Reports

Published: 2023-08-25 08:40:00

Miris Holding AB: Halvårsrapport 2023

Miris AB är ett globalt företag som bidrar till ökad neonatal hälsa genom utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk vilket möjliggör individuell nutrition för prematura barn.

Miris analysinstrument, Miris Human Milk AnalyzerTM (Miris HMATM) säljs globalt och dryga 500 instrument är idag installerade fördelat på 53 länder. Försäljningen sker både direkt och via distributörer. Analysinstrumentet är godkänt som medicintekniskt instrument i Europa, USA och Japan. Det används idag i första hand inom sjukvården för analys av bröstmjölk till prematura barn och för klassificering av donerad bröstmjölk vid mjölkbanker. Bolaget har inga konkurrenter då det i dagsläget inte finns andra analysinstrument för bröstmjölk som har medicintekniskt godkännande i världen.

Delårsrapport för perioden 1/4 - 30/6 samt 1/1 – 30/6, 2023
Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år.


1/4 – 30/6 2023

Nettoomsättningen uppgick till

3 277 tkr (4 487 tkr)

Resultatet före skatt uppgick till 

-3 914 tkr (-3 028 tkr)

Resultatet efter skatt uppgick till 

-3 914 tkr (-3 028 tkr)

Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till

  -0,205/aktie (-0,206 kr/aktie)


1/1 – 30/6 2023

Nettoomsättningen uppgick till

 6 056 tkr (8 796 tkr)

Resultatet före skatt uppgick till 

-9 304 tkr (-6 581 tkr)

Resultatet efter skatt uppgick till 

-9 304 tkr (-6 581 tkr)

Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till

-0,486kr/aktie (-0,470 kr/aktie)


Viktiga händelser under andra kvartalet (1/4 – 30/6 2023)

 • Miris utökar sin närvaro på Mjölkbanker i USA
 • Miris förstärker likviditeten
 • Miris HMA™ installerad på St Luke’s Children’s i Boise, Idaho
 • Arkansas första bröstmjölkbank installerar Miris HMA™
 • Miris HMA™ installerad på Mothers' Milk Bank of Tennessee


Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Nedsättning av aktiekapital
  Vid extra bolagsstämma 24 juli beslutade stämman att minska aktiekapitalet med ca 18 494 104 kronor utan återbetalning till aktieägarna. Minskningen ska ske utan indragning av aktier. Minskningen av aktiekapitalet sker för avsättning till fritt eget kapital enligt 20 kap 1 § första stycket andra punkten aktiebolagslagen.
 • Miris beviljas lån om 4 MSEK från Almi Företagspartner AB


VD:s kommentar

Välkommen till Miris halvårsrapport för 2023.

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 3 277 tkr jämfört med 4 487 tkr för samma period 2022. Marknaden har ej återhämtat sig helt från den tillfälliga nedgång i nyinvesteringar som vi sett under första kvartalet i år, men allt tyder på att återhämtningen har påbörjats. Det finns även andra viktiga positiva resultat för första halvåret:

 • Den ökande försäljningen av förbrukningsartiklar är fortsatt helt i linje med budget. Under första halvåret har försäljningen av förbrukningsartiklar för Miris HMA™ ökat med 26% jämfört med samma period 2022 (Tabell 1).
 • De totala återkommande intäkterna, som inkluderar bland annat förbrukningsartiklar för Miris HMA™ samt serviceavtal, ökade med närmare 10% under första halvåret jämfört med samma period 2022.
 • Bruttomarginalen fortsätter ligga på en mycket hög och stabil nivå på över 80%.
 • Vi tar marknadsandelar i USA: Miris HMA™ är nu installerad och i drift vid mer än 40% av alla HMBANA mjölkbanker i USA.

Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -3 914 tkr (-3 028 tkr). Kostnaderna ligger i nivå med samma period 2022. Det något sämre resultatet är en följd av den lägre försäljningen av instrument under perioden jämfört med samma period 2022.

Arbetet med att utveckla ett beräkningsverktyg i samarbete med Trients AB för att underlätta kundernas användning av bröstmjölksanalys kliniskt har fortsatt under andra kvartalet. Beräkningsverktyget har i perioden presenterats för referenskunder och har där fått mycket positiv feedback. Målet att lansera beräkningsverktyget innan årsskiftet ligger fortsatt kvar och projektet ligger i fas för att nå detta mål. Även projektet med att utveckla nästa generation Miris HMA, HMA 2.0, har fortsatt som planerat under perioden. Fokus har som under första kvartalet varit utveckling av systemets elektronik och mekanik.

Under perioden genomfördes en lyckad första uppföljningsrevision efter förra årets ISO 13485 certifiering vilket visar på den mycket höga kvalité som Miris kvalitetsarbete håller. Vi har under andra kvartalet även medverkat vid flera viktiga internationella konferenser och genomfört ett antal viktiga installationer i USA. Det stora intresset för Miris HMA™ och individuell berikning av bröstmjölk för prematura barn är fortsatt mycket stort. Trots den nuvarande, tillfälliga begränsning i sjukhusens investeringsbudget, fortsätter intresset för Miris HMA™ att växa och vi har en ständigt ökande mängd offertförfrågningar. Allt talar därför för att försäljningen kommer ta fart igen när det makroekonomiska läget förbättras och sjukhusens investeringsbudget tillåter nyinvesteringar.

Den något reducerade nettoomsättningen under första halvåret har självklart fått konsekvens för bolagets kassa. Under perioden har olika lösningar tagits fram för att säkerställa fortsatt likviditet under den övergångsfas vi tillfälligt befinner oss i. Fortsatt drift har säkrats genom kostnadsreducerande åtgärder i kombination med att Miris styrelse och ledning gått in och säkrat likvid på 2 MSEK genom lån och borgensåtaganden. För att även möjliggöra fortsatt framdrift i utvecklingen av HMA 2.0 har Miris efter periodens slut fått beviljat ett lån om 4 MSEK från Almi Företagspartner AB. Projektet är av mycket stor vikt för bolagets långsiktiga lönsamhet och vi är mycket tacksamma för att vi på detta sätt kan säkerställa möjligheten att framdriva projektet enligt tidsplan.

Under kommande period fortsätter vi vårt försäljningsarbete med aktiv närvaro på marknaden. Detta inkluderar att delta på konferenser kombinerat med marknadsföring, kundbesök, seminarier, installationer och träning av kunder.

Det svåra ekonomiska läge som nu har varit över längre tid har medfört att många sjukhus de senaste 6 månaderna behövt göra hårda prioriteringar vad gäller nyinvesteringar. Vi ser samma trend hos flera bolag inom samma marknadssegment som Miris. Det är dock viktigt att påpeka att vi ser en påbörjad återhämtning i sjukhusens investeringsvilja under andra kvartalet och förväntar oss en ökad försäljningstillväxt under årets sista 6 månader. Att försäljningen av förbrukningsartiklar fortsätter att öka är också ett tydligt bevis på att antalet utförda analyser växer kontinuerligt och att användningen av instrumenten hos våra etablerade kunder är oberoende av ett svårt finansiellt läge.

Tack till alla aktieägare för ert stöd i en turbulent tid. Nu ser vi fram emot en spännande höst!

Camilla Myhre Sandberg VD,
Miris Holding AB


Denna information är sådan som Miris Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-25 08:40 CET.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB

News from Spotlight Group