Press release from Companies

Published: 2024-02-26 08:00:00

Streamify AB: Streamify offentliggör delårsrapport q4 2023

Streamify AB ("Streamify" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapport för q4 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.streamify.io). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

2023-10-01 -> 2023-12-31 (fjärde kvartalet)

 • Nettoomsättning uppgick till 803 KSEK (679 KSEK).

 • Nettomsättningstillväxt 18% YoY

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 300 KSEK (-2 675 KSEK).

 • Resultat per aktie uppgick till -0,068 SEK (-0,098 SEK).

 • MRR* 244 KSEK, ARR 2 928 KSEK**

 • MRR tillväxt YoY 16%

2023-01-01 -> 2023-12-31 (tolv månader)

 • Nettoomsättning uppgick till 3 514 KSEK (2 425 KSEK).

 • Nettoomsättningstillväxt 45% YoY

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -10 276 KSEK (-12 219 KSEK).

 • Resultat per aktie uppgick till -0,30 SEK (-0,29 SEK).

 • MRR* 244 KSEK, ARR 2 928 KSEK**

 • MRR tillväxt YoY 16%


Definitioner:
*MRR (eng. Monthly Recurring Revenue) definieras som månatliga återkommande intäkter genererade från aktiva kundabonnemang per den sista i månaden, engångsintäkter exkluderade.

**ARR (eng. Annual Recurring Revenue) definieras som MRR * 12.

Med "Streamify" eller "Bolaget" avses Streamify AB med organisationsnummer 559127–1399. Antal aktier i Streamify per den 31 december 2023 uppgår till 34 000 678 aktier (13 771 752).

Väsentliga händelser

 • Den 2 oktober offentliggjorde Streamify att Bolaget har ingått partnerskap med SAS Institute och TD Synnex för ökad global tillväxt. SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag specialiserat på analys, AI och statistik med en omsättning på $3 miljarder samt 12 000 anställda. Tillsammans skapas en affärsmässig fördel för retail-segmentet (detaljhandeln) när realtidsdata från videobaserade konverteringar omvandlas till intelligens. Enligt VD Johan Klitkou är avtalet ett stort genombrott i bolagets partneraffär som ger förutsättningar för bolagets nästa tillväxtfas

 • Den 3 oktober meddelade Bolaget att avtal har tecknats med det svenska modevarumärket Twist & Tango

 • Den 12 oktober meddelade Streamify att partnerskapsavtal har ingåtts med Bynder, som är branschledande inom lösningar för DAM (Digital Asset Management). Partnerskapet ska leda till nya affärer för parterna

 • Den 17 oktober offentliggjorde Streamify att styrelsen har beslutat om att genomföra en riktad emission av units om 3 MSEK till en begränsad krets investerare samtidigt som man upptar ett aktieägarlån om 1 MSEK. Den Riktade Emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och är uppdelad i två delar. Den första delen ("Första Delen") beslutas med stöd av bemyndigande från årsstämman. Den andra delen ("Andra Delen") är riktad till s.k. Leo-personer och är villkorad av en extra bolagsstämmas godkännande. Bolaget tillförs totalt cirka 3 MSEK före emissionskostnader, som uppgår till cirka 0,3 MSEK. Styrelsen har dessutom för avsikt att till bolagsstämman föreslå en vederlagsfri överlåtelse av teckningsoptioner till Bolagets aktieägare

 • Den 18 oktober redogjorde Bolaget för villkoren för aktieägarlånet om 1 MSEK från bolagets störste aktieägare Oscarsson Invest AB. Aktieägarlånet löper på 2 år med en marknadsmässig ränta om 1% per månad. Oscarson Invest AB har möjlighet att konvertera lånet jämte upplupen ränta till aktier på förfallodagen den 18 oktober 2025. Teckningskursen vid en potentiell konvertering ska vara 0,45 SEK. En potentiell konvertering kommer att varavillkorad av bolagsstämmans godkännande

 • Den 19 oktober meddelade Bolaget att Naturkompaniet för andra gången, förlänger avtalen för både Sverige och Norge, med ytterligare ett år

 • Den 19 oktober meddelade Bolaget kallelse till extra bolagsstämma

 • Den 6 november publicerade Bolaget kommuniké från extra bolagsstämma

 • Den 10 november meddelade Bolaget avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie 2023/2024 II

 • Den 14 november offentliggjorde Streamify att Bolaget blir partner till Asiens ledande e-handelplattform SHOPLINE.

 • Den 16 november meddelade Bolaget första dag för handel i teckningsoptioner av serie 2023/2024 II

 • Den 17 november offentliggjorde Streamify att Bolaget avslutar avtal med likviditetsgarant.

 • Den 28 november välkomnade Streamify till webbsändning och presentation av tredje kvartalet för 2023

 • Den 30 november offentliggjorde Bolaget delårsrapport q3 2023.

 • Den 20 december publicerade Streamify en lägesuppdatering från Bolaget.

 • Den 31 december offentliggjorde Bolaget att valberedning är utsedd inför Streamifys årsstämma 2024

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 16 januari 2024 offentliggjorde Bolaget att kunden Chandla förlänger avtalet för andra gången.

 • Den 22 januari 2024 informerade Streamify om uppdatering gällande incitamentsprogram till VD.

 • Den 23 januari 2024 meddelande Bolaget att kund Nordic Superfood förlänger sitt avtal med Streamify med ytterligare ett år.

 • Den 24 januari 2024 informerade Streamify att de framgångsrikt fullbordat den tekniska integrationen med e-handelsplattformen Geins

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io
Hemsida: www.streamify.io

Läs mer hos Cision
Read more about Streamify AB