Reports

Published: 2015-11-30 08:52:21

WntResearch AB: Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-09-30

Sammanfattning av delårsrapport

Första nio månaderna (2015-01-01 – 2015-09-30)

 •   Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
 •   Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 040 649 SEK (-5 703 410).
 •   Resultatet per aktie* uppgick till -0,20 SEK (-0,37).
 •   Soliditeten** uppgick per den 30 september 2015 till 99,3 % (98,2 %).

Tredje kvartalet (2015-07-01 – 2015-09-30)

 •    Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
 •    Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 066 919 SEK (-1 075 534).
 •    Resultatet per aktie* uppgick till -0,07 SEK (-0,07).

I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

* Periodens resultat dividerat med 15 546 128 aktier per 2015-09-30 (15 484 853 per 2014-09-30).

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2015

 • Den 25 augusti meddelades att den sista patienten i den pågående kliniska fas 1-studien med Foxy-5 inlett behandling på den sista dosnivån (dos nivå 8). En sammanfattande rapport med tillgänglig data från studien är planerad att presenteras under Q4 2015.
 • Den 8 september meddelades att ett abstract med data för Foxy-5 accepterats för presentation vid den internationella onkologikongressen International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics i Boston den 6 november 2015.
 • Den 14 september meddelades att den sista patienten, i den pågående kliniska fas 1-studien med Foxy-5, avslutat behandling enligt protokollet på sista dosnivån (dosnivån 8). Därmed stängdes fas 1-studien. Data analyseras därefter innan en sammanfattande rapport presenteras under Q4 2015.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 5 november redovisades en delrapport med kliniska data från fas 1-studien med Foxy-5. Nedan redovisas väsentligt innehåll i delrapporten:
  • Delrapporten visade att Foxy-5 ur toxikologisk synpunkt är säkert och tolereras väl utan dosbegränsande toxicitet observerad vid någon dos. Detsamma är i linje med Bolagets djurtoxicitets-studier och kommer enligt styrelsens bedömning att underlätta kombinationsbehandling med Foxy-5 och andra anticancerläkemedel i framtiden.
  • Foxy-5 kan detekteras i blod med högsta uppmätta nivåer inom fem minuter efter infusion. I kohorterna 4-6 kunde Foxy-5 detekteras i blodet under behandlingen och halveringstiden av Foxy-5 var mindre än en timme efter infusion.
  • CTC-räkningar är svåra att evaluera, eftersom Foxy-5 försämrar åtminstone två olika processer vilka är frisättning av tumörceller från tumörvävnader (minskar antalet CTC:er) och passagen av cancerceller ur blodomloppet (ökar antalet CTC:er). WntResearch avser i framtida studier använda ytterligare teknologier för CTC-mätningar.
  • Som mätts med datortomografi, vid dosnivå fem gavs två patienter fler än 20 infusioner av Foxy-5 och en av patienterna utvecklade stabil sjukdom efter åtta veckor. Denna patient mottog fortsatt behandling (51 doser) och hade fortsatt stabil sjukdom efter 16 veckor.
  • Vid var och en av dosnivåerna sex och sju mottog en av tre patienter fler än 20 doser, dvs. respektive 22 och 21 doser.
  • Vid dosnivå åtta mottog fyra patienter 20 infusioner eller fler och två av patienterna utvecklade stabil sjukdom efter åtta veckor. En av dessa två patienter mottog enbart 28 infusioner totalt (patienten valde att avbryta behandlingen) medan den andra patienten mottog fortsatt behandling (52 doser) och fortfarande hade stabil sjukdom efter 16 veckor. Alla utvärderingar genomfördes i enlighet med datortomografi och följde RECIST-kriteriet.
  • Baserat på resultaten från den kliniska fas 1-studien med Foxy-5, kommer WntResearch nu att genomföra en klinisk fas 1b-studie i vilken doseskalering av Foxy-5 ska fortsätta med specifikt fokus på att avgöra den biologiska svarsdosen (BRD) för Foxy-5, eftersom Foxy-5 försvårar cancercellmigration och reducerar bildandet av fjärrmetastaser utan att inducera tumörregression. BRD kommer att avgöras på grundval av en omfattande undersökning av biomarkörer och datortomografi.
  • WntResearch kommer samtidigt att förbereda för en randomiserad klinisk fas 2-studie.
 • Den 10 november publicerade WntResearch en kommentar från Bolaget rörande resultatet från fas 1-studien med Foxy-5 på Bolagets hemsida (www.wntresearch.com). Kommentaren i sin helhet återfinns under rubriken "Investor & media", med underrubrik "Evenemang & presentationer".
 • Den 23 november meddelades att det amerikanska patentverket (United States Patent and Trademark Office) avser att bevilja ett patent för Foxy-5 för behandling av prostatacancer.

VD Nils Brünner kommenterar

Kära aktieägare i WntResearch,

Det tredje kvartalet 2015 har passerat, ett kvartal under vilket vi uppnått den fram till nu viktigaste milstolpen i WntResearchs historik: vi har framgångsrikt slutfört fas 1-studien och är nu redo att gå in i nästa viktiga steg på vår väg mot att introducera Foxy-5 som en viktig och ny terapeutisk möjlighet för patienter som lider av cancer.

Vi har under perioden presenterat resultaten från de prekliniska- och kliniska studierna med Foxy-5, vid International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics (AACR-NCI-EORTC) i Boston, Massachusetts, vilket presenterades den 6 november 2015. AACR-NCI-EORTC är det främsta internationella mötet för alla som är intresserade av utveckling av läkemedel mot cancer och mötet lockar representanter från nästan alla läkemedels- och bioteknikföretag som är involverade i utvecklingen av cancerläkemedel. Därmed gavs vi ett utmärkt tillfälle att presentera vår verksamhet ytterligare med andra intresserade forskare och företag.

Som tidigare meddelats kunde vi den 14 september avisera att den sista patienten, i den pågående kliniska fas 1-studien med Foxy-5, avslutat behandling enligt protokollet på sista dosnivån (dosnivå 8). Därmed stängdes fas 1-studien för att möjliggöra analysering av data innan en sammanfattande rapport kunde presenteras under det fjärde kvartalet 2015. Vissa patienter kommer att kvarstå på behandling så länge deras läkare finner det lämpligt. Vi är givetvis mycket glada över att ha avslutat fas 1-studien med Foxy-5.

Vi vill än en gång uttrycka vår tacksamhet till alla patienter som frivilligt deltagit i studien, till de behandlande läkarna och sjuksköterskorna och till studieteamet från Smerud som tillsammans med er aktieägare möjliggjort studien. Arbetsinsatsen har varit betydande och samarbetet har fungerat väldigt bra, vilket vi hoppas kommer att fortsätta under den kommande planerade fas 1b-studien. Vi har en spännande tid framför oss och vi ser med tillförsikt fram emot de utmaningar vi kommer att ställas inför.

Nils Brünner

VD, WntResearch ABWntResearch AB

WntResearch är baserat på forskning av professor Tommy Andersson och hans forskargrupp vid Lunds universitet, i syfte att utveckla innovationer om proteinet Wnt-5a och dess roll i cancer. Bolaget har erhållit patentskydd på syntetiska peptider, framtagna av professor Tommy Anderssons forskargrupp, varav en – Foxy-5 – i djurmodeller har visat sig radikalt hämma tumörspridning (metastasering) av bröstcancer och prostatacancer. WntResearch arbetar för att forskningen ska resultera i klinisk användning av Bolagets nya läkemedel mot tumörspridning.

Affärsmodell

WntResearch ska huvudsakligen generera intäkter via utlicensiering av Bolagets läkemedelskandidater för olika metastaserande cancerformer. Genom utlicensiering till etablerade aktörer inom läkemedelsbranschen främjas effektiv, professionell och i sammanhanget snabb lansering av läkemedel.

Målsättningar

Bolagets målsättning har varit att under tredje kvartalet 2015 ha tagit läkemedelskandidaten Foxy-5 genom en klinisk fas 1-studie och att därefter genomföra en klinisk fas 1b-studie. I september 2015 avslutades WntResearchs kliniska fas 1-studien med Foxy-5 och en sammanfattande rapport avseende resultat från studien kunde presenteras under det fjärde kvartalet 2015. Snarast efter genomförd klinisk fas 1b-studie är Bolagets avsikt att initiera en klinisk fas 2-studie. Efter att ha uppnått ”Proof of concept” i människa med Foxy-5 är WntResearchs målsättning att finna en lämplig partner för vidare utveckling.

Utveckling i siffror under tredje kvartalet 2015

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Omsättning

Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2015 uppgick till 0 SEK (0).

Resultat

Bolagets resultat efter skatt för det tredje kvartalet 2015 uppgick till -1 066 919 SEK (-1 075 534).

Finansiell utveckling

Bolagets finansiella resultat under tredje kvartalet 2015 speglar att kostnaderna för övriga externa kostnader täcker det sista steget av den kliniska fas 1-studien och inledande kostnader för tillverkning av den aktiva substansen för den kliniska fas 1b-studien uppkommit. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,1 MSEK och kassaflödet uppgick till -7,7 MSEK, resulterande i att kassa och bank vid periodens slut uppgick till 20,9 MSEK.

Aktien

WntResearch noterades på AktieTorget i december 2010. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 30 september 2015 uppgick antalet aktier i WntResearch till 15 546 128 stycken.

Teckningsoptioner

Teckningsoptioner GEM

Vid extra bolagsstämma den 25 november 2011 bemyndigades styrelsen att vid ett tillfälle under perioden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta att emittera högst 1 000 000 teckningsoptioner att utges utan vederlag till Global Emerging Markets (GEM) för att fullgöra Bolagets skyldigheter enligt finansieringsavtalet mellan parterna. I april 2012 kommunicerade WntResearch att ett avtal kring finansiering träffats med GEM. Totalt kan Bolaget tillföras nytt kapital om 19,5 MSEK fördelat på en equity line (ett antal riktade nyemissioner på upp till tio MSEK) och
1 000 000 teckningsoptioner. Efter omräkning med anledning av företrädesemissioner (i enlighet med optionsvillkoren) berättigar varje teckningsoption till teckning av 1,14 nya aktier till en teckningskurs om 8,31 SEK per aktie. Det totala antalet återstående teckningsoptioner per den 30 september 2015 var 80 592 stycken. Teckningsoptionerna kan nyttjas till och med den 28 november 2016.

Personaloptionsprogram

Vid årsstämma den 18 juni 2013 beslutades om utfärdande av högst 390 000 personaloptioner till nyckelpersoner i WntResearch. För att möjliggöra leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, beslutades samtidigt om emission av högst 512 538 teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag till WntResearch. Efter anmälan om deltagande från berättigade deltagare utgavs totalt 325 000 personaloptioner och efter analys av Bolagets skyldighet att betala sociala avgifter baserat på individuella omständigheter för deltagarna uppgick det faktiska antalet utfärdade teckningsoptioner till 345 423 stycken med en teckningskurs om 10,66 SEK per aktie, vilket motsvarar 100 procent av den genomsnittliga slutkursen för WntResearchs aktie på AktieTorget under tio handelsdagar efter årsstämman 2013. Efter omräkning med anledning av den företrädesemission som genomfördes i april 2014 (i enlighet med optionsvillkoren) berättigar varje teckningsoption till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 10,62 SEK per aktie. Personaloptionerna är förenade med intjäningsvillkor kopplade till anställningen. Per den 30 september 2015 uppgick antalet personaloptioner som maximalt kan komma att utnyttjas till 292 500 stycken vilket medför att totalt antal teckningsoptioner som kan komma att nyttjas per samma datum uppgick till 312 923 stycken. Innehavarna kan nyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från dagen efter den årsstämma som hålls under 2016 och fram till och med den 30 juni 2017, med undantag för en period om 30 dagar före offentliggörande av någon av WntResearchs ordinarie delårsrapporter, dagen för offentliggörandet inkluderad. Personaloptionerna kan dock nyttjas i förtid om någon part, eller flera parter som agerar tillsammans, förvärvar aktier så att parten/parterna äger mer än 50 procent av totalt antal utestående aktier i WntResearch; eller (ii) samtliga eller väsentligen samtliga WntResearchs tillgångar överlåtes i en eller en serie av relaterade transaktioner.

Principer för delårsrapportens upprättande

Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké 2015                29 februari 2016

Avlämnande av delårsrapport

Lund, 27 november 2015

WntResearch AB

Styrelsen

Peter Ström                                      Styrelseordförande

Tommy Andersson                            Styrelseledamot

Carl Borrebaeck                                Styrelseledamot

Peter Buhl                                         Styrelseledamot

Lars Larsson                                      Styrelseledamot

Kjell Stenberg                                   Styrelseledamot

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription