Press release from Companies

Published: 2023-10-24 13:09:43

WntResearch AB: WntResearch planerar initial effektutvärdering av Foxy-5 baserat på hälften av patienterna i den kliniska proof of concept-studien

WntResearch meddelade idag att bolaget har beslutat att utvärdera data under den pågående och omdesignade kliniska fas 2-studien NeoFox, som syftar till att fastställa proof of concept för läkemedelskandidaten Foxy-5. En utvärdering av effekten kommer att genomföras när cirka 40 av de totalt 80 planerade patienterna i studien har fått sin tumör bortopererad i enlighet med studieplanen.   

Den kliniska fas 2-studien NeoFox är en proof of concept-studie i patienter med tjocktarmscancer. Patienterna som inkluderas till behandling med Foxy-5 erhåller den första behandlingen efter diagnos och behandlas därefter under minst tre veckor fram till dess att primärtumören opereras bort. De patienter som inkluderas till kontrollgruppen får standardbehandling fram till operation. NeoFox är en öppen studie, vilket innebär att data blir successivt tillgängliga under studiens gång. För att kunna tolka resultaten på ett meningsfullt sätt, krävs dock en viss datavolym. Den första patienten inkluderades till den omdesignade studien i mitten av oktober.

WntResearch har nu beslutat att göra en initial analys av data redan efter att 20 patienter i Foxy-5-gruppen respektive 20 patienter i kontrollgruppen har fått sin tumör bortopererad. Avsikten är att utvärdera effekten av Foxy-5 och samtidigt bedöma om det planerade antalet om totalt 80 patienter är tillräckligt stort för att studien i sin helhet ska kunna påvisa den önskade effekten. Slutliga resultat från studien väntas under 2025.

"Under förra veckan inkluderade vi den första patienten till den nydesignade proof of concept-studien av Foxy-5 och vi har nu flera viktiga milstolpar att se fram emot. Det första steget är att utvärdera vilken dos som är lämplig för resterande del av studien, viket vi förväntar oss kunna göra till våren. Därefter kommer vi fortsätta studien med den valda dosen. När hälften av patienterna är inkluderade, planerar vi att ta göra en initial utvärdering av effekten och avgöra om vi ska fortsätta inkludera det resterande antalet patienter", säger WntResearchs vd Pernilla Sandwall.

Den kliniska fas 2-prövningen NeoFox var ursprungligen tänkt att omfatta en tvåårig uppföljningsperiod av patienterna. Positiva ad hoc-observationer som genererats i studien möjliggjorde att designen kunde justeras vilket ger stora fördelar i form av tids- och kostnadsbesparingar. Den nya studiedesignen godkändes under sommaren 2023 av berörda regulatoriska myndigheter. 

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, vd
E-post:
pernilla.sandwall@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB