Press release from Companies

Published: 2023-09-06 08:00:00

WntResearch AB: Teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner serie TO 6 i Wntresearch AB har fastställts till 0,14 SEK per aktie och nyttjandeperioden inleds idag den 6 september

Wntresearch AB ("WntResearch" eller "Bolaget") emitterade teckningsoptioner serie TO 6 i samband med en företrädesemission av units som genomfördes under det första kvartalet 2023. En (1) teckningsoption serie TO 6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under mätperioden från och med den 21 augusti 2023 till och med 1 september 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (0,09 SEK) och högst 0,80 SEK. Den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,21 SEK och således är teckningskursen fastställd till 0,14 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner serie TO 6 pågår från och med den 6 september 2023 till och med den 20 september 2023.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets hemsida, www.wntresearch.com.

Sammanfattade villkor för teckningsoptioner serie TO 6:

Nyttjandeperiod: 6 september 2023 – 20 september 2023.

Teckningskurs: 0,14 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 105 271 705 teckningsoptioner serie TO 6. Vid fullt nyttjande emitteras 105 271 705 aktier vilket tillför Bolaget cirka 14,7 MSEK, före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 6: 15 september 2023.

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 6 ökar aktiekapitalet med 9 474 453,45 SEK, från 27 418 191,12 SEK till 36 892 644,57 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 105 271 705 aktier, från 304 646 568 aktier till 409 918 273 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 25,7 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Nyttjande av teckningsoptioner serie TO 6

Anmälan för teckning - direktregistrerade aktieägare

Anmälan sker via en anmälningssedel som finns tillgänglig på Vator Securities och WntResearchs respektive hemsidor. Betalning sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Både anmälningssedel och betalning ska vara Vator Securities tillhanda senast klockan 15.00 den 20 september 2023.

Anmälan för teckning - förvaltarregistrerade aktieägare

Om optionsinnehavaren har sina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) sker teckning och betalning hos förvaltaren som ger vidare instruktioner om tillvägagångssätt för nyttjande av teckningsoptioner. Optionsinnehavaren bör kontakta sin förvaltare i god tid för vidare instruktioner angående nyttjande av teckningsoptioner.

Notera att de teckningsoptioner serie TO 6 som inte nyttjas senast den 20 september 2023, alternativt avyttras senast den 15 september 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 20 september 2023.

Rådgivare

Vator Securities AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptioner serie TO 6.

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, VD
Tel: +46 (0)706306519
E-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som hämmar tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5:s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Följ WntResearch på Linked in

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i WntResearch. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner serie TO 6 i WntResearch har endast skett genom det prospekt som WntResearch offentliggjorde den 14 december 2022. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets hemsida, www.wntresearch.com.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

News from Spotlight Group