Press release from Companies

Published: 2023-09-22 12:47:19

WntResearch AB: Teckningsoptioner serie TO 6 tecknades till cirka 91,5 procent och Wntresearch AB tillförs cirka 13,5 MSEK

Wntresearch AB ("WntResearch" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptioner serie TO 6, vilka emitterades i samband med en företrädesemission av units under det första kvartalet 2023. Totalt tecknades 96 320 861 nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om 0,14 SEK per aktie, motsvarande en teckningsgrad om cirka 91,5 procent. Genom nyttjandet av teckningsoptioner serie TO 6 tillförs WntResearch cirka 13,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK.

Bakgrund

Teckningsperioden för nyttjandet av teckningsoptioner serie TO 6 pågick under perioden från och med den 6 september 2023 till och med den 20 september 2023. Teckningskursen per aktie fastställdes till 0,14 SEK.

Totalt nyttjades 96 320 861 teckningsoptioner serie TO 6 för teckning av 96 320 861 aktier, innebärandes att cirka 91,5 procent av utestående teckningsoptioner serie TO 6 nyttjades för teckning av aktier.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske omkring vecka 40.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av teckningsoptioner serie TO 6 ökar antalet aktier i WntResearch med 96 320 861 aktier, från 304 646 568 aktier till totalt 400 967 429 aktier. Aktiekapitalet ökar med 8 668 877,49 SEK, från 27 418 191,12 SEK till 36 087 068,61 SEK. För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner serier TO 6 uppgår utspädningen till cirka 24,0 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Kommentar från VD

”Genom det nyligen avslutade optionsprogrammet TO6 får vi ett kapitaltillskott på cirka 13 miljoner kronor som stärker kassan inför återstarten av patientrekryteringen i vår pågående kliniska fas 2-studie. Jag uppskattar det förtroende vi har från våra aktieägare och ser fram emot att fokuserat arbeta vidare med utvecklingen av vår läkemedelskandidat Foxy-5. Våra ad hoc-resultat i studien, som görs i patienter med tjocktarmscancer, har möjliggjort en ny studieplan och inom kort kommer patientrekryteringen att återupptas. Den uppdaterade studieplanen innebär att vi nu på ett kostnadseffektivt sätt har möjlighet att få fram attraktiva kliniska data.”

Rådgivare

Vator Securities AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptioner serie TO 6.

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, VD
E-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som hämmar tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5:s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Följ WntResearch på Linked in

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i WntResearch. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner serie TO 6 i WntResearch har endast skett genom det prospekt som WntResearch offentliggjorde den 14 december 2022. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets hemsida, www.wntresearch.com.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

News from Spotlight Group