöternas engagemang i bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot bolaget samt vara till fördel för såväl bolaget som dess aktieägare.

Malmö den 30 juni 2023

WntResearch AB

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, VD
E-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2023, kl. 13.30

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som hämmar tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5:s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com. Följ även WntResearch på Linked in

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB