Reports

Published: 2015-08-28 08:00:18

WntResearch AB: Halvårsrapport  2015-01-01 till 2015-06-30

Sammanfattning av halvårsrapportFörsta halvåret (2015-01-01 – 2015-06-30)

 •  Nettoomsättningen uppgick till 5.134.797 SEK (2.064.792).
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1.973.731 SEK (-4.627.876).
 •  Resultatet per aktie* uppgick till -0,13 SEK (-0,30).
 •  Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2015 till 97% (99%).

Andra kvartalet (2015-04-01 – 2015-06-30)

 •   Nettoomsättningen uppgick till 2.493.261 SEK (1.322.009).
 •   Resultatet efter finansiella poster uppgick till -942.675 SEK (-3.923.595).
 •   Resultatet per aktie* uppgick till -0,06 SEK (-0,25).


I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
* Periodens resultat dividerat med 15 546 128 aktier per 2015-06-30 (15 467 753 per 2014-06-30).
** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2015

 • I april 2015 kommunicerade Bolaget ett klargörande om vilka data som kan förväntas från den pågående fas 1-studien (dos-eskalering) hos patienter med kolon-, bröst- och prostatacancer samt en förklaring till varför Bolaget behöver ta emot all data från den kliniska fas 1-studien innan några rapporter kan publiceras.
 •     I april 2015 meddelades att det europeiska patentverket på sin hemsida informerat om dess avsikt att bevilja ett europeiskt patent för EP 2 384 763, vilket täcker WntResearchs peptid Foxy-5.
 •     I slutet av april 2015 meddelades att Thomas Feldthus, CFO, lämnade WntResearch från om med den 1 juni 2015. Anledning till detsamma var att Feldthus, medgrundare av Saniona AB, ville ägna sin fulla uppmärksamhet åt detta bolag.
 •     Den 1 juni 2015 presenterade WntResearch preliminära resultat från fas 1-studien med Foxy-5. Resultatet visar att WntResearch fortfarande inte sett någon läkemedelsrelaterad toxicitet. Det saknades fortfarande slutresultat från tre patienter. När dessa resultat fastställts kommer en slutrapport att presenteras. En summerande rapport kommer att släppas till allmänheten och en mer detaljerad rapport kommer att skickas till hälsovårdsmyndigheter.
 •     Den 9 juni 2015 hölls årsstämma i WntResearch. Vid stämman nyvaldes Peter Ström till styrelseledamot och vid efterföljande konstituerande styrelsemöte till styrelsens ordförande. Styrelsen bemyndigades även att besluta om emissioner. Mer utförlig information om de beslut som fattades finns att tillgå i ”Kommuniké från årsstämma” publicerad den 10 juni 2015 på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 25 augusti meddelades att den sista patienten i den pågående kliniska fas 1-studien med Foxy-5 inlett behandling på den sista dosnivån (dos nivå 8). En sammanfattande rapport med tillgänglig data från studien är planerad att presenteras under Q4 2015.

 

VD Nils Brünner kommenterar

Kära aktieägare i WntResearch,

Årets andra kvartal har passerat och det har blivit dags för en summering av den tid som passerat. För att förtydliga eventuella frågor avseende fas 1-studien på Foxy-5 klargjorde vi i början av april vilka data som kan förväntas av den pågående fas 1-studien vi utför hos patienter med kolon-, bröst- och prostatacancer. Fas 1-studien är nästan färdig och vi är mycket glada över att vi fortfarande inte sett någon läkemedelsrelaterad toxicitet. Antalet patienter som behandlats i fas 1-studien är dock för låg för att kunna dra några säkra slutsatser, varför vi valt att initiera en klinisk fas 1b-studie i vilken vi kommer att fortsätta öka dosen av Foxy-5 och samtidigt genomföra mer utförliga biomarkör-studier.

Vi hade naturligtvis hoppats att kunna avsluta fas 1-studien i slutet av maj och vid denna tidpunkt presentera en slutrapport. Men eftersom studien genomförts på mycket sjuka patienter, utan andra behandlingsalternativ, kan man aldrig vara säker på att hålla de planerade tidsramarna. Vi saknar fortfarande slutresultat från sista patient på den högsta dosen. Först när vi har dessa resultat kan vi göra avslut och presentera de finala resultaten. Så snart alla data har samlats in och analyserats kommer resultaten att presenteras i en slutrapport som kommer att inkludera toxicitetsdata och andra relevanta data från samtliga 8 dosnivåer av Foxy-5. En sammanfattning av rapporten kommer att göras offentlig för allmänheten. Vi ser fram emot att slutföra studien och därefter kommer vi att fortsätta vårt sökande efter den rekommenderade dosen för Foxy-5 genom att initiera en fas 1b-studie för att skapa bästa möjliga förutsättningar för den fas 2-studie som vi avser att starta snarast efter att fas 1b-studien slutförts. Målet med fas 1b-studien är att finna den optimala dosen av Foxy-5 och avgöra vilka biomarkörer som ska studeras i den påföljande fas 2-studien. Fas 1b-studien kommer att inkludera fler kliniker för att förbättra rekryteringstakten av patienter till studien.

Vi har under perioden även kunnat meddela att Europeiska patentverket avser bevilja patent för Foxy-5. Patentskydd för Foxy-5 är viktigt och glädjande då detta är vårt huvudpatent. Patentansökningarna är väsentliga för vår verksamhet och för att stärka verksamhetens ställning på marknaden eftersom de utgör grunden för framtida affärsverksamheter såsom licensiering, monopol på läkemedelsförsäljning inom WntResearchs område och utgör en betydande del av värdet av vår läkemedelsportfölj.

Under våren beslutade vår tidigare CFO Thomas Feldthus att lämna arbetet i WntResearch för att kunna ge hela sin tid till bolaget Saniona AB, vilket han är medgrundare av. Jag vill uttrycka min djupaste respekt och ett helhjärtat tack för allt värde Thomas tillfört WntResearch genom sitt engagemang och omfattande erfarenhet vilken har bidragit till att föra WntResearch från preklinisk till klinisk fas.

Jag vill även kort nämna att Peter Ström vid årsstämma i juni nyvaldes till ledamot och styrelsens ordförande. Genom Peters profil tillförs vår verksamhet ytterligare spetskompetens.

Nils Brünner

VD, WntResearch AB

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB