Press release from Companies

Published: 2023-10-18 15:13:46

WntResearch AB: WntResearch har inkluderat första patienten till den omdesignade proof of concept-studien NeoFox med läkemedelskandidaten Foxy-5

WntResearch meddelade idag att den första patienten har rekryterats till den omdesignade kliniska fas 2-studien NeoFox, som är en proof of concept-studie med läkemedelskandidaten Foxy-5. Den första patienten rekryterades vid ett prövningscenter i Barcelona, Spanien.  

Den kliniska fas 2-prövningen NeoFox är en proof of concept-studie i patienter med tjocktarmscancer vilken ursprungligen var tänkt att omfatta en tvåårig uppföljningsperiod av patienterna. Positiva ad hoc-observationer som genererats i studien möjliggjorde att designen kunde justeras vilket ger stora fördelar i form av tids- och kostnadsbesparingar. Den nya studiedesignen godkändes under sommaren 2023 av berörda regulatoriska myndigheter. 

Mot bakgrund av den positiva säkerhetsprofilen för Foxy-5 beslutade företaget att utnyttja möjligheten att utvärdera högre doser än vad som tidigare använts. Detta för att optimera möjligheten att studera full effekt. Därefter kommer cirka 80 patienter att behandlas med den optimala dosen.

Patienterna erhåller den första behandlingen av Foxy-5 efter diagnos och behandlas under minst tre veckor fram till dess att primärtumören opereras bort. Effekten bedöms utifrån lokal tumörutbredning och spridning till närliggande lymfkärl, något som i sin tur bedöms minska risken för återfall och fjärrmetastaser. Behandlingseffekten kommer att utvärderas genom datortomografi före och efter behandling samt genom mikroskopisk undersökning av bortopererade tumörer och lymfkörtlar.

Den kliniska studien är öppen, randomiserad och kommer att jämföra behandling med Foxy-5 med patienter i en kontrollgrupp. Baserat på tidigare patientrekryteringstakt väntas resultat under 2025.

"Vi har nu inkluderat den första patienten i enlighet med det nya studieupplägget och har därmed uppnått en viktig milstolpe. Vi ser i studiens första skede fram emot att utvärdera vilken dos av Foxy-5 som är optimal för att potentiellt kunna förbättra utsikterna för patienterna", säger Ramon Salazar, koordinerande läkare i studien.

"Efter att vi under sommaren fått godkännande från berörda myndigheter om den reviderade studieplanen för NeoFox är vi väldigt entusiastiska över att den första patienten nu har rekryterats. Den justerade studieplanen ger Foxy-5 bästa möjligheter att visa sin potential och den ger även stora fördelar i form av tids- och kostnadsbesparingar jämfört med den ursprungliga planen", säger WntResearchs vd Pernilla Sandwall.

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, vd
E-post:
pernilla.sandwall@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

News from Spotlight Group