Reports

Published: 2015-05-29 08:53:53

WntResearch AB: Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31

Sammanfattning av delårsrapportFörsta kvartalet (2015-01-01 – 2015-03-31)

  •   Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
  •   Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 031 056 SEK (-704 281).
  •   Resultatet per aktie* uppgick till cirka -0,07 SEK (-0,05) före utspädning och -0,07 SEK (-0,05) efter utspädning.
  •   Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2015 till 99 % (99 %).

I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

* Periodens resultat dividerat med 15 523 328 aktier per 2015-03-31 (12 939 593 per 2014-03-31). Notera att det totala antalet återstående teckningsoptioner per den 31 mars 2015 var 100 592 stycken (149 342 per 31 mars 2014) vilka berättigar till teckning av 114 675 nya aktier (170 250).

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2015

  •    I februari 2015 meddelade WntResearch att bolaget har initierat behandling av den sista utav totalt tre patienter vid näst högsta dosnivå (dosnivå 7) i den kliniska fas 1-studien för Foxy-5 och att ingen läkemedelsrelaterad toxicitet observerats. Studien kommer att fortgå som planerat till dosnivå 8. Med anledning av att ett begränsat antal patienter har fått ta emot biologiskt meningsfulla Foxy-5-doser i studien är det i nuläget inte möjligt att dra slutsatser om potentiell aktivitet. WntResearch har därför beslutat att genomföra en uppföljande fas 1b-studie efter att den sista patienten slutfört den sista dosnivån (dosnivå 8). Det primära målet med denna studie blir att hitta den optimala dosen av Foxy-5, samt bestämma vilka biomarkörer som ska studeras, i den efterföljande randomiserade fas 2-studien. Fas 1b-studien kommer att vara fokuserad på potentiella biologiska effekter av Foxy- 5-behandling och kommer att inkludera omfattande biomarkör-studier på tumörbiopsier och blodprov på utvalda patienter före och efter behandling med Foxy-5.

  •   I början av mars 2015 meddelade bolaget att Peter Ström föreslogs för inval som ny ledamot i bolagets styrelse vid årsstämman den 9 juni 2015. Ström har haft olika ledande internationella befattningar inom KabiVitrum/KabiPharmaciaUpjohn och IMS Health i över 20 år. Ström har sedan tillkännagivandet deltagit som observatör vid styrelsens sammanträden.
  •   I mars 2015 meddelade WntResearch resultat från de sju första dosnivåerna av fas 1 presenteras i ett pressmeddelande vid tidpunkten för ASCO-konferensen i månadsskiftet maj-juni 2015. Tidigare kommunicerades att resultaten skulle komma att presenteras under konferensen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  •   I april 2015 kommunicerade bolaget ett klargörande om vilka data som kan förväntas från den pågående fas 1-studien (dos-eskalering) hos patienter med kolon-, bröst- och prostatacancer samt en förklaring till varför data kommer att presenteras genom ett pressmeddelande och inte under själva mötet. WntResearchs abstract valdes inte ut för presentation. Anledningen till detta motiverades inte av ASCO, men kan vara att den vetenskapliga kommittén ansett att nyhetsvärde saknats, då abstractet skrevs och skickades in före studiens avslut och därav inte innehöll finala resultat.
  •   I april 2015 meddelades att det europeiska patentverket på sin hemsida informerat om dess avsikt att bevilja ett europeiska patent för EP 2 384 763, vilket täcker WntResearchs peptid Foxy-5.
  •   I slutet av april 2015 meddelades att Thomas Feldthus, CFO, kommer att lämna WntResearch från om med den 1 juni 2015. Arbetet med att hitta en lämplig ersättare är inlett.


VD Nils Brünner kommenterar

Kära aktieägare i WntResearch,

Årets första månader har passerat och det har blivit dags för en summering av den tid som passerat. Vi kunde i februari meddela att vi valt att initiera en uppföljande fas 1b-studie avseende Foxy-5 så fort sista patienten i fas 1-studien behandlats med den högst dosnivån (8). Avseende fas 1-studien har inga biverkningar observerats, vilket är glädjande. Antalet patienter som behandlats i fas 1-studien är dock för låg för att kunna dra några säkra slutsatser, varför vi valt att öka antalet patienter och höja doserna av Foxy-5. Målet med fas 1b-studien är att finna den optimala dosen av Foxy-5 och avgöra vilka biomarkörer som ska studeras i den påföljande fas 2-studien. Data från fas 1-studien är planerade att presenteras i ett pressmeddelande snarast efter att all data har samlats in och analyserats. Vi planerar att genomföra den kliniska fas 1b-studien under hösten och att därefter initiera en klinisk fas 2-studie under 2016.

Vi fick i april 2015 information om att det europeiska patentverket avser bevilja patent för Foxy-5. Patentskydd för Foxy-5 är viktigt och givetvis glädjande då detta är vårt huvudpatent. Patentansökningarna är väsentliga för vår verksamhet och att stärka verksamhetens ställning på marknaden eftersom de utgör grunden för framtida affärsverksamheter såsom licensiering, monopol på läkemedelsförsäljning inom WntResearchs område och utgör en betydande del av värdet av vår läkemedelsportfölj.

Vi har under perioden även meddelat att Peter Ström förslås för inval vid vår kommande årsstämma. Peter, som i grunden är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, har innehaft olika ledande internationella befattningar inom KabiVitrum/ KabiPharmacia/ Pharmacia Upjohn och IMS Health i över 20 år. Han har även varit styrelseledamot i ActiveBiotech, Oasmia och PULS AB och sitter för närvarande i styrelsen för LIDDS, Stockholm Corporate Finance och några andra privata företag. Peter kommer att bli ett välkommet tillskott i verksamheten, inte minst genom att bolagets affärsutveckling kommer att förstärkas avsevärt, samtidigt som hans erfarenheter och expertis på ett utmärkt sätt matchar nuvarande och framtida behov hos WntResearch.

Nils Brünner

VD, WntResearch AB

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription