Press release from Companies

Published: 2024-02-07 09:00:00

EatGood Sweden AB: Bokslutskommuniké EatGood Sweden AB 1 jan - 31 december 2023

    

 

 

Bokslutskommuniké EatGood Sweden AB

1 jan – 31 december 2023

 

 

Fjärde kvartalet 2023, oktober - december  Helåret 2023, januari - december                           
Nettoomsättning: 3 441 (1 571) TKR  Nettoomsättning: 9 081 (5 921) TKR

Rörelseresultat: 96 (-990) TKR  Rörelseresultat: -1 723 (-4 245) TKR

 

Viktiga händelser under 4:e kvartalet samt helåret 2023

4:e kvartalet

 • Omsättningen stiger till 9 081 TKR.
 • Bolaget har fått uppföljningsorder från bolagets distributör i USA på Lightfry LF12U-4 på motsvarande 2 000 TKR.
 • Bolaget påbörjade under Q4 leveranser av Lightfry-enheter till US Army i Tyskland och Italien.
 • Bolaget levererade under Q4 Lightfry-enheter till en livsmedelsindustri i Slovenien.
 • Bolaget deltog med en utställningsmonter på mässan i Milano, HOST 2023. Efter mässan har bolaget knutit till sig nya distributörer i Lettland, Saudiarabien och Irland.
 • Bolaget har under 2023 avslutat arbetet med certifiering för Lightfry till kryssningsfartyg, enligt USPH-standard.

Viktiga händelser kvartal 1-3

 • Vår Brittiska distributör, Cuisinequip, ökar försäljningen på den Brittiska marknaden. Distributören har bl.a levererat Lightfry-enheter till fotbollsarenor och universitet i UK.
 • Bolaget fick uppföljningsorder från den australiensiska distributören på motsvarande 1 100 TKR.
 • Fortsatt full satsning hos TFI, vår Kanadensiska distributör. TFI har utsett en dedikerad säljansvarig för Lightfry samt nyrekryterat en säljchef. Leveranser av Lightfry-enheter har bl.a skett till sjukhus och skolor i Kanada.
 • Bolaget har aktivt arbetat med att sprida information i form av vårt informations blad ”The Benefit Package”(Finns på följande länk: Benefits – Lightfry) med fokus på fördelar.
 • Konsumentmarknaden för luftfritöser visar fortsatt stark tillväxt. Detta säkrar framtiden och skapar ett sug efter luftfriterad mat.

 

 

 

Fortsatt ökad acceptans för vår ledande teknik i kombination med övergripande trender bakom kraftigt ökad försäljning under 2023

 

VD har ordet

Eatgood Sweden AB:s försäljning ökade under helåret 2023 med 53% till totalt 9 081 (5 921)TKR vilket är på god väg mot ett nytt rekord. Resultatet för helåret 2023 landade på -1 723 (-4 245)TKR vilket är bolagets bästa helårsresultat och ett rejält kliv mot break-even.

 

Bakom den högre försäljningen och det förbättrade resultatet ligger ett fortsatt ökande intresse för de nyckelegenskaper som Lightfry erbjuder, såsom ökad säkerhet, förbättrad miljömässig hållbarhet, hälsomässiga fördelar och energieffektivitet. Globala drivkrafter inom miljö-, hälso- och säkerhetsområdet bidrar till att ytterligare öka intresset för dessa egenskaper och detsamma gäller de kraftigt ökande priserna på såväl energi som vegetabilisk olja.

 

När det gäller friteringsteknologin pågår det inom restaurangbranschen ett teknikskifte där vår teknologi, Air Fry Technology, erbjuder ett mycket attraktivt alternativ till traditionella friteringsmetoder. Teknikskiften möter oftare generellt ett visst motstånd eftersom det innebär man skall gå från en teknologi som man känner väl, till en som är ny och mindre välkänd. Detta är också något som i stor utsträckning kännetecknar den kommersiella restaurangindustrin som till sin natur är konservativ och normalt ligger minst 10 år efter konsumentmarknaden.Här ser vi dock under det gångna året tydliga tecken på förändring och på att allt fler inom den kommersiella restaurangindustrin får upp ögonen för våra produkter och dess stora fördelar. Till detta bidrar nämnda nyckelegenskaper och övergripande skeenden men också airfry-teknologins allt bredare spridning genom hushållsprodukter som också ökar restaurangbranschens intresse för, och viljan att prova våra produkter.

 

För att säkerställa att vi tar tillvara de möjligheter som denna utveckling erbjuder bygger vi vår affär på fyra ben där USA, Kanada, Storbritannien utgör tre av dem och den marina sektorn det fjärde. Under året ökade försäljningen kraftigt på framför allt den brittiska marknaden men även i USA utvecklades vår försäljning väl. Vi noterade också ett kraftigt ökat intresse inom verksamheter där hälsa och säkerhet har hög prioritet såsom sjukhus, skolor, universitet och militära anläggningar. Att TFI Kanada är ledande och aktiva inom dessa segment är självfallet synnerligen positivt eftersom det innebär att de kommer börja avropa på det tidigare tecknade ramavtalet från 2022 om totalt 38 500 TKR. Detta ger snabb spridning och kunskap om kommersiell luftfritering men framför allt leder det till kraftigt ökad efterfrågan på Lightfry-enheter vilket gör att både försäljningsvolymer och omsättningen ökar snabbt, något som är avgörande för att Eatgood skall gå till att vara ett lönsamt bolag.

 

Inför 2024 har Eatgood positionerat sig väl och vi kommer under året att ha en hög global närvaro på mässor runt om i världen tillsammans med bolagets distributörer. 2024 inleder vi med en rivstart redan under Q1 då vi kommer att följa upp nya kontakter från HOST-mässan i Milano som alltid erbjuder fantastiska möjligheter inom restaurangbranschen globalt.Under Q1 kommer ett antal besök genomföras hos nya och befintliga kunder samt distributörer på ett flertal marknader.

 

2023 innebar ett stort steg framåt för Eatgood med kraftigt ökande försäljning och minskad förlust. Under 2024 kommer vi att fortsätta bearbeta vår bransch för att övertyga fler om de stora fördelar som vår teknologi och våra produkter erbjuder. Att vara med som bolag och bidra till det pågående paradigmskifte från oljefritering till luftfritering med Air Fry Technology är vår utmaning och mission.

 

Försäljning 9 081 TKR, 53% ökning

Försäljningen uppgick till 9 081 TKR för 2023. Motsvarande siffra för 2022 var 5 921 TKR. Under 4:e kvartalet 2023 uppgick försäljningen till 3 441 TKR vilket är en ökning med 119%. Nettoresultatet för 4:e kvartalet visar en vinst om 96 TKR. Under 2023 skedde merparten av försäljningen på export och i huvudsak till USA, Kanada, Storbritannien och Australien. Dessa fyra marknaderna stod då för 79% av bolagets totala försäljning. Resultatet för helåret 2023 landade på -1 723 (-4 245) TKR vilket är bolagets hittills bästa årsresultat och ett rejält steg mot break-even.

 

Likviditet och finansiell ställning
Bolaget hade vid utgången av 2023 en likviditet på 871 TKR samt kundfordringar på 2 400 TKR. För att minska löpande kostnadsnivåer fortsätter vi trimma produktionen samtidigt som vi ser över möjligheterna att pressa våra inköpskostnader. Genom att konkurrensutsätta våra leverantörer och aktivt söka efter leverantörer som kan erbjuda leveranser utan mellanhänder, avser vi fortsätta sänka våra produktionskostnader och förbättra våra marginaler. Våra rörelsekostnader har under 2023 ökat till följd av en ökande mängd resor. Bakom detta ligger ökad aktivitet på marknaden hos våra distributörer, något som i sin tur ökar våra möjligheter att komma in på fler marknader.

 

 

 HOST-mässan, oktober 2023 i Milano

En mässa med mersmak för Eatgood och Lightfry som produkt 

C:\Users\Henrik Önnermark\Desktop\Eatgood\Mässor\HOST 2023\Bilder\20231023_121619.jpgC:\Users\Henrik Önnermark\Desktop\Eatgood\Mässor\HOST 2023\Bilder\20231023_105108.jpg

 

 

Kommande mässor, enligt nedan, genomförs under 2024 tillsammans med Eatgoods distributörer:

 • IFEX, Titanic Exhibition Centre, 5-7 mars, Belfast, Nordirland
 • NRB, Manchester Central, 12-13 mars, Manchester, Storbritannien
 • HRC, Excel, 25-27 mars, London, Storbritannien
 • RC Show, Enercare Center, 8-10 april, Toronto, Kanada
 • RESTAURANT SHOW, NEC, 29 april – 1 maj, Birmingham, Storbritannien
 • CASUAL DINING, Excel, 18-19 september, London, Storbritannien

 

 

 

 

 

 

Ekonomi, balans och resultaträkning i sammandrag kvartal 4 och helåret 2023,

1 januari–31 december 2023 i TKR

 

Resultaträkning      Q4 2023 Q4 2022 Helår 2023 Helår 2022                                                                                   

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring    3 441  1 571   9 081   5 921

 

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -3 263     -2 500      -10 607     -9 992

 

Rörelseresultat före avskrivningar       178  - 929   -1 526  -4 071

 

Avskrivningar                                -23         -30             -90          -91

Rörelseresultat efter avskrivningar      155  - 959  -1 616 -4 162

 

Övriga rörelsekostnader        - 67    - 25       -96      -28

 

Rörelseresultat före finansiella intäkter      88 -  984   -1 712 -4 190

och kostnader

S:a finansiella intäkter och kostnader          8            - 6             -11         -55

Resultat efter finansiella kostnader       96 -  990 - 1 723 -4 245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Balansräkning i sammandrag samt med nyckeltal helår 20231231, TKR

  20231231  20221231  

Anläggningstillgångar   160       250  

Lager     6 189    7 953  

Fordringar    2 704    1 684  

Kassa bank      871    2 078  

S:a tillgångar    9 924  11 965  

 

Eget kapital   7 545    9 260  

Krediter bank        59      364  

Kortfristiga skulder  2 320  2 341  

S:a Skulder och

eget kapital      9 924  11 965  

Soliditet    76%  77%  

 

Ställning per 20231231 avseende:

Likvida medel    871 TKR

Antal utestående aktier   19 471 077

Resultat per aktie   -0,09kr (jan – dec)

 

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2023

 

 

 

  

Kassaflödesanalys 231231 eatg rapportering (2).jpg

 

Kommande informationstillfällen

Publiceringsdatum för kommande ekonomisk information:

 

2 maj 2024  Årsredovisning för 2023 kommer finnas som nerladdningsbar pdf-fil på                            Eatgoods hemsida

 

13 juni 2024  Bolagsstämma på Eatgood kl. 14.00, Källbäcksrydsgatan 6 i Borås

 

28 maj 2024  Kvartalsrapport Q1 2024

 

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att kvartalsrapporten och bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

 

Borås den 7 februari 2024

EatGood Sweden AB

 

 

Henrik Önnermark, VD

 

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

 

 

Läs mer hos Cision
Read more about EatGood Sweden AB